Jozue 18

1

In vsa občina Izraelovih sinov se je zbrala v Silu, in tu so razpeli shodni šator; in dežela je bila premagana pred njimi.

2

Bilo je pa še sedem rodov Izraelovih sinov, ki se jim še ni pridelila njih dediščina.

3

In Jozue reče Izraelovim sinovom: Doklej bodete leni, da ne pojdete si prilastit dežele, ki vam jo je dal GOSPOD, vaših očetov Bog?

4

Določite si po tri može iz vsakega rodu, in hočem jih poslati, da vstanejo in preidejo deželo ter jo popišejo, kakor je treba za njih dediščine, in potem naj zopet pridejo k meni.

5

In naj razdelé deželo v sedem delov: Juda naj ostane v svoji pokrajini na jugu, in Jožefova hiša ostani v svoji pokrajini na severu.

6

Vi pa napravite popis dežele v sedmih oddelkih in mi ga prinesite sem; in vržem za vas žreb tu pred GOSPODOM, Bogom našim.

7

Kajti leviti nimajo deleža med vami, temuč duhovska služba GOSPODU je njih dediščina; Gad in Ruben in polovica Manasejevega rodu so prejeli svoj del onostran Jordana proti vzhodu, kakor jim je dal Mojzes, hlapec GOSPODOV.

8

Vstanejo torej tisti možje in se odpravijo. In Jozue jim zapove, ko hočejo iti popisovat deželo, rekoč: Pojdite ter prehodite deželo, in ko jo popišete, pridite zopet k meni, in vržem za vas tu, v Silu, žreb pred GOSPODOM.

9

In možje gredo ter obhodijo deželo in jo popišejo v knjigi po njenih mestih, v sedmih oddelkih, in pridejo k Jozuetu v tabor v Silo.

10

Tedaj vrže Jozue zanje žreb v Silu pred GOSPODOM in razdeli deželo med Izraelove sinove, vsakemu njegov del.

11

In žreb je padel za rod Benjaminovih sinov po njih rodovinah, in pokrajina njih deleža je šla med Judovimi sinovi in med Jožefovimi sinovi.

12

In njih meja na severni strani se je začela od Jordana in je šla gori za hrbtom Jeriha na severu in šla čez gore proti zahodu, in njen konec je bil pri Betavenski puščavi.

13

In meja je šla dalje odtod k Luzu, za hrbtom Luza (ki je Betel) proti jugu; in je šla doli proti Atarot-adarju čez goro, ki je na južni strani ob nižjem Bethoronu.

14

Potem se je raztezala in se obrnila proti zahodu, južno od gore, ki je pred Bethoronom na južni strani, in njen konec je bil pri Kirjat-baalu, ki je Kirjat-jearim, mesto Judovih sinov. To je zahodna stran.

15

Južna stran pa se je začela ob koncu Kirjat-jearima, in meja je šla proti zahodu in se končala tik studenca pri Neftoahu

16

in šla doli k zadnjemu koncu gore, ki je pred dolino Hinomovega sina, ki je v dolini Refaimov proti severu, in je šla doli po Hinomovi dolini ob strani Jebusejcev proti jugu in doli k studencu Rogelu;

17

in se je raztezala na sever in prišla proti Ensemesu in dalje h Gelilotu, ki je nasproti griču Adumimu, in je šla doli h kamenu Bohana, Rubenovega sina;

18

in je prešla k slemenu, ki je severno nasproti Arabi [Ali: nižini], in doli v Arabo;

19

in meja je šla dalje ob strani Bethogle proti severu in se je končala pri severnem jeziku Slanega morja, ob južnem koncu Jordana. To je južna meja.

20

Jordan pa je bil meja na vzhodni strani. To je bila dediščina Benjaminovih sinov po svoji meji kroginkrog, po njih rodovinah.

21

Mesta pa rodu Benjaminovih sinov, po njih rodovinah so bila: Jeriho, Bethogla, Emek-keziz,

22

Betaraba, Zemaraim, Betel,

23

Avim, Para, Ofra,

24

Kefar-amoni, Ofni in Geba: dvanajst mest in njih sela;

25

Gibeon, Rama, Beerot,

26

Micpe, Kefira, Moza,

27

Rekem, Irpeel, Tarala,Zela, Elef in Jebusejec (to je Jeruzalem), Gibeat in Kirjat: štirinajst mest in njih sela. To je dediščina Benjaminovih sinov po njih rodovinah.

28

Zela, Elef in Jebusejec (to je Jeruzalem), Gibeat in Kirjat: štirinajst mest in njih sela. To je dediščina Benjaminovih sinov po njih rodovinah.