Numeri 3

1

Ti pa so rodovi Arona in Mojzesa ob času, ko je GOSPOD govoril z Mojzesom na gori Sinaju.

2

In ta so imena sinov Aronovih: Nadab prvenec, in Abihu, Eleazar in Itamar.

3

Ta so imena sinov Aronovih pomaziljenih duhovnikov, ki so bili posvečeni, da opravljajo duhovniško službo.

4

Nadab pa in Abihu sta umrla pred GOSPODOM, ko sta darovala tuj ogenj pred GOSPODOM, v puščavi Sinajski, in nista imela otrok; Eleazar in Itamar sta torej služila za duhovnika pod nadzorstvom Arona, očeta svojega.

5

In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč:

6

Pripelji bliže rod Levijev in postavi jih pred Arona duhovnika, da mu strežejo.

7

In naj bodo na straži zanj in na straži za vso občino pred shodnim šatorom, da opravljajo službo pri prebivališču;

8

in naj pazijo na vse priprave v shodnem šatoru ter bodo marljivi na straži za sinove Izraelove, da opravljajo službo pri prebivališču.

9

In daj levite Aronu in sinovom njegovim: njemu so v last dani izmed sinov Izraelovih.

10

Arona pa in sinove njegove postavi, da imajo na skrbi duhovniško službo svojo; nepoklicanec pa, ki se približa, mora umreti.

11

In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč:

12

Glej, vzel sem si levite izmed sinov Izraelovih namesto vsega prvorojenega, kar predere maternico med sinovi Izraelovimi; zatorej so leviti moji.

13

Zakaj prvorojeno vse je moje; v dan, ko sem udaril vse prvorojeno v deželi Egiptovski, sem posvetil zase vse prvence v Izraelu, od človeka do živali, naj bodo moji. Jaz sem GOSPOD.

14

In GOSPOD je govoril Mojzesu v puščavi Sinajski, rekoč:

15

Seštej sinove Levijeve po hišah njih očetov, po njih rodovinah; štej pa vse moške, mesec dni stare in više.

16

Mojzes jih torej prešteje po besedi GOSPODOVI, kakor mu je bilo ukazano.

17

In ti so bili sinovi Levijevi po svojih imenih: Gerson, Kahat in Merari.

18

In ta so imena sinov Gersonovih po njiju rodovinah: Libni in Simej.

19

In sinovi Kahatovi po svojih rodovinah: Amram in Izhar, Hebron in Uziel.

20

In sinova Merarijeva po rodovinah svojih: Mahli in Musi. To so rodovine levitov po hišah njih očetov.

21

Od Gersona je bila rodovina Libnijskih in Simejskih; ti sta rodovini Gersonovcev.

22

Sešteti pa izmed njih, po številu vseh moških, mesec dni starih in više, seštetih je bilo sedem tisoč in petsto.

23

Rodovini Gersonovcev sta taborili ob zadnji strani Šatora, proti zahodu.

24

In vojvoda očetove hiše Gersonovcev je bil Eliasaf, sin Laelov.

25

In v oskrbovanje sinom Gersonovim dano pri shodnem šatoru: prebivališče in šator, njegova odeja in zavesa za vhod v shodni šator

26

in zastori ob dvorišču in zavesa za vrata na dvorišče, ki obdaja prebivališče in oltar, in njegove vrvi za vso službo pri njem.

27

Od Kahata je bila rodovina Amramovcev in rodovina Izharjevcev in rodovina Hebronskih in rodovina Uzielskih: to so rodovine Kahatovcev.

28

Po številu vseh moških, mesec dni starih in više, jih je bilo osem tisoč in šeststo, pripravljenih za stražo svetišča.

29

Rodovine sinov Kahatovih so taborile ob strani prebivališča proti jugu.

30

In vojvoda očetove hiše Kahatovih rodovin je bil Elizafan, sin Uzielov.

31

In v oskrbovanje jim dana skrinja in miza in svečnik in oltarja in posode svetišča, s katerimi službujejo, in zavesa in karkoli nanese služba pri tem.

32

Eleazar pa, sin Arona duhovnika, je bil prvak vojvodam levitov in nadzornik njim, ki so na straži stregli svetišču.

33

Od Merarija je bila rodovina Mahlijevih in rodovina Musijevih; ti sta rodovini Merarijevi.

34

In seštetih izmed njih, po številu vseh moških, mesec dni starih in više, je bilo šest tisoč in dvesto.

35

In vojvoda očetove hiše rodovin Merarijevih je bil Zuriel, sin Abihailov. Oni sta taborili na strani prebivališča proti severu.

36

In v oskrbniško službo sinov Merarijevih so izročene deske od prebivališča in njegovi zapahi in stebri ter podstave njegove in vse priprave njegove in karkoli se rabi v službi pri njem;

37

in stebri, ki so okoli dvorišča, in njih podstavki, kolčki in vrvi.

38

Pred prebivališčem ob vzhodu pa, pred shodnim šatorom proti solnčnemu izhodu, so taborili Mojzes in Aron in sinovi njegovi in so stregli službi v svetišču namesto sinov Izraelovih. Nepoklicanec pa, ki se približa, mora umreti.

39

Vseh seštetih levitov, ki sta jih seštela Mojzes in Aron po ukazu GOSPODOVEM, po njih rodovinah, vseh moških, mesec dni starih in više, je bilo dvaindvajset tisoč.

40

In GOSPOD veli Mojzesu: Preštej vse prvorojene moške med sinovi Izraelovimi, mesec dni stare in više, in poizvedi število njih imen.

41

In vzemi zame levite - jaz sem GOSPOD - namesto vseh prvencev med sinovi Izraelovimi, živino levitov pa namesto vseh prvencev med živino sinov Izraelovih.

42

Tedaj sešteje Mojzes, kakor mu je GOSPOD ukazal, vse prvorojence med sinovi Izraelovimi.

43

In bilo je vseh moških prvencev po številu imen, mesec dni starih in više, vseh seštetih je bilo dvaindvajset tisoč, dvesto in triinsedemdeset.

44

In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč:

45

Vzemi levite namesto vseh prvencev med sinovi Izraelovimi in živino levitov namesto njih živine, in moji naj bodo leviti. Jaz sem GOSPOD.

46

In za odkup tistih dvesto in triinsedemdesetih prvencev sinov Izraelovih, ki jih je več nego levitov,

47

vzemi pet seklov za sleherno glavo; le po seklu svetišča jih sprejemaj (v ta sekel gre dvajset ger).

48

In daj te denarje, s katerimi se odkupi onih presežno število, Aronu in sinovom njegovim.

49

Vzame torej Mojzes odkupnino od tistih, ki so presegali število odrešenih po levitih;

50

od prvencev sinov Izraelovih je vzel denar, tisoč tristo petinšestdeset seklov, po seklu svetišča;in Mojzes je dal odkupnino Aronu in sinovom njegovim, po ukazu GOSPODOVEM, kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu.

51

in Mojzes je dal odkupnino Aronu in sinovom njegovim, po ukazu GOSPODOVEM, kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu.