Izbor Biblije
Stara Zaveza
Nova Zaveza
Slovenska Biblija 2008

Jozue 19

1

In drugi žreb je padel za Simeona, v delež rodu Simeonovih sinov po njih rodovinah; in njih dediščina je bila sredi dediščine Judovih sinov.

2

In njim je bilo v dediščino: Berseba, Seba, Molada,

3

Hazar-sual, Bala, Ezem,

4

Eltolad, Betul, Horma,

5

Ziklag, Bet-markabot, Hazar-susa,

6

Betlebaot in Saruhen: trinajst mest in njih sela.

7

Ajin, Rimon, Eter in Asan: štiri mesta in njih sela.

8

In vsa sela, ki so okoli teh mest tja do Baalat-beera, ki je Rama na jugu. To je dediščina rodu Simeonovih sinov po njih rodovinah.

9

Od deleža Judovih sinov je bila dediščina Simeonovih sinov: kajti delež Judovih sinov je bil prevelik zanje, zato so dobili Simeonovi sinovi dediščino sredi njih dediščine.

10

Tretji žreb je padel za Zebulonove sinove po njih rodovinah. In meja njih dediščine je segala do Sarida,

11

in je šla gori proti zahodu in do Marala in segala do Dabeseta in šla tik potoka, ki teče pred Jokneamom;

12

in se je obrnila od Sarida vzhodno proti solnčnemu vzhodu do meje Kislot-tabora in je šla do Dabrata in gori k Jafiji

13

in odtod dalje vzhodno proti vzhodu do Gat-heferja, do Etkazina, in prišla do Rimona, ki se razteza do Nea;

14

in tu se je meja obrnila k severu proti Hanatonu in njen konec je bil v dolini Iftahela;

15

in Katat, Nahalal, Simron, Idala, Betlehem: dvanajst mest in njih sela.

16

To je dediščina Zebulonovih sinov po njih rodovinah, ta mesta in njih sela.

17

Četrti žreb je padel za Isaharja, Isaharjevim sinom po njih rodovinah.

18

In njih pokrajina je bila: Jezreel, Kesulot, Sunem,

19

Hafaraim, Šion, Anaharat,

20

Rabit, Kisjon, Ebez,

21

Remet, Enganim, Enhada in Betpazez;

22

in meja je segala do Tabora, Sahazume in Betsemesa, in konec meji je bil Jordan: šestnajst mest in njih sela.

23

To je dediščina rodu Isaharjevih sinov po njih rodovinah, mesta in njih sela.

24

Peti žreb je padel za rod Aserjevih sinov po njih rodovinah.

25

In njih pokrajina je bila: Helkat, Hali, Beten, Aksaf,

26

Alamelek, Amad, Misal, in meja je segala do Karmela ob morju in do Sihor-libnata;

27

in se je obrnila proti solnčnemu vzhodu k Betdagonu in segala do Zebulona in do doline Iftahela proti severu, do Betemeka in Nehiela, in je šla naprej do Kabula na levi strani:

28

in Ebron, Rehob, Hamon, Kana, tja do velikega Sidona;

29

in meja se je obrnila do Rame in do utrjenega mesta Tira in krenila proti Hosi, in njen konec je bil pri morju, ob okraju Akzibu;

30

tudi Uma, Afek in Rehob: dvaindvajset mest in njih sela.

31

To je dediščina rodu Aserjevih sinov po njih rodovinah, ta mesta in njih sela.

32

Šesti žreb je padel za Neftalijeve sinove, Neftalijevim sinovom po njih rodovinah.

33

In njih meja je bila od Helefa, od hrasta v Zaananimu in Adami-nekeba in Jabneela do Lakuma, in njen konec pri Jordanu;

34

in meja se je obrnila proti zahodu k Aznot-taboru in je šla odtod do Hukoka in je segala do Zebulona na jugu, na zahodu pa do Aserja in do Jude ob Jordanu, proti solnčnemu vzhodu.

35

In utrjena mesta so bila: Zidim, Zer, Hamat, Rakat, Kineret,

36

Adama, Rama, Hazor,

37

Kedes, Edrej, Enhazor,

38

Iron, Migdalel, Horem, Betanat in Betsemes: devetnajst mest in njih sela.

39

To je dediščina rodu Neftalijevih sinov po njih rodovinah, ta mesta in njih sela.

40

Sedmi žreb je padel za rod Danovih sinov po njih rodovinah.

41

In pokrajina njih dediščine je bila: Zora, Estaol, Irsemes,

42

Saalabin, Ajalon, Itla,

43

Elon, Timnata, Ekron,

44

Elteke, Gibeton, Baalat,

45

Jehud, Beneberak, Gat-rimon,

46

Mejarkon, Rakon z okrajem nasproti Jopi.

47

In meja Danovih sinov se je pozneje raztezala še dalje; zakaj Danovi sinovi so šli gori in se bojevali zoper Lesem [Drugače Lais.] in so ga dobili in udarili z ostrino meča, in so si ga prilastili ter v njem prebivali, in imenovali so Lesem Dan po imenu Dana, svojega očeta.

48

To je dediščina rodu Danovih sinov po njih rodovinah, ta mesta in njih sela.

49

Tako so končali delitev dežele v dediščine po njenih mejah; tudi Jozuetu, Nunovemu sinu, so dali Izraelovi sinovi dediščino sredi sebe:

50

po zapovedi GOSPODOVI so mu dali mesto, ki ga je želel, namreč Timnat-serah na gorovju Efraimskem. In sezidal je mesto in prebival v njem.To so dediščine, ki so jih po žrebu razdelili Eleazar duhovnik in Jozue, sin Nunov, in poglavarji očetovin vseh rodov Izraelovih sinov v Silu pred GOSPODOM, ob vhodu shodnega šatora. In končali so razdeljevanje zemlje.

51

To so dediščine, ki so jih po žrebu razdelili Eleazar duhovnik in Jozue, sin Nunov, in poglavarji očetovin vseh rodov Izraelovih sinov v Silu pred GOSPODOM, ob vhodu shodnega šatora. In končali so razdeljevanje zemlje.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version