A A A A A
Sotho Bible

John 6

1

  Ka morago ga dilo tše Jesu a tloga a tshelela ka mošola wa lewatle la Galilea, leo e bile le bitšwago la Tiberiase.

2

  Eupša lešaba le legolo la tšwela pele le mo latela, gobane le be le bona mehlolo yeo a bego a e direla balwetši.

3

  Ka gona Jesu a rotogela thabeng, a dula moo le barutiwa ba gagwe.

4

  Bjale paseka, e lego monyanya wa Bajuda, e be e batametše.

5

  Ge Jesu a emiša mahlo a gagwe gomme a bona gore lešaba le legolo le tla go yena, a re go Filipi: “Re tla reka kae dinkgwa gore batho ba ba je?”

6

  Lega go le bjalo, o be a bolela se gore a mo leke, gobane yena o be a tseba seo a bego a tla tloga a se dira.

7

  Filipi a mo araba a re: “Dinkgwa tše di lekanago ditenariase tše makgolopedi di ka se ba lekane, le ge yo mongwe le yo mongwe a ka hwetša mo gonyenyane.”

8

  Yo mongwe wa barutiwa ba gagwe, e lego Andrea ngwanabo Simone Petro a re go yena:

9

  “Go na le mošemanyana yo a nago le dinkgwa tše hlano tša garase le dihlatswana tše pedi. Eupša tšeo ke’ng ge batho e le ba bantši gakaakaa?”

10

  Jesu a re: “Dudišang batho.” Bjale go be go na le bjang bjo bontši lefelong leo, ka gona gwa dula banna ba e ka bago ba dikete tše hlano (5 000) ka palo.

11

  Ke moka Jesu a tšea dinkgwa gomme ka morago ga go leboga, a di abela bao ba bego ba dutše; a dira bjalo le ka dihlatswana gomme ba ja go ya kamoo ba bego ba rata ka gona.

12

  Eupša ge ba khoše a re go barutiwa ba gagwe: “Topelelang marathana ao a šetšego, e le gore go se be le seo se senywago.”

13

  Ka gona, ba a topelela gomme ba tlatša diroto tše lesomepedi ka marathana a dinkgwa tše hlano tša garase ao a bego a šadišitšwe ke bao ba jelego.

14

  Ge batho ba bona mehlolo yeo a e dirilego, ba re: “Ka kgonthe yo ke moporofeta yo a bego a tlo tla lefaseng.”

15

  Ka gona Jesu ka go tseba gore ba be ba le kgauswi le go tlo mo swara gore ba mo dire kgoši, a buša a tloga a ya thabeng a nnoši.

16

  Ge e eba mantšiboa, barutiwa ba gagwe ba fologela lewatleng,

17

  gomme ba namela sekepe ba thoma go tshela lewatle ba leba Kaperenaume. Bjale leswiswi le be le šetše le swere gomme Jesu o be a sešo a tla go bona.

18

  Le gona, lewatle la befa gobane go be go tšutla phefo e matla.

19

  Lega go le bjalo, ge ba sesitše monabo wa mo e ka bago dikhilomithara tše hlano goba tše tshelelago, ba bona Jesu a sepela godimo ga lewatle, a batamela sekepe; ke moka ba thoma go boifa.

20

  Eupša a re go bona: “Ke nna, le se boife!”

21

  Ka gona ba be ba rata go mo nametša sekepe, gateetee sekepe se ile sa fihla lebopong la moo ba bego ba eya gona.

22

  Letšatšing le le latelago, lešaba leo le bego le eme ka mošola wa lewatle la bona gore go be go se sekepe se sengwe moo ka ntle le seketswana, le gore Jesu o be a se a tsena sekepeng le barutiwa ba gagwe, eupša gore ke feela barutiwa ba gagwe bao ba sepetšego;

23

  eupša dikepe tšeo di tšwago Tiberiase tša fihla kgauswi le lefelo leo ba jelego dinkgwa go lona ka morago ga ge Morena a lebogile.

