Numeri 2

1

In GOSPOD je govoril Mojzesu in Aronu, rekoč:

2

Sinovi Izraelovi naj stavijo šatore svoje vsakteri pri svojem praporu, ob znamenjih hiš očetov svojih; v smeri proti shodnemu šatoru kroginkrog naj si razpenjajo šatore.

3

Ob vzhodu proti jutru naj taborujejo tisti, ki so od prapora tabora Judovega, po trumah svojih, in vojvoda sinov Judovih bodi Nahson, sin Aminadabov.

4

In vojske njegove, seštetih izmed njih, je bilo štiriinsedemdeset tisoč in šeststo.

5

In poleg njega naj taborujeta rod Isaharjev, in vojvoda sinov Isaharjevih bodi Netanel, sin Zuarjev;

6

in vojske njegove, seštetih izmed njih, je bilo štiriinpetdeset tisoč in štiristo;

7

in rod Zebulonov, in vojvoda sinov Zebulonovih bodi Eliab, sin Helonov;

8

in vojske njegove, seštetih izmed njih, je bilo sedeminpetdeset tisoč in štiristo.

9

Vseh, ki so bili šteti od Judovega tabora, je bilo sto in šestinosemdeset tisoč in štiristo, po trumah svojih. Oni naj hodijo spredaj.

10

Na južni strani bodi prapor tabora Rubenovega po svojih trumah, in vojvoda sinov Rubenovih bodi Elizur, sin Šedeurjev.

11

In vojske njegove, seštetih izmed njih, je bilo šestinštirideset tisoč in petsto.

12

In poleg njega naj taborujeta rod Simeonov, in vojvoda sinov Simeonovih bodi Šelumiel, sin Zurišadajev;

13

in vojske njegove, seštetih izmed njih, je bilo devetinpetdeset tisoč in tristo;

14

in rod Gadov, in vojvoda sinov Gadovih bodi Eliasaf, sin Reguelov,

15

in vojske njegove, seštetih med njimi, je bilo petinštirideset tisoč in šeststo in petdeset.

16

Vseh, ki so bili šteti od tabora Rubenovega, je bilo stoedeninpetdeset tisoč in štiristo in petdeset, po njih trumah. In ti naj hodijