Jozue 15

1

In delež rodu Judovih sinov po njih rodovinah je bil: do edomske meje, ob Zinski puščavi, južno, na skrajnem jugu.

2

In njih južna meja se je začela pri kraju Slanega morja, ob jeziku, ki se razteza proti jugu;

3

in je šla proti jugu do Akrabimskega vrha in čez njega do Zina in gori ob južni strani Kades-barnee in skozi Hezron in gori do Adarja in se obrnila do Karke;

4

in je šla čez do Azmona in došla k Egiptovskemu potoku, da je bilo morje konec meji. To bodi vaša južna meja.

5

Vzhodna meja pa je bilo Slano morje do ustja Jordana. In meja severnega dela se je začela ob jeziku morja pri ustju Jordana,

6

in je šla gori proti Bethogli in dalje ob severni strani Bet-arabe, in šla gori do kamena Bohana, Rubenovega sinu,

7

in šla je gori k Debirju od doline Ahor in se obrnila severno proti Gilgalu, ki je nasproti višini Adumimu na južni strani potoka; in meja je šla dalje k vodi Ensemesu in njeni konci so bili pri studencu Rogelu;

8

in je šla po dolini Hinomovega sinu proti južni strani Jebusejca (to je Jeruzalem); in je šla gori do vrha gore, ki je pred Hinomovo dolino proti zahodu in ob kraju doline Refaimov proti severu.

9

Potem je šla meja od vrha gore do studenca pri Neftoahu in k mestom v Efronskem gorovju in navzdol k Baali (ki je Kirjat-jearim);

10

in meja se je obrnila od Baale proti zahodu k Seirskemu gorovju in je šla do slemena gore Jearima na severu (to je Kesalon) in se nagnila doli k Betsemesu in šla skozi Timno;

11

nato je šla dalje proti severu k slemenu Ekrona in se raztezala do Sikrona in šla čez goro Baalo in došla k Jabneelu, in morje je bilo konec tej meji.

12

In zahodna meja je bilo veliko morje in njegovo obrežje. To je meja Judovih sinov kroginkrog po njih rodovinah.

13

Kalebu pa, sinu Jefunovemu, je dal delež med Judovimi sinovi po povelju GOSPODOVEM Jozuetu, mesto Arbovo, ki je Hebron. (Arba je bil oče Enakov.)

14

In Kaleb je izgnal odondod tri Enakove sinove: Sesaja, Ahimana in Talmaja, Enakove otroke.

15

In odtod je šel gori proti prebivalcem v Debirju. Debir se pa je nekdaj imenoval Kirjat-sefer.

16

In Kaleb je dejal: Kdor udari Kirjat-sefer in ga dobi, njemu hočem dati Akso, svojo hčer za ženo.

17

In Otniel, sin Kenaza, Kalebovega brata, ga je dobil; in dal mu je Akso, svojo hčer, za ženo.

18

In zgodi se, ko je šla k njemu, da ga je izpodbujala, naj prosi njenega očeta njive. In spustila se je z osla. In Kaleb ji reče: Kaj ti je?

19

Ona pa reče: Daj mi blagoslov; kajti dal si mi južni kraj, daj mi tudi studence voda. In dal ji je studence gornje in dolnje.

20

To je dediščina rodu Judovih sinov po njih rodovinah.

21

In mesta rodu Judovih sinov od kraja do edomske meje na jugu so bila: Kabzeel, Eder in Jagur,

22

Kina, Dimona in Adada,

23

Kedes, Hazor in Itnan.

24

Zif, Telem in Bealot,

25

Hazor-hadata, Kerjot-hezron (ki je Hazor),

26

Amam, Sema, Molada,

27

Hazar-gada, Hesmon in Betpelet,

28

Hazar-sual, Berseba in Bizjotja,

29

Baala, Ijim in Ezem,

30

Eltolad, Kesil in Horma,

31

Ziklag, Madmana in Sansana,

32

Lebaot, Silhim, Ajin in Rimon: vseh mest devetindvajset in njih sela.

33

V nižavi pa: Estaol, Zora in Asna,

34

Zanoah, Enganim, Tapuah in Enam,

35

Jarmut in Adulam, Soko in Azeka,

36

Saraim, Aditaim, Gedera in Gederotaim: štirinajst mest in njih sela –

37

Zenan, Hadasa, Migdalgad,

38

Dilan, Micpa, Jokteel,

39

Lahis, Bozkat, Eglon,

40

Kabon, Lahmam, Kitlis,

41

Gederot, Betdagon, Naama in Makeda: šestnajst mest in njih sela. –

42

Libna, Eter, Asan,

43

Jiftah, Asna, Nezib,

44

Keila, Akzib in Maresa: devet mest in njih sela. –

45

Ekron, njegove vasi in sela,

46

od Ekrona do morja, kar jih je bilo ob strani Asdoda, in njih sela. –

47

Asdod, njegove podložne vasi in sela; Gaza, njene podložne vasi in sela do Egiptovskega potoka, in veliko morje in njegovo obrežje. –

48

V gorovju pa: Samir, Jatir, Soko,

49

Dana in Kirjat-sana (to je Debir),

50

Anab, Estemo, Anim,

51

Gosen, Holon in Gilo: enajst mest in njih sela. –

52

Arab, Duma, Ešan,

53

Janim, Bet-tapuah, Afeka,

54

Humta, Kirjat-arba (to je Hebron) in Zior: devet mest in njih sela. –

55

Maon, Karmel, Zif, Juta,

56

Jezreel, Jokdeam, Zanoah,

57

Kajn, Gibea in Timna: deset mest in njih sela. –

58

Halhul, Betzur, Gedor,

59

Maarat, Betanot in Eltekon: šest mest in njih sela. –

60

Kirjat-baal (to je Kirjat-jearim) in Raba: dve mesti in njiju sela.

61

V puščavi: Betaraba, Midin, Sekaka,

62

Nibsan, in Solno mesto in Engedi: šest mest in njih sela.Ali Jebusejcev, ki so prebivali v Jeruzalemu, niso mogli izgnati Judovi sinovi. Prebivali so torej Jebusejci z Judovimi sinovi v Jeruzalemu do tega dne.

63

Ali Jebusejcev, ki so prebivali v Jeruzalemu, niso mogli izgnati Judovi sinovi. Prebivali so torej Jebusejci z Judovimi sinovi v Jeruzalemu do tega dne.