Bibelval
Gamla Testamentet
Nya Testamentet
Svensk Bibel 1917

Psaltaren 82

1

En psalm av Asaf. Gud står i gudaförsamlingen, mitt ibland gudarna håller han dom:

2

»Huru länge skolen I döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga? Sela.

3

Skaffen den arme och faderlöse rätt, given den betryckte och torftige rättvisa.

4

Befrien den arme och fattige, rädden honom från de ogudaktigas hand.

5

Men de veta intet och hava intet förstånd, de vandra i mörker; jordens alla grundvalar vackla.

6

Jag har väl sagt att I ären gudar och allasammans den Högstes söner;

7

men I måsten dock dö, såsom människor dö, och falla, likaväl som var furste faller.»

8

Ja, stå upp, o Gud; håll dom över jorden, ty med arvsrätt råder du över alla folk.

Swedish Bible 1917
Public Domain: 1917