Jozue 13

1

Ko pa je bil Jozue že star in prileten, mu reče GOSPOD: Star si in prileten, in še je ostalo dosti dežele, ki naj bi jo vzeli v posest.

2

To je dežela, ki je še ostala: vse pokrajine Filistejcev in vse Gesursko,

3

od Sihorja, ki teče poleg Egipta, tja do meje Ekrona ob severu, kar se šteje h Kanaancem; pet kneževin Filistejcev, Gaza, Asdod, Askelon, Gat, Ekron; tudi kraj Avimcev

4

proti jugu; vsa pokrajina Kanaancev in Meara, ki je Sidoncev, tja do Afeka, do meje Amorejcev;

5

in vsa pokrajina Gebaljanov in ves Libanon, proti solnčnemu vzhodu, od Baalgada, spodaj ob gori Hermonu do poti v Hamat.

6

Vsi gorjanci od Libanona do Misrefotmajima in vsi Sidonci. Nje hočem izgnati pred sinovi Izraelovimi, samo razdéli jih po žrebu v dediščino Izraelu, kakor sem ti zapovedal.

7

Razdéli torej to deželo v dediščino devetim rodovom in polovici Manasejevega rodu.

8

Kajti Rubenovci in Gadovci so prejeli svojo dediščino z drugo Manasejevo polovico, ki jo jim je dal Mojzes za Jordanom, proti vzhodu; kakor jim je oddelil Mojzes, hlapec GOSPODOV.

9

Od Aroerja, ki leži ob bregu potoka Arnona, in od mesta, ki je sredi doline, in vso ravnino Medebo do Dibona,

10

in vsa mesta Sihona, kralja Amorejcev, ki je gospodoval v Hesbonu, prav do meje Amonovih sinov;

11

k temu Gilead in pokrajino Gesurcev in Maakatovcev in vso goro Hermon in ves Basan tja do Salke;

12

vse Ogovo kraljestvo v Basanu, ki je gospodoval v Astarotu in v Edreju in je bil iz ostanka velikanov; in Mojzes jih je premagal in pregnal.

13

A Izraelovi sinovi niso izgnali Gesurcev in Maakatovcev, temuč Gesur in Maakat sta prebivala med Izraelovimi sinovi do današnjega dne. –

14

Samo Levijevemu rodu ni dal dediščine; ognjene žrtve GOSPODU, Izraelovemu Bogu, so njih dediščina, kakor mu je govoril.

15

Dal pa je Mojzes rodu Rubenovih sinov po njih rodovinah,

16

da je bila njih pokrajina od Aroerja, ki leži na bregu potoka Arnona, in mesto sredi doline in vsa ravnina pri Medebi;

17

Hesbon in vsa njegova mesta, ki so na ravnini: Dibon, Bamotbal, Betbalmeon,

18

Jahaz, Kedemot in Mefat,

19

Kirjataim, Sibma in Zeret-sahar na hribu v dolini,

20

Bet-peor in strmine Pizge in Bet-jesimot

21

in vsa mesta na ravnini in vse kraljestvo Sihona, kralja Amorejcev, ki je gospodoval v Hesbonu; njega je Mojzes porazil in madianske kneze, Evija, Rekema, Zura, Hura in Reba, poglavarje Sihonove, ki so prebivali v deželi.

22

Tudi Balaama sina Beorjevega, vedeža, so sinovi Izraelovi umorili z mečem med drugimi ubitimi.

23

In meja Rubenovim sinovom je bil Jordan in njegovo obrežje. To je dediščina Rubenovih sinov po njih rodovinah, mesta in njih sela.

24

In rodu Gadovih sinov je dal Mojzes po njih rodovinah,

25

da je bila njih pokrajina: Jazer in vsa mesta v Gileadu in polovica dežele Amonovih sinov tja do Aroerja, ki je pred Rabo;

26

in od Hesbona do Ramat-micpe in Betonima in od Mahanaima do debirskih mej;

27

v dolini pa Bet-haram, Bet-nimra, Suhot in Zafon, ostanek kraljestva Sihona, kralja v Hesbonu, in Jordan z obrežjem do zadnjega kraja morja Kineretskega, ki je za Jordanom, proti vzhodu.

28

To je dediščina Gadovih sinov po njih rodovinah, mesta in njih sela.

29

In Mojzes je dal dediščino polovici Manasejevega rodu; in prejela je polovica rodu Manasejevih sinov po svojih rodovinah,

30

da je bila njih pokrajina: od Mahanaima ves Basan, vse kraljestvo Oga, kralja v Basanu, in vsi Jairovi trgi, ki so v Basanu, šestdeset mest.

31

In polovico Gileada in Astarot in Edrej, mesta Ogovega kraljestva v Basanu, so dobili sinovi Mahirja, Manasejevega sinu, polovica Mahirjevih sinov po njih rodovinah.

32

Te so dediščine, ki jih je Mojzes razdelil na poljanah Moabskih, vzhodno od Jordana, Jerihu nasproti.Ali Levijevemu rodu ni dal Mojzes dediščine, zakaj GOSPOD, Bog Izraelov, je njih dediščina, kakor jim je govoril.

33

Ali Levijevemu rodu ni dal Mojzes dediščine, zakaj GOSPOD, Bog Izraelov, je njih dediščina, kakor jim je govoril.