Numeri 26

1

In zgodi se po tej šibi, da ogovori GOSPOD Mojzesa in Eleazarja, sina Arona duhovnika, rekoč:

2

Poizvedita število vse občine sinov Izraelovih, od dvajsetletnih in više, po njih očetovskih hišah, vseh Izraelcev, ki so zmožni iti na vojsko.

3

Govorita torej Mojzes in Eleazar duhovnik ž njimi na poljanah Moabskih, pri Jordanu nasproti Jerihu, rekoč:

4

Seštejte jih od dvajsetletnih in više, kakor je zapovedal GOSPOD Mojzesu in sinovom Izraelovim, ki so bili šli iz dežele Egiptovske.

5

Ruben je bil prvenec Izraelov. Sinovi Rubenovi: od Hanoka rodovina Hanoških, od Paluta rodovina Palutovih,

6

od Hezrona rodovina Hezronskih, od Karmija rodovina Karmijevih.

7

To so rodovine Rubenove, in seštetih izmed njih je bilo triinštirideset tisoč sedemsto in trideset.

8

Sinovi pa Palutovi: Eliab,

9

in sinovi Eliabovi: Nemuel, Datan in Abiram. To sta tista Datan in Abiram, pooblaščenca občine, ki sta se uprla Mojzesu in Aronu v družbi Korahovi, ko so se vzpeli zoper GOSPODA;

10

in zemlja je odprla žrelo svoje in ju požrla s Korahom vred, družba ta pa je poginila, ko je ogenj požrl tistih dvesto in petdeset mož, in postali so svarilno znamenje.

11

Ali sinovi Korahovi niso umrli.

12

Sinovi Simeonovi po svojih rodovinah: od Nemuela rodovina Nemuelskih, od Jamina rodovina Jaminskih, od Jakina rodovina Jakinskih,

13

od Zeraha rodovina Zerahovih, od Savla rodovina Savelcev.

14

To so rodovine Simeoncev, dvaindvajset tisoč in dvesto.

15

Sinovi Gadovi po svojih rodovinah: od Zefona rodovina Zefonskih, od Hagija rodovina Hagijevih, od Šunija rodovina Šunijevih,

16

od Oznija rodovina Oznijevih, od Erija rodovina Erijevih,

17

od Aroda rodovina Arodovih, od Arelija rodovina Arelijevih.

18

To so rodovine sinov Gadovih po seštetih izmed njih: štirideset tisoč in petsto.

19

Sinova Judova: Ger in Onan; umrla sta pa Ger in Onan v deželi Kanaanski.

20

Sinovi Judovi po njih rodovinah so bili: od Šela rodovina Šelovih, od Pereza rodovina Perezovih, od Zeraha rodovina Zerahovih.

21

In sinovi Perezovi: od Hezrona rodovina Hezronskih, od Hamula rodovina Hamulskih.

22

To so rodovine Judove po seštetih izmed njih: šestinsedemdeset tisoč in petsto.

23

Sinovi Isaharjevi po svojih rodovinah: od Tola rodovina Tolovih, od Puva rodovina Puvanskih,

24

od Jasuba rodovina Jasubskih, od Simrona rodovina Simronskih.

25

To so rodovine Isaharjeve po seštetih izmed njih: štiriinšestdeset tisoč in tristo.

26

Sinovi Zebulonovi po svojih rodovinah: od Sereda rodovina Seredskih, od Elona rodovina Elonskih, od Jahleela rodovina Jahleelskih.

27

To so rodovine Zebulonove po seštetih izmed njih: šestdeset tisoč in petsto.

28

Sinova Jožefova po svojih rodovinah: Manase in Efraim.

29

Sinovi Manasejevi: od Mahirja rodovina Mahirskih; Mahir pa je rodil Gileada, od Gileada pa je rodovina Gileadskih.

30

To so sinovi Gileadovi: od Ijezerja rodovina Ijezerskih, od Heleka rodovina Helekovih,

31

od Asriela rodovina Asrielskih, od Sihema rodovina Sihemskih,

32

od Semida rodovina Semidovih, od Heferja rodovina Heferskih.

33

Zelofad pa, sin Heferjev, ni imel sinov, ampak hčere in imena tem so bila: Mahla, Noa, Hogla, Milka in Tirza.

34

To so rodovine Manasejeve, in seštetih izmed njih je bilo dvainpetdeset tisoč in sedemsto.

35

Sinovi Efraimovi po svojih rodovinah: od Sutelaha rodovina Sutalhejcev, od Bekerja rodovina Bekerjevih, od Tahana rodovina Tahanskih.

