Bibelval
Gamla Testamentet
Nya Testamentet
Svensk Bibel 1873

Psaltaren 138

1

Davids. Jag tackar dig af allo hjerta; inför gudarna vill jag lofsjunga dig.

2

Jag vill tillbedja emot ditt helga tempel, och tacka dino Namne för dina godhet och trohet; ty du hafver gjort ditt Namn härligit öfver all ting, genom ditt ord.

3

När jag åkallar dig, så bönhör mig, och gif mine själ stora kraft.

4

Herre, alle Konungar på jordene tacka dig, att de höra dins muns ord;

5

Och sjunga på Herrans vägom, att Herrans ära stor är.

6

Ty Herren är hög, och ser uppå det nedriga, och känner de högmodiga. fjerran.

7

Om jag midt i ångest vandrar, så vederqvicker du mig, och räcker dina hand öfver mina fiendars vrede; och hjelper mig med dine högra hand.

8

Herren skall göra der en ända uppå för mina skuld; Herre, din godhet är evig; förlåt dock icke dina händers verk.

Swedish Bible 1873
Public Domain: 1873