Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

Exoda 28

1

“Mo go bana ba Isiraele wena o tliše Arone ngwaneno le barwa ba gagwe go wena gore e be baperisita ba ka. O tliše Arone le barwa ba gagwe e lego Nadaba, Abihu, Eleasara le Ithamara.

2

O direle Arone ngwaneno diaparo tše kgethwa gore di mo tagafatše le go mmotsefatša.

3

Wena o bolele le bohle ba dipelo tše bohlale tšeo ke di tladitšego moya wa bohlale gore ba direle Arone diaparo tša go mo kgethagatša, e le gore e be moperisita wa ka.

4

“Diaparo tšeo ba tlago go di dira šidi: phaphathiana ya sehubeng, efoda, seaparo sa go hloka matsogo, seaparo sa sekotšho, tuku le lepanta; ba direle Arone ngwaneno diaparo tše kgethwa e le gore e be moperisita wa ka. Ba direle le barwa ba gagwe diaparo tšeo gore e be baperisita ba ka.

5

Ba tle le tlhale ya mmala wa gauta, tlhale e talalerata, boya bjo bo tailwego ka mmala wa bophepolo bjo bohwibidu, garane ya mmala o mohwibiduhwibidu le linene e boletiana.

6

“Ba dire efoda ka tlhale ya mmala wa gauta, tlhale e talalerata, boya bjo bo tailwego ka mmala wa bophepolo bjo bohwibidu, garane ya mmala o mohwibiduhwibidu le linene e boletiana yeo e ohlilwego, gomme e kgabišwe ka mokgwa woo mokgabiši a kgabišago ka gona.

7

Efoda yeo e be le mašelana a mabedi ao a rokeletšwego mo magetleng mahlakoreng ka bobedi a yona, ka go re’alo e be selo setee.

8

Lepanta la yona la go e tlema le lona le dirwe ka dilo tšeo efoda e dirilwego ka tšona, e lego tlhale ya mmala wa gauta, tlhale e talalerata, boya bjo bo tailwego ka mmala wa bophepolo bjo bohwibidu, garane ya mmala o mohwibiduhwibidu le linene e boletiana yeo e ohlilwego.

9

“O tšee maswika a mabedi ao a bitšwago onikisi, o gware maina a barwa ba Isiraele go ona,

10

maina a bona a tshelelago o a gware leswikeng letee gomme a mangwe a tshelelago o a gware leswikeng le lengwe, o a gware ka go hlatlamana ga bona.

11

O gware maina a barwa ba Isiraele maswikeng ao a mabedi, o a gware ka mokgwa woo setsebi sa mošomo wa go gwara se dirago ka gona, ka mokgwa woo palamonwana ya seka e gwarwago ka gona. O a dire gore a kgone go lekana ka gare ga dikonotswana tša gauta.

12

O tsenye maswika ao a mabedi mašelaneng ao a rokeletšwego magetleng a efoda gore e be maswika a kgopotšo go bana ba Isiraele; ge Arone a le pele ga Jehofa a rwale maina a bona mašelaneng ao a rokeletšwego magetleng a gagwe a mabedi. A a rwale gore e be segopotšo.

13

O dire dikonotswana ka gauta,

14

le dithapo tše pedi tše di logilwego bjalo ka ketane tša mmala wa gauta e sekilego. O di dire gore di swane le thapo, di dirwe ka dilo tšeo thapo e dirilwego ka tšona; o kgokelele dithapo tšeo dikonotswaneng tšeo.

15

“O dire phaphathiana ya sehubeng ya go ahlola, o e dire ka mokgwa woo mokgabiši a kgabišago ka gona. E dirwe ka dilo tšeo efoda e dirilwego ka tšona; ka tlhale ya mmala wa gauta, tlhale e talalerata, boya bjo bo tailwego ka mmala wa bophepolo bjo bohwibidu, garane ya mmala o mohwibiduhwibidu le linene e boletiana yeo e ohlilwego.

16

E be le mahlakore a mane a lekanago ge e hlatlagantšwe, botelele bja yona bo lekane le seatla se se atlaladitšwego le bophara bja yona bo lekane le seatla se se atlaladitšwego.

17

O e tsenye maswika, e be le methaladi e mene ya maswika. Mothaladi wa pele o be le leswika le le bitšwago rubi le la topase gotee le la emeralede.

18

Mothaladi wa bobedi o be le la thekoise le la safire gotee le la jasepere.

19

Mothaladi wa boraro o be le la lesheme le la agate gotee le la amethisete.

20

Mothaladi wa bone o be le la kirisolite le la onikisi gotee le la jade. Mašobana ao maswika ao a tsenago go ona e be a gauta.

21

Maswika ao a latelane go ya ka maina a barwa ba Isiraele, bona bao ba lesomepedi go ya le ka maina a bona. A gwarwe ka mokgwa woo palamonwana ya seka e gwarwago ka gona. Leswika le lengwe le le lengwe le be le leina la yo mongwe wa ba meloko e lesomepedi.

22

“Mo phaphathianeng ya sehubeng o dire thapo e logilwego bjalo ka ketane, ka mokgwa woo moohli wa dithapo a di ohlago ka gona. E be ya mmala wa gauta e sekilego.

