Numeri 7

1

In zgodi se v dan, ko je Mojzes končal urejevanje prebivališča, ko ga je pomazilil in posvetil z vsemi pripravami njegovimi, tudi oltar z vsemi njegovimi pripravami, ko jih je bil pomazilil in posvetil,

2

da so darovali knezi Izraelovi, poglavarji hiš očetov svojih; ti so bili knezi rodov, postavljeni nad seštetimi.

3

In pripeljali so darila svoja pred GOSPODA: šest pokritih voz in dvanajst volov; dva kneza sta dala en voz in enega vola sleherni izmed njih, in pripeljali so jih pred prebivališče.

4

Tedaj ogovori GOSPOD Mojzesa, rekoč:

5

Vzemi to od njih, da bodi v službo shodnega šatora, in daj levitom, vsakemu primerno službi njegovi.

6

Vzame torej Mojzes vozove in vole ter jih da levitom.

7

Dva voza in štiri vole izroči sinovom Gersonovim, primerno njih službi;

8

štiri voze in osem volov pa izroči sinovom Merarijevim, primerno njih službi, pod nadzorstvom Itamarja, sina Arona duhovnika.

9

Ali sinovom Kahatovim ne da od tega, zakaj služba svetišča jim je bila naložena: na ramah so ga nosili.

10

In prinesli so knezi dar oltarjevega posvečenja v dan, ko je bil maziljen, in darovali so darilo svoje pred oltarjem.

11

Tedaj reče GOSPOD Mojzesu: Naj prinese darilo svoje vsak knez v svoj dan za posvečenje oltarja.

12

Prvi dan je prinesel darilo svoje Nahson, sin Aminadabov, iz Judovega rodu.

13

In darilo njegovo je bilo: srebrna skleda, stointrideset seklov težka, srebrna kupa iz sedemdesetih seklov, po seklu svetišča, obe polni bele moke, zamešene z oljem, v jedilno daritev,

14

torilce iz desetih seklov zlata, polno kadila,

15

mlad volič, oven, enoletno jagnje v žgalno daritev,

16

kozel v daritev za greh,

17

in v mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov, pet enoletnih jagnjet. To je bilo darilo Nahsona sina Aminadabovega.

18

Drugi dan je daroval Netanel, sin Zuarjev, knez Isaharjev.

19

In prinesel je v darilo svoje srebrno skledo, stointrideset seklov težko, srebrno kupo iz sedemdesetih seklov, po seklu svetišča, obe polni bele moke, zamešene z oljem, v jedilno daritev,

20

torilce iz desetih seklov zlata, polno kadila,

21

mladega voliča, ovna, enoletno jagnje v žgalno daritev,

22

kozla v daritev za greh,

23

in v mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov, pet enoletnih jagnjet. To je bilo darilo Netanela, sina Zuarjevega.

24

Tretji dan Eliab, sin Helonov, knez sinov Zebulonovih.

25

Darilo njegovo je bilo: srebrna skleda, stointrideset seklov težka, srebrna kupa iz sedemdesetih seklov, po seklu svetišča, obe polni bele moke, z oljem omešene, v jedilno daritev,

26

torilce iz desetih seklov zlata, polno kadila,

27

mlad volič, oven, enoletno jagnje v žgalno daritev,

28

kozel v daritev za greh,

29

in v mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov, pet enoletnih jagnjet. To je bilo darilo Eliaba, sina Helonovega.

30

Četrti dan knez sinov Rubenovih, Elizur, sin Šedeurjev.

31

Darilo njegovo: srebrna skleda, stointrideset seklov težka, srebrna kupa iz sedemdesetih seklov, po seklu svetišča, obe polni bele moke, z oljem omešene, v jedilno daritev,

32

torilce iz desetih seklov zlata, polno kadila,

33

mlad volič, oven, enoletno jagnje v žgalno žrtev,

34

kozel v daritev za greh,

35

in v mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov, pet enoletnih jagnjet. To je bilo darilo Elizurja, sina Šedeurjevega.

36

Peti dan knez sinov Simeonovih, Šelumiel, sin Zurišadajev.

37

Darilo njegovo: srebrna skleda, stointrideset seklov težka, srebrna kupa iz sedemdesetih seklov, po seklu svetišča, obe polni bele moke, z oljem zamešene, v jedilno daritev,

38

torilce iz desetih seklov zlata, polno kadila,

39

mlad volič, oven, enoletno jagnje v žgalno daritev,

40

kozel v daritev za greh,

41

in v mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov, pet enoletnih jagnjet. To je bilo darilo Šelumielovo, sina Zurišadajevega.

42

Šesti dan knez sinov Gadovih, Eliasaf, sin Deguelov.

43

Njegovo darilo: srebrna skleda, stointrideset seklov težka, srebrna kupa iz sedemdesetih seklov, po seklu svetišča, obe polni bele moke, z oljem omešene, v jedilno daritev,

44

torilce iz desetih seklov zlata, polno kadila,

45

mlad volič, oven, enoletno jagnje v žgalščino,

46

kozel v daritev za greh,

47

in v mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov, pet enoletnih jagnjet. To je bilo darilo Eliasafa, sina Deguelovega.

