Numeri 33

1

To so postaje sinov Izraelovih, ko so šli iz Egiptovske dežele po svojih trumah pod vodstvom Mojzesa in Arona.

2

In Mojzes je opisal, kako so potovali in kod so postajali po ukazu GOSPODOVEM, in to so njih postaje po njih potovanju.

3

Iz Ramesesa so odrinili petnajsti dan prvega meseca; zjutraj po pashi so odšli Izraelovi sinovi po visoki roki pred očmi vseh Egipčanov,

4

medtem ko so Egipčani pokopavali vse prvence svoje, ki jih je GOSPOD udaril med njimi; tudi nad vsemi njih bogovi je sodbo izvršil GOSPOD.

5

In ko so bili odrinili iz Ramesesa, so se utaborili sinovi Izraelovi v Sukotu.

6

In odpotujejo iz Sukota in se utabore v Etamu, ki je kraj puščave.

7

In odpravijo se iz Etama in krenejo proti Pihahirotu, ki je nasproti Baalzefonu, in se ušatore pred Migdolom.

8

In odrinejo izpred Hahirota in preidejo čez morje v puščavo, in potujejo tri dni hoda po Etamski puščavi, in razpno šatore v Mari.

9

In odpotujejo iz Mare in pridejo v Elim, in v Elimu je bilo dvanajst studencev in sedemdeset palmovih dreves, in tu se raztaboré.

10

Iz Elima se odpravijo in se ušatore ob Rdečem morju.

11

In se odpravijo od Rdečega morja in se utabore v Sinski puščavi.

12

Iz Sinske puščave pa odidejo in se ustavijo v Dofki.

13

In gredo iz Dofke in obstanejo v Alusu.

14

In odrinejo iz Alusa in se utabore v Rafidimu, kjer ni bilo vode, da bi ljudstvo pilo.

15

In odpravijo se iz Rafidima ter razpno šatore v Sinajski puščavi.

16

Iz Sinajske puščave odidejo in se ušatoré ob Grobovih poželjivosti.

17

Od Grobov poželjivosti odrinejo in se ušatore v Hazerotu.

18

Iz Hazerota odidejo in se utabore v Ritmi.

19

Iz Ritme pa odpotujejo in se utabore v Rimon-perezu.

20

In iz Rimon-pereza odrinejo in se ušatore v Libni.

21

Iz Libne odpotujejo in se utabore v Risi.

22

Iz Rise odidejo in se ušatore v Kehelati.

23

Iz Kehelate odrinejo in se utabore na gori Seferi.

24

Z gore Sefere pa se odpravijo in se utabore v Haradi.

25

In iz Harade odidejo in se ušatore v Makhelotu.

26

Iz Makhelota odrinejo in se utabore v Tahatu.

27

Iz Tahata odidejo in se utabore v Tarahu.

28

Iz Taraha odpotujejo in se ušatore v Mitki.

29

In gredo iz Mitke in se utabore v Hasmoni.

30

Iz Hasmone odrinejo in se utabore v Moserotu.

31

Iz Moserota odidejo in se ustavijo v Bene-jaakanu.

32

Iz Bene-jaakana se vzdignejo in se ušatore v Hor-gidgadu.

33

Iz Hor-gidgada odidejo in se utabore v Jotbati.

34

In iz Jotbate odrinejo in se utabore v Abroni.

35

Iz Abrone se premaknejo in se ušatore v Ezion-geberju.

36

Iz Ezion-geberja se odpravijo in razpno šatore v puščavi Zinski, to je Kades.

37

Iz Kadesa pa se vzdignejo in se ušatore na gori Horu ob meji dežele Edomske.

38

In Aron duhovnik je šel na goro Hor na ukaz GOSPODOV, in tam je umrl v štiridesetem letu po odhodu Izraelovih sinov iz Egipta, prvi dan petega meseca;

39

in imel je Aron sto in triindvajset let, ko je umrl na gori Horu.

40

Kanaanski kralj v Aradu pa, ki je prebival proti jugu v deželi Kanaanski, je slišal, da prihajajo Izraelovi sinovi.

41

In z gore Hora odpotujejo in se utabore v Zalmoni.

42

Iz Zalmone pa odidejo in se ušatore v Punonu.

43

Iz Punona odrinejo in se utabore v Obotu.

44

In iz Obota odpotujejo in se ušatore v Ije-abarimu, na meji moabski.

45

In odpotujejo iz Ijima in se utabore v Dibon-gadu.

46

Iz Dibon-gada se odpravijo in se ušatore v Almon-diblataimu.

47

Iz Almon-diblataima pa se vzdignejo in se utabore na Abarimskih gorah, pred Nebo.

48

Z Abarimskih gor pa odrinejo in razpno šatore na poljanah Moabskih pri Jordanu, nasproti Jerihu.

49

In taborili so pri Jordanu od Bet-jesimota do Abel-sitima na Moabskih poljanah.

50

In GOSPOD je govoril Mojzesu na poljanah Moabskih pri Jordanu, nasproti Jerihu, rekoč:

51

Govori sinovom Izraelovim in jim reci: Ko pridete čez Jordan v Kanaansko deželo,

52

preženite vse prebivalce v deželi izpred sebe in razbijte vse njih poslikane kamene in razdrobite vse njih ulite podobe in zrušite vse njih višave;

53

in prilastite si deželo ter prebivajte v njej, zakaj vam sem dal to deželo, da jo posedete.

54

In razdelite zemljo z žrebom med svoje rodovine: katerih je več, jim dajte večjo dediščino, katerih pa manj, jim dajte manjšo dediščino. Kamorkoli pade komu žreb, ondi bodi njegovo; po rodovih svojih očetov si razdelite dediščino.

55

Ako pa ne preženete prebivalcev v deželi izpred sebe, vam bodo tisti, katere od njih boste strpeli pri sebi, kakor trnje v očeh in kakor ostni v bokih, in pritiskali vas bodo v deželi, ki boste prebivali v njej.In zgodi se, da storim vam tako, kakor sem mislil storiti njim.

56

In zgodi se, da storim vam tako, kakor sem mislil storiti njim.