24

  Ka gona ge lešaba le bone gore Jesu le ge e le barutiwa ba gagwe ga ba gona moo, la namela dikepe tša lona la tla Kaperenaume go tlo nyaka Jesu.

25

  Ge le mo hwetša ka mošola wa lewatle la re go yena: “Rabi, o tlile neng mo?”

26

  Jesu a le araba a re: “Ruriruri ke re go lena, le nnyaka e sego gobane le bone dipontšho, eupša ka baka la gore le jele dinkgwa la khora.

27

  Le se ke la šomela dijo tše di senyegago, eupša le šomele dijo tše di dulago go iša bophelong bjo bo sa felego, tšeo Morwa wa motho a tlago go le nea tšona; gobane Tate, e lego yena Modimo, o beile leswao la gagwe la kamogelo go yena yo.”

28

  Ka gona ba re go yena: “Re tla dira’ng gore re dire mediro ya Modimo?”

29

  Jesu ge a araba a re go bona: “Modiro wa Modimo ke wo, gore le bontšhe tumelo go yena yo a romilwego ke Yoo.”

30

  Ka gona ba re go yena: “Bjale ke pontšho efe yeo o ka e dirago, e le gore re e bone gomme re go dumele? Ke modiro ofe wo o ka o dirago?

31

  Borakgolokhukhu ba rena ba jele manna lešokeng, go etša ge go ngwadilwe gwa thwe: ‘O ba neile senkgwa se se tšwago legodimong gore ba je.’”

32

  Ke moka Jesu a re go bona: “Ruriruri ke re go lena, Moshe ga se a le nea senkgwa se se tšwago legodimong, eupša Tate o le nea senkgwa sa kgonthe se se tšwago legodimong.

33

  Gobane senkgwa sa Modimo ke yo a theogago legodimong gomme a nea lefase bophelo.”

34

  Ka gona ba re go yena: “Morena, o re nee senkgwa se ka mehla.”

35

  Jesu a re go bona: “Ke nna senkgwa sa bophelo. Yo a tlago go nna a ka se ke a swarwa ke tlala le gatee, gomme yo a dumelago go nna a ka se ke a nyorwa le gatee.

36

  Eupša ke itše go lena, le bile le mpone eupša ga le dumele.

37

  Se sengwe le se sengwe seo Tate a nneago sona se tla tla go nna gomme yo a tlago go nna nka se ke ka mo raka le gatee;

38

  gobane ke theogile legodimong, e sego go tlo dira thato ya ka, eupša go dira thato ya yo a nthomilego.

39

  Ye ke thato ya yo a nthomilego, gore ke se ke ka lahlegelwa le ke o tee go bohle bao a nneilego bona, eupša gore ke ba tsoše letšatšing la mafelelo.

40

  Gobane thato ya Tate ke ye, gore yo mongwe le yo mongwe yo a lemogago Morwa a dumela go yena, a be le bophelo bjo bo sa felego, gomme ke tla mo tsoša letšatšing la mafelelo.”

41

  Ka gona Bajuda ba ngongorega ka yena gobane a itše: “Ke nna senkgwa se se theogilego legodimong”;

42

  ba ba ba re: “Na yo ga se Jesu morwa wa Josefa, yo tatagwe le mmagwe re ba tsebago? Bjale go tla bjang gore a bolele gore: ‘Ke theogile legodimong’?”

43

  Jesu ge a araba a re go bona: “Tlogelang go ngongorega seng sa lena.

44

  Ga go motho yo a ka tlago go nna ge a sa gogwe ke Tate yo a nthomilego; le gona ke tla mo tsoša letšatšing la mafelelo.

45

  Go ngwadilwe Baporofeteng gwa thwe: ‘Ka moka ba tla rutwa ke Jehofa.’ Yo mongwe le yo mongwe yo a kwelego Tate gomme a ithuta o tla go nna.

46

  Ga se gore go na le motho yo a bonego Tate, ge e se yo a tšwago go Modimo; yo ke yena a bonego Tate.

47

  Ruriruri ke re go lena: Yo a dumelago o na le bophelo bjo bo sa felego.

48

  “Ke nna senkgwa sa bophelo.

49

  Borakgolokhukhu ba lena ba jele manna lešokeng, eupša ba hwa.

50

  Se ke senkgwa se se theogilego legodimong, e le gore motho le ge e le ofe a se je gomme a se hwe.

51

  Ke nna senkgwa se se phelago se se theogilego legodimong; ge e ba motho le ge e le ofe a eja senkgwa se o tla phela ka mo go sa felego; ruri senkgwa seo ke tlago go se nea ke nama ya ka yeo ke e neago bakeng sa bophelo bja lefase.”

52

  Ka gona Bajuda ba phegišana, ba re: “Motho yo a ka re nea bjang nama ya gagwe gore re e je?”

53

  Bjale Jesu a re go bona: “Ruriruri ke re go lena: Ka ntle le gore le je nama ya Morwa wa motho le go nwa madi a gagwe, ga le na bophelo go lena.

54

  Yo a jago nama ya ka le go nwa madi a ka o na le bophelo bjo bo sa felego gomme ke tla mo tsoša letšatšing la mafelelo;

55

  gobane nama ya ka ke sejo sa kgonthe, le madi a ka ke seno sa kgonthe.

56

  Yo a jago nama ya ka le go nwa madi a ka o ba boteeng le nna gomme nna ke ba boteeng le yena.

57

  Go etša ge Tate yo a phelago a nthomile gomme nna ke phela ka baka la Tate, le yo a jago nna, yena yoo o tla phela ka baka la ka.

58

  Se ke senkgwa se se theogilego legodimong. Ga go bjalo ka ge borakgolokhukhu ba lena ba jele eupša ba hwa. Yo a jago senkgwa se o tla phela ka mo go sa felego.”

59

  Jesu o boletše dilo tše ge a be a ruta sebokeng sa batho bohle kua Kaperenaume.

60

  Ka gona bontši bja barutiwa ba gagwe ge ba ekwa se, ba re: “Mantšu a a a tšhoša; ke mang yo a ka a theetšago?”

61

  Eupša Jesu ka go tseba gore barutiwa ba gagwe ba be ba ngongorega mabapi le se, a re go bona: “Na se se a le kgopiša?

62

  Bjale le tla re’ng ge e ba le bona Morwa wa motho a rotogela moo a bego a le gona pele?

63

  Moya ke wona o neago bophelo; nama ga e na mohola le gatee. Dipolelo tšeo ke le boditšego tšona ke moya e bile ke bophelo.

64

  Eupša go na le ba bangwe ba lena bao ba sa dumelego.” Gobane go tloga mathomong Jesu o tsebile gore ke bomang bao ba bego ba sa dumele le gore ke mang yo a bego a tla mo eka.

65

  Ke moka a tšwela pele a re: “Ke ka baka leo ke itšego go lena: Ga go yo a ka tlago go nna ka ntle le ge a dumelelwa ke Tate.”

66

  Ka baka la se, ba bantši ba barutiwa ba gagwe ba tloga ba boela morago dilong tšeo ba di tlogetšego, ba se sa hlwa ba sepela le yena.

67

  Ka gona Jesu a re go ba lesomepedi: “Na le lena le nyaka go sepela?”

68

  Simone Petro a mo araba a re: “Morena, re tla ya go mang? Wena o na le mantšu a bophelo bjo bo sa felego;

69

  re dumetše gomme ra tseba gore o Mokgethwa wa Modimo.”

70

  Jesu a ba araba a re: “Na ga se ka le kgetha le le ba lesomepedi? Lega go le bjalo, yo mongwe wa lena ke mothomeletši.”

71

  Ge e le gabotse, o be a bolela ka Judase morwa wa Simone Isikariote; gobane yena yo o be a tla mo eka, gaešita le ge e le yo mongwe wa ba lesomepedi.

Sotho Bible
Public Domain: No Info