48

Sedmi dan knez sinov Efraimovih, Elišama, sin Amihudov.

49

Darilo njegovo: srebrna skleda, stointrideset seklov težka, srebrna kupa iz sedemdesetih seklov, po seklu svetišča, obe polni bele moke, z oljem zamešene, v jedilno daritev,

50

torilce iz desetih seklov zlata, polno kadila,

51

mlad volič, oven, enoletno jagnje v žgalno daritev,

52

kozel v daritev za greh,

53

in v mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov, pet enoletnih jagnjet. To je bilo darilo Elišama, sina Amihudovega.

54

Osmi dan knez sinov Manasejevih, Gamaliel, sin Pedazurjev.

55

Darilo njegovo: srebrna skleda, stointrideset seklov težka, srebrna kupa iz sedemdesetih seklov, po seklu svetišča, obe polni bele moke, z oljem omešene, v jedilno daritev,

56

torilce iz zlata, deset seklov težko, polno kadila,

57

mlad volič, oven, enoletno jagnje v žgalščino,

58

kozel v daritev za greh,

59

in v mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov, pet enoletnih jagnjet. To je bilo darilo Gamaliela, sina Pedazurjevega.

60

Deveti dan knez sinov Benjaminovih, Abidan, sin Gideonijev.

61

Darilo njegovo: srebrna skleda, stointrideset seklov težka, srebrna kupa iz sedemdesetih seklov, po seklu svetišča, obe polni bele moke, umešene z oljem, v jedilno daritev,

62

torilce zlato, deset seklov težko, polno kadila,

63

mlad volič, oven, enoletno jagnje v žgalščino,

64

kozel v daritev za greh,

65

in v mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov, pet enoletnih jagnjet. To je bilo darilo Abidana, sina Gideonijevega.

66

Deseti dan knez sinov Danovih, Ahiezer, sin Amišadajev.

67

Darilo njegovo: srebrna skleda, stointrideset seklov težka, srebrna kupa iz sedemdesetih seklov, po seklu svetišča, obe polni bele moke, omešene z oljem, v jedilno daritev,

68

torilce zlato, deset seklov težko, polno kadila,

69

mlad volič, oven, enoletno jagnje v žgalščino,

70

kozel v daritev za greh,

71

in v mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov, pet enoletnih jagnjet. To je bilo darilo Ahiezerja, sina Amišadajevega.

72

Enajsti dan knez sinov Aserjevih, Pagiel, sin Okranov.

73

Darilo njegovo: skleda srebrna, stointrideset seklov težka, srebrna kupa iz sedemdesetih seklov, po seklu svetišča, obe polni bele moke, omešene z oljem, v jedilno daritev,

74

zlato torilce, deset seklov težko, polno kadila,

75

mlad volič, oven, enoletno jagnje v žgalščino,

76

kozel v daritev za greh,

77

in v mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov, pet enoletnih jagnjet. To je bilo darilo Pagiela, sina Okranovega.

78

Dvanajsti dan knez sinov Neftalijevih, Ahira, sin Enanov.

79

Darilo njegovo: srebrna skleda, stointrideset seklov težka, srebrna kupa iz sedemdesetih seklov, po seklu svetišča, obe polni bele moke, umešene z oljem, v jedilno daritev,

80

zlato torilce, deset seklov težko, polno kadila,

81

mlad volič, oven, enoletno jagnje v žgalščino,

82

kozel v daritev za greh,

83

in v mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov, pet enoletnih jagnjet. To je bilo darilo Ahira, sina Enanovega.

84

To je bil dar ob posvečenju oltarja v dan, ko je bil maziljen, od knezov Izraelovih: dvanajst srebrnih skled, dvanajst srebrnih kup, dvanajst zlatih torilc;

85

vsaka skleda iz stointridesetih seklov srebra, vsaka kupa iz sedemdesetih seklov: vse srebro teh posod dva tisoč štiristo seklov, po seklu svetišča.

86

Tistih dvanajst zlatih torilc, polnih kadila, je vsako imelo deset seklov, po seklu svetišča: vsega zlata teh torilc je bilo stoindvajset seklov.

87

Vse govedi v žgalno daritev je bilo dvanajst volov, dvanajst ovnov, enoletnih jagnjet dvanajst in k njim pristojna jedilna daritev; in dvanajst kozlov v daritev za greh.

88

V mirovno daritev je bilo govedi štiriindvajset volov, šestdeset ovnov, kozlov šestdeset in enoletnih jagnjet šestdeset. To je bilo posvečenje oltarja, potem ko je bil maziljen.In kadar je Mojzes šel v shodni šator, da bi govoril ž Njim, tedaj je slišal Glas, govoreč k njemu iznad pokrova skrinje pričevanja, iz sredi dveh kerubov; in On je govoril k njemu.

89

In kadar je Mojzes šel v shodni šator, da bi govoril ž Njim, tedaj je slišal Glas, govoreč k njemu iznad pokrova skrinje pričevanja, iz sredi dveh kerubov; in On je govoril k njemu.