Marku 3

1

In zopet pride v shodnico, in tam je bil človek, ki je imel usehlo roko.

2

In pazili so nanj, če ga ozdravi v soboto, da bi ga zatožili.

3

In reče človeku, ki je imel suho roko: Stopi na sredo!

4

In jim reče: Ali se sme v soboto storiti dobro ali hudo? življenje oteti ali pogubiti? Oni pa molčijo.

5

In jih z jezo pogleda naokrog, pomilujoč zakrknjenost njih srca, in veli človeku: Iztegni roko svojo! In iztegne, in roka njegova je bila zdrava.

6

In farizeji izidejo in se precej s Herodovci posvetujejo zoper njega, kako bi ga pogubili.

7

A Jezus se umakne z učenci svojimi k morju; in velika množica iz Galileje je šla za njim; tudi iz Judeje

8

in iz Jeruzalema in iz Idumeje in z one strani Jordana in od Tira in Sidona, velika množica, ko so slišali, kakšne reči dela, so prišli k njemu.

9

In reče učencem svojim, naj mu bode ladjica pripravljena zavoljo množice, da ga ne bi stiskali.

10

Kajti mnogo jih je bil ozdravil, zato so se rinili k njemu, da bi se ga doteknili, katerikoli so imeli nadloge.

11

In kadar so ga nečisti duhovi videli, so padali pred njim in kričali, govoreč: Ti si Sin Božji.

12

In zelo jim je pretil, naj ga ne razglašajo.

13

In stopi na goro in pokliče k sebi, katere je sam hotel; in pridejo k njemu.

14

In postavi jih dvanajst, da bodo ž njim in da jih pošlje propovedovat

15

ter da imajo oblast izganjati zle duhove:

16

Simona, in mu dá ime Peter,

17

in Jakoba, sina Zebedejevega, in Janeza, brata Jakobovega, in da jima ime Boanerges, to je: sinova groma,

18

in Andreja in Filipa in Jerneja in Matevža in Tomaža in Jakoba, sina Alfejevega, in Tadeja in Simona Kananejca

19

in Juda Iškariota, ki ga je tudi izdal.

20

In pridejo v hišo. In zopet se zbere množica, tako da še kruha niso mogli jesti.

21

In ko to slišijo sorodniki njegovi, se napotijo, da bi ga prijeli; pravijo namreč: Ni sam ob sebi.

22

In pismarji, ki so bili prišli iz Jeruzalema, pravijo: Belzebuba ima, in: S poglavarjem hudičev izganja zle duhove.

23

In jih pokliče k sebi in jim govori v prilikah: Kako more satan satana izganjati?

24

In če se kraljestvo razdvoji samo zoper sebe, ne more obstati to kraljestvo.

25

In če se dom razdvoji sam zoper sebe, ne bo mogel obstati ta dom.

26

In če je vstal satan sam zoper sebe in se je razdvojil, ne more obstati, temuč konec ga je.

27

Nasprotno ne more iti nihče v hišo močnemu in mu pobrati pohištva, če poprej ne zveže močnega, in potem šele opleni hišo njegovo.

28

Resnično vam pravim, da se vsi grehi odpuste sinovom človeškim, tudi kletvine, s katerimikoli bi prekleli Boga;

29

kdor pa prekolne svetega Duha, nima odpuščenja na vekomaj, temuč je kriv večnega greha.

30

Kajti govorili so: Nečistega duha ima.

31

In pridejo bratje njegovi in mati njegova in stoječ zunaj, pošljejo k njemu, da ga pokličejo.

32

In ljudstvo sedi okoli njega, in mu reko: Glej, mati tvoja in bratje tvoji zunaj vprašujejo po tebi.

33

In odgovori jim, rekoč: Kdo je mati moja ali bratje moji?

34

In ozre se okrog po tistih, ki so sedeli okoli njega, in reče: Glej, mati moja in bratje moji!Kdorkoli stori voljo Božjo, ta je brat moj in sestra moja in mati.

35

Kdorkoli stori voljo Božjo, ta je brat moj in sestra moja in mati.