Pinili ng Bibliya
Lumang Tipan
Bagong Tipan
Tagalog [Banal na Bibliya] 1905

1 Cronica 19

1

At nangyari, pagkatapos nito, na si Naas na hari ng mga anak ni Ammon ay namatay, at ang kaniyang anak ay naghari na kahalili niya.

2

At sinabi ni David, Akoy magpapakita ng kagandahang loob kay Hanan na anak ni Naas, sapagkat ang kaniyang ama ay nagpakita ng kagandahang loob sa akin. Sa gayoy nagsugo si David ng mga sugo upang aliwin siya tungkol sa kaniyang ama. At ang mga lingkod ni David ay naparoon sa lupain ng mga anak ni Ammon kay Hanan, upang aliwin siya.

3

Ngunit sinabi ng mga prinsipe ng mga anak ni Ammon kay Hanan: Inaakala mo bang pinararangalan ni David ang iyong ama, na siyay nagsugo ng mga mangaaliw sa iyo? hindi ba ang kaniyang mga lingkod ay nagsiparito sa iyo upang kilalanin, at upang gibain, at upang tiktikan ang lupain?

4

Sa gayoy sinunggaban ni Hanan ang mga lingkod ni David, at inahitan, at pinutol ang kanilang mga suot sa gitna hanggang sa kanilang pigi, at silay pinayaon.

5

Nang magkagayoy may nagsiparoong ilan at nagsipagsaysay kay David kung paanong dinuwahagi ang mga lalake. At kaniyang sinugong salubungin sila; sapagkat ang mga lalake ay nangapahiyang mainam. At sinabi ng hari, Kayoy magsipaghintay sa Jerico hanggang sa ang inyong balbas ay tumubo, at kung magkagayoy magsibalik kayo.

6

At nang makita ng mga anak ni Ammon na silay naging nakapopoot kay David, si Hanan at ang mga anak ni Ammon ay nagpadala ng isang libong talentong pilak, upang mangupahan sila ng mga karo at mga mangangabayo na mula sa Mesopotamia, at mula sa Aram-maacha, at mula sa Soba.

7

Sa gayoy nangupahan sila ng tatlongput dalawang libong karo, at sa hari sa Maacha at sa kaniyang bayan; na siyang pumaroon at humantong sa harap ng Medeba. At ang mga anak ni Ammon ay nagpipisan mula sa kanilang mga bayan, at nagsiparoon upang makipagbaka.

8

At nang mabalitaan ni David, ay kaniyang sinugo si Joab at ang buong hukbo ng makapangyarihang mga lalake.

9

At ang mga anak ni Ammon, ay nagsilabas, at nagsihanay ng pakikipagbaka sa pintuan ng bayan: at ang mga hari na nagsiparoon ay nangagisa sa parang.

10

Nang makita nga ni Joab na ang pagbabaka ay nahahanay laban sa kaniya sa harapan at sa likuran, pinili niya yaong mga piling lalake ng Israel, at inihanay laban sa mga taga Siria.

11

At ang nalabi sa bayan ay kaniyang ipinamahala sa kapangyarihan ng kaniyang kapatid na si Abisai, at silay nagsihanay laban sa mga anak ni Ammon.

12

At sinabi niya, Kung ang mga taga Siria ay manaig sa akin, iyo ngang tutulungan ako: ngunit kung ang mga anak ni Ammon ay manaig sa iyo, akin ngang tutulungan ka.

13

Magpakatapang kang mabuti, at tayoy magpakalalake para sa ating bayan, at sa mga bayan ng ating Dios: at gawin ng Panginoon ang inaakala niyang mabuti.

14

Sa gayoy si Joab at ang bayan na nasa kaniya ay nagsilapit sa harap ng mga taga Siria sa pakikipagbaka; at silay nagsitakas sa harap niya.

15

At nang makita ng mga anak ni Ammon na ang mga taga Siria ay nagsitakas, sila may nagsitakas sa harap ni Abisai na kaniyang kapatid, at nagsipasok sa bayan. Nang magkagayoy si Joab ay naparoon sa Jerusalem.

16

At nang makita ng mga taga Siria na silay nalagay sa kasamaan sa harap ng Israel, silay nagsipagsugo ng mga sugo, at dinala ang mga taga Siria na nandoon sa dako roon ng Ilog, na kasama ni Sophach na punong kawal ng hukbo ni Adarezer sa kanilang unahan.

17

At nasaysay kay David; at kaniyang pinisan ang buong Israel, at tumawid sa Jordan, at naparoon sa kanila, at humanay laban sa kanila. Sa gayoy nang humanay sa pakikipagbaka si David laban sa mga taga Siria, silay nangakipaglaban sa kaniya.

18

At ang mga taga Siria ay nagsitakas sa harap ng Israel; at si David ay pumatay sa mga taga Siria ng mga tao sa pitong libong karo, at apat na pung libong naglalakad, at pinatay si Sophach na pinunong kawal ng hukbo.

19

At nang makita ng mga lingkod ni Adarezer na silay nangalagay sa kasamaan sa harap ng Israel, silay nakipagpayapaan kay David, at nangaglingkod sa kaniya: ni hindi na tumulong pa ang mga taga Siria sa mga anak ni Ammon.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905