Jozue 21

1

Tedaj pristopijo poglavarji levitskih očetov k Eleazarju duhovniku in k Jozuetu, sinu Nunovemu, in k poglavarjem očetov Izraelovih rodov

2

in jih ogovore v Silu, v Kanaanski deželi, takole: GOSPOD je zapovedal po Mojzesu, da naj dobimo mesta v domovanje in njih okraje za živino svojo.

3

Dali so torej Izraelovi sinovi levitom od dediščine svoje, po povelju GOSPODOVEM, tale mesta ž njih okraji.

4

In žreb je padel za rodovine Kahatovcev: in dobili so sinovi Arona duhovnika, leviti, po žrebu trinajst mest od rodu Judovega, od rodu Simeonovega in od rodu Benjaminovega.

5

Drugi Kahatovi sinovi pa so dobili po žrebu deset mest od rodovin rodu Efraimovega, od rodu Danovega in od polovice rodu Manasejevega.

6

Gersonovi sinovi pa so dobili po žrebu trinajst mest od rodovin rodu Isaharjevega, od rodu Aserjevega in od rodu Neftalijevega in od polovice Manasejevega rodu v Basanu.

7

Merarijevi sinovi so dobili po svojih rodovinah dvanajst mest od rodu Rubenovega, od rodu Gadovega in od rodu Zebulonovega.

8

Dali so torej Izraelovi sinovi po žrebu levitom ta mesta ž njih okraji, kakor je bil GOSPOD zapovedal po Mojzesu.

9

Od rodu sinov Judovih in od rodu sinov Simeonovih so dali ta mesta, ki so jih z imeni imenovali;

10

in bila so za Aronove sinove iz rodovin Kahatovcev, ki so bili Levijevi otroci; kajti njih je bil prvi delež.

11

Dali so jim torej mesto Arba, ki je bil oče Enakov, v Judovih gorah (to je Hebron) in pašnike okoli njega.

12

Ali njive tega mesta in njegova sela so dali v posest Kalebu, sinu Jefunovemu.

13

In sinovom Arona duhovnika so dali Hebron in njegove pašnike, zavetno mesto za ubijalca, in Libno s pašniki

14

in Jatir s pašniki in Estemoo s pašniki

15

in Holon in njegove pašnike in Debir s pašniki

16

in Ajin s pašniki in Juto s pašniki in Betsemes s pašniki: devet mest od teh dveh rodov.

17

Od Benjaminovega rodu pa Gibeon ž njegovimi pašniki, Gebo s pašniki,

18

Anatot s pašniki in Almon s pašniki: štiri mesta.

19

Vseh mest Aronovih sinov, duhovnikov, je bilo trinajst in pašniki okoli njih.

20

In rodovine Kahatovih sinov, leviti, drugi Kahatovi sinovi, kar jih je še preostajalo, so dobili mesta svojega žreba od rodu Efraimovega.

21

In dali so jim Sihem, zavetno mesto za ubijalca, ž njegovimi pašniki v Efraimskem gorovju in Gezer s pašniki

22

in Kibzaim s pašniki in Bethoron s pašniki: štiri mesta.

23

In od Danovega rodu: Elteke s pašniki, Gibeton s pašniki,

24

Ajalon s pašniki, Gat-rimon s pašniki: štiri mesta.

25

Od polovice Manasejevega rodu pa dve mesti: Taanah s pašniki in Gat-rimon s pašniki.

26

Vseh mest, ki so jih dobili tisti drugi sinovi Kahatove rodovine, je bilo deset in pašniki okoli njih.

27

In Gersonovim sinovom, levitskim rodovinam, so dali od polovice Manasejevega rodu dve mesti: Golan v Basanu, zavetno mesto za ubijalca, ž njegovimi pašniki in Beastero s pašniki.

28

Od Isaharjevega rodu pa Kisjon s pašniki, Dabrat s pašniki,

29

Jarmut s pašniki in Enganim s pašniki: štiri mesta.

30

In od Aserjevega rodu: Misal s pašniki, Abdon s pašniki,

31

Helkat s pašniki in Rehob s pašniki: štiri mesta.

32

In od Neftalijevega rodu: Kedes v Galileji, zavetno mesto za ubijalca, in njegove pašnike, Hamot-dor s pašniki in Kartan s pašniki: tri mesta.

33

Vseh mest Gersonovcev po njih rodovinah je bilo trinajst in pašniki okoli njih.

34

In rodovinam Merarijevih sinov, levitom, kar jih je še bilo, so dali od Zebulonovega rodu: Jokneam s pašniki, Karto s pašniki,

35

Dimno s pašniki, Nahalal s pašniki: štiri mesta.

36

In od Rubenovega rodu: Bezer s pašniki, Jahaz s pašniki,

37

Kedemot s pašniki in Mefaat s pašniki: štiri mesta.

38

In od Gadovega rodu: Ramot v Gileadu, zavetno mesto za ubijalca, in njegove pašnike, in Mahanaim s pašniki,

39

Hesbon s pašniki, Jazer s pašniki: štiri mesta skup.

40

Vsa ta so bila mesta Merarijevih sinov po njih rodovinah, kolikor je še bilo levitskih rodovin: dvanajst mest so dobili po žrebu.

41

Vseh levitskih mest sredi posestva Izraelovih sinov je bilo oseminštirideset mest ž njih pašniki.

42

Ta mesta so imela vsako svoje pašnike okoli sebe; tako je bilo pri vseh teh mestih.

43

Tako je dal GOSPOD Izraelu vso deželo, ki jo je s prisego obljubil dati njih očetom, in so jo posedli in v njej prebivali.

44

In GOSPOD jim je pripravil pokoj vsepovsod, po vsem, kar je bil prisegel njih očetom; in ni mogel stati ne eden izmed vseh njih sovražnikov pred njimi; vse njih sovražnike jim je dal GOSPOD v roke.Ni izginila besedica od vsega dobrega, kar je bil GOSPOD obljubil Izraelovi hiši; vse se je izpolnilo.

45

Ni izginila besedica od vsega dobrega, kar je bil GOSPOD obljubil Izraelovi hiši; vse se je izpolnilo.