Bibelval
Gamla Testamentet
Nya Testamentet
Svensk Bibel 1873

5 Mosebok 27

1

Och Mose, samt med de äldsta i Israel, böd folkena, och sade: Behåller all de bud, som jag bjuder eder i dag.

2

Och på den tiden, när I öfver Jordan dragen in i landet, som Herren din Gud dig gifvandes varder, skall du uppresa stora stenar, och plåstra dem med kalk;

3

Och derpå skrifva all dessa lagsens ord, när du deröfver kommer; på det du skall komma i landet, som Herren din Gud dig gifva skall, ett land der mjölk och hannog uti flyter; såsom Herren dina fäders Gud dig sagt hafver.

4

När I nu gån öfver Jordan, så skolen I sådana stenar uppresa, om hvilka jag eder i dag bjuder, på det berget Ebal, och plåstra dem med kalk;

5

Och skall dersammastäds uppbygga Herranom dinom Gud ett altare af sten, der intet jern kommer vid.

6

Af helom stenom skall du bygga det altaret Herranom dinom Gud, och offra deruppå bränneoffer Herranom dinom Gud;

7

Och skall offra tackoffer, och dersammastäds äta, och vara glad för Herranom dinom Gud;

8

Och skall skrifva på stenarna all dessa lagsens ord, klarliga och ljusliga.

9

Och Mose, samt med Presterna Leviterna, talade med hela Israel, och sade: Märk och hör till, Israel; på denna dagen äst du vorden Herrans dins Guds folk;

10

Att du skall lydig vara Herrans dins Guds röst, och göra efter hans bud och rätter, som jag bjuder dig i dag.

11

Och Mose böd folkena på samma dagen, och sade:

12

Desse skola stå på det berget Grisim, till att välsigna folket, när I öfver Jordan gångne ären: Simeon, Levi, Juda, Isaschar, Joseph och BenJamin.

13

Och desse skola stå på det berget Ebal, till att förbanna: Ruben, Gad, Asser, Sebulon, Dan och Naphthali.

14

Och Leviterna skola begynna, och säga till hvar man af Israel med klara röst:

15

Förbannad vare den som gör en afgud eller gjutet beläte, Herrans styggelse; ett verk, som konstnärers händer gjort hafva, och sätter det hemliga; och allt folket skall svara och säga: Amen.

16

Förbannad vare den som bannar sin fader eller moder; och allt folket skall svara och säga: Amen.

17

Förbannad vare den som flyttar sins nästas råmärke; och allt folket skall säga: Amen.

18

Förbannad vare den som låter en blindan fara vill på vägenom; och allt folket skall säga: Amen.

19

Förbannad vare den som böjer främlingens, dens faderlösas och enkones rätt; och allt folket skall säga: Amen.

20

Förbannad vare den som ligger när sins faders hustru, att han upptäcker sins faders täckelse; och allt folket skall säga: Amen.

21

Förbannad vare den som beligger någon fänad; och allt folket skall säga: Amen.

22

Förbannad vare den som ligger när sina syster, den hans faders eller moders dotter är; och allt folket skall säga: Amen.

23

Förbannad vare den som ligger när sina sväro; och allt folket skall säga: Amen.

24

Förbannad vare den som slår sin nästa hemliga; och allt folket skall säga: Amen.

25

Förbannad vare den som tager mutor, att han ens oskyldigs blods själ slå skall; och allt folket skall säga: Amen.

26

Förbannad vare den som icke fullkomnar all denna lagsens ord, så att han gör derefter; och allt folket skall säga: Amen.

Swedish Bible 1873
Public Domain: 1873