Izbor Biblije
Stara Zaveza
Nova Zaveza
Slovenska Biblija 2008

Jozue 12

1

Ti pa so kralji dežele, ki so jih zmagali Izraelovi sinovi in posedli njih dežele za Jordanom proti solnčnemu vzhodu, od potoka Arnona do gore Hermona, in vso nižino proti vzhodu:

2

Sihon, kralj Amorejcev, ki je prebival v Hesbonu in gospodoval od Aroerja, ki leži ob bregu potoka Arnona in sredi doline, in nad polovico Gileada tja do potoka Jaboka, ki je meja Amonovih sinov;

3

in nad ravnino do morja Kinerotskega proti vzhodu, in tja do morja v nižini, to je Slano morje, proti vzhodu, koder drži pot do Bet-jesimota, in ob južni strani pod strminami Pizge.

4

In pokrajina Oga, kralja basanskega, ki je preostal izmed velikanov in je prebival v Astarotu in Edreju

5

in gospodoval nad goro Hermonom in nad Salko in nad vsem Basanom tja do meje Gesurcev in Maakatovcev, in nad polovico Gileada do meje Sihona, kralja v Hesbonu.

6

Mojzes, hlapec GOSPODOV, in sinovi Izraelovi so porazili ta dva kralja. In Mojzes, hlapec GOSPODOV, je dal njiju posest Rubenskim, Gadskim in polovici Manasejevega rodu.

7

In ti so kralji dežele, ki jih je porazil Jozue in sinovi Izraelovi na tej strani Jordana, proti zahodu, od Baalgada v Libanonski dolini tja do Gole gore, ki se vzdiguje proti Seiru. In Jozue je dal to Izraelovim rodovom v posest, vsakemu njegov del;

8

kar je bilo po gorovju in po nižavah in v nižini, po strminah, v puščavi in na južni strani, Hetejce, Amorejce, Kanaance, Ferizejce, Hevejce in Jebusejce:

9

kralj v Jerihu, eden; kralj v Aju, ki je blizu Betela, eden;

10

kralj v Jeruzalemu, eden, kralj v Hebronu, eden,

11

kralj v Jarmutu, eden, kralj v Lahisu, eden,

12

kralj v Eglonu, eden, kralj v Gezerju, eden,

13

kralj v Debirju, eden, kralj v Gederju, eden,

14

kralj v Hormi, eden, kralj v Aradu, eden,

15

kralj v Libni, eden, kralj v Adulamu, eden,

16

kralj v Makedi, eden, kralj v Betelu, eden,

17

kralj v Tapuahu, eden, kralj v Heferju, eden,

18

kralj v Afeku, eden, kralj v Lašaronu, eden,

19

kralj v Madonu, eden, kralj v Hazorju, eden,

20

kralj v Simron-meronu, eden, kralj v Aksafu, eden,

21

kralj v Taanahu, eden, kralj v Megidu, eden,

22

kralj v Kedesu, eden, kralj v Jokneamu pri Karmelu, eden,

23

kralj v Doru na Dorskih višinah, eden, kralj Gojimov v Gilgalu, eden,kralj v Tirzi, eden: vseh kraljev trideset in eden.

24

kralj v Tirzi, eden: vseh kraljev trideset in eden.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version