36

Sinovi Sutelahovi so pa bili: od Erana rodovina Eranskih.

37

To so rodovine sinov Efraimovih po seštetih izmed njih: dvaintrideset tisoč in petsto. To so sinovi Jožefovi po svojih rodovinah.

38

Sinovi Benjaminovi po svojih rodovinah: od Bela rodovina Belovih, od Ažbela rodovina Ažbelskih, od Ahirama rodovina Ahiramskih,

39

od Sufama rodovina Sufamskih, od Hufama rodovina Hufamskih.

40

Sinova Belova pa sta bila: Ard in Naaman; od Arda rodovina Ardovih, od Naamana rodovina Naamskih.

41

To so rodovine Benjaminove po svojih rodovinah, in seštetih izmed njih: petinštirideset tisoč in šeststo.

42

To so sinovi Danovi po svojih rodovinah: od Suhama rodovina Suhamskih;

43

to so rodovine Danove po svojih rodovinah. Vseh rodovin Suhamskih po njih seštetih: štiriinšestdeset tisoč in štiristo.

44

Sinovi Aserjevi po svojih rodovinah: od Jimna rodovina Jimnovih, od Jišvija rodovina Jišvijskih, od Berija rodovina Berijskih.

45

Od sinov Berijevih: od Heberja rodovina Heberskih, od Malkiela rodovina Malkielskih.

46

Hči Aserjeva pa se je imenovala Seraha.

47

To so rodovine sinov Aserjevih po seštetih izmed njih: triinpetdeset tisoč in štiristo.

48

Sinovi Neftalijevi po svojih rodovinah: od Jahzeela rodovina Jahzeelskih, od Gunija rodovina Gunijskih,

49

od Jezerja rodovina Jezerskih, od Šilema rodovina Šilemskih.

50

To so rodovine Neftalijeve po svojih rodovinah, in seštetih izmed njih: petinštirideset tisoč in štiristo.

51

To je število seštetih sinov Izraelovih: šesto in eden tisoč sedemsto in trideset.

52

In GOSPOD je govoril Mojzesu:

53

Temle naj se razdeli dežela v dediščino po številu imen.

54

Katerih je več, tem naj se da več, katerih pa manj, tem naj se da manj dediščine; vsakemu naj se da dediščina primerna njegovemu številu.

55

Toda z žrebanjem naj se razdeli zemlja; po imenih rodov svojih očetov naj jo podedujejo.

56

Po žrebanju naj se razdeli dediščina med tiste, katerih je več, in med tiste, ki jih je manj.

57

Ti pa so sešteti izmed levitov po svojih rodovinah: od Gersona rodovina Gersonovih, od Kahata rodovina Kahatovcev, od Merarija rodovina Merarskih.

58

To so rodovine Levijeve: rodovina Libnijevih, rodovina Hebronovih, rodovina Mahlijevih, rodovina Musijevih, rodovina Korahovih. Kahat pa je rodil Amrama.

59

In ime Amramovi ženi je bilo Jokebeda, hči Levijeva, ki se je narodila Leviju v Egiptu; in ona je rodila Amramu Arona in Mojzesa in njiju sestro Mirjamo.

60

Aronu pa se rodili Nadab in Abihu, Eleazar in Itamar.

61

A Nadab in Abihu sta umrla, ko sta darovala tuj ogenj pred GOSPODOM.

62

In tistih, ki so bili seštetih izmed njih, je bilo triindvajset tisoč, vsi moški, mesec dni stari in več; niso namreč bili šteti s sinovi Izraelovimi vred, ker jim ni bila dana dediščina med Izraelovimi otroki.

63

To so ti, ki sta jih preštela Mojzes in Eleazar duhovnik, ko sta štela sinove Izraelove na poljanah Moabskih pri Jordanu nasproti Jerihu.

64

Med temile pa ni bilo onih, ki sta jih preštela Mojzes in Aron duhovnik, ko sta štela sinove Izraelove v puščavi Sinajski.Zakaj GOSPOD je rekel o onih: Gotovo umrjo v puščavi. Ni ostalo torej nobenega izmed njih razen Kaleba, sinu Jefunovega, in Jozueta, sinu Nunovega.

65

Zakaj GOSPOD je rekel o onih: Gotovo umrjo v puščavi. Ni ostalo torej nobenega izmed njih razen Kaleba, sinu Jefunovega, in Jozueta, sinu Nunovega.