23

Mo phaphathianeng ya sehubeng o dire mašobana a mabedi a gauta, mašobana ao a mabedi o a phule mo dintlhaneng tše pedi tša phaphathiana ya sehubeng.

24

Dithapo tšeo tše pedi tša mmala wa gauta o di tsenye mašobaneng ao a mabedi a lego dintlhaneng tša phaphathiana yeo ya sehubeng.

25

Dintlha tše pedi tša dithapo tšeo tše pedi o di tsenye moo dikonotswaneng tše pedi. O bee dikonotswana tšeo mašelaneng a lego magetleng a efoda, karolong ya yona ya ka pele.

26

O dire le mašobana a mangwe a mabedi a gauta mo dintlhaneng tše pedi tša lešela la ka gare la phaphathiana ya sehubeng leo le kgohlanago le efoda.

27

O dire mašobana a mangwe gape a mabedi a gauta mašelaneng a mabedi a lego magetleng a efoda karolong ya tlasana, lešelaneng leo le lego ka ntle, kgauswi le moo e kgomagantšwego gona, ka godingwana ga lepanta la efoda.

28

Ba tlemelele phaphathiana yeo ya sehubeng go tloga mašobaneng a yona go ya mašobaneng a efoda ka lenti le letalalerata, gore phaphathiana yeo e dule e le ka godingwana ga lepanta la efoda le gore e se šuthe moo godimo ga efoda.

29

“Ka mehla ge Arone a tsena ka Sekgethweng e le kgopotšo pele ga Jehofa, a rwale sefegeng sa gagwe maina a bana ba Isiraele phaphathianeng ya sehubeng ya go ahlola.

30

O tsenye Urime le Thumime phaphathianeng yeo ya sehubeng ya go ahlola gomme Arone a di rwale sefegeng ge a e-tla pele ga Jehofa; Arone a rwale dilo tše tša go phetha kahlolo tša bana ba Isiraele moo sefegeng sa gagwe ka mehla ge a etla pele ga Jehofa.

31

“O dire seaparo sa go hloka matsogo seo se aparwago ka tlase ga efoda, o se dire ka tlhale e talalerata.

32

Se bulege mo go tsenywago hlogo bogareng bja sona. Mo se bulegilego gona o dire morumo go se dikologa, o o dire ka mokgwa woo mologi wa mašela a logago ka gona. Se bulege ka mokgwa woo seaparo sa ntwa se bulegilego ka gona, gore se se ke sa gagoga.

33

Mo lemenong la sona o dire diswantšho tša digarenate ka tlhale e talalerata, boya bja mmala wa bophepolo bjo bohwibidu le garane ya mmala o mohwibiduhwibidu, di rokelelwe mo lemenong ka moka gomme mo gare ga tšona go be le ditleloko tša gauta go se dikologa;

34

tleloko e nngwe le e nngwe ya gauta e latelwe ke garenate go dikologa lemeno leo la seaparo sa go hloka matsogo.

35

Arone a se apare ge a dira tirelo, gomme modumo wa ditleloko tšeo o kwagale ge a tsena ka sekgethweng pele ga Jehofa le ge a etšwa, e le gore a se ke a hwa.

36

“O tšee gauta e sekilego o dire phaphathi ya go phadima gomme o e gware ka mokgwa woo palamonwana ya seka e gwarwago ka gona ka mantšu a rego: ‘Bokgethwa ke bja Jehofa.’

37

O e bofe ka lenti le letalalerata gomme e be godimo ga tuku. E be karolong ya ka pele ya tuku.

38

E be phatleng ya Arone gomme Arone a ikarabele ka molato woo o dirilwego mabapi le dilo tše kgethwa tšeo bana ba Isiraele ba tlago go di kgethagatša, ke gore dimpho tša bona ka moka tše kgethwa; e dule e le phatleng ya gagwe ka mehla e le go dira gore Jehofa a ba amogele.

39

“O loge lešela la sekotšho gomme o dire seaparo sa linene e boletiana le tuku ya linene e boletiana, o dire le lepanta. O loge ka mokgwa woo mologi a logago ka gona.

40

“O direle barwa ba Arone diaparo, o ba direle le mapanta, o ba direle le dituku e le go ba tagafatša le go ba botsefatša.

41

O di apeše Arone ngwaneno le barwa ba gagwe ba na le yena; o ba tlotše gomme o ba nee matla a boperisita o be o ba kgethagatše, e be baperisita ba ka.

42

O ba direle marokgwana a linene gore ba apeše bofeela bja bona. Ona a tloge lethekeng a fihle diropeng.

43

Arone le barwa ba gagwe ba a apare ge ba tsena tenteng ya kopano goba ge ba batamela aletare go yo dira tirelo lefelong le lekgethwa, e le gore ba se obe molato gomme ba hwa. Wo ke molao wa go iša mehleng ya neng le neng bakeng sa gagwe le ditlogolo tša gagwe tša mehleng e tlago go tla ka morago ga gagwe.

Sotho Bible
Public Domain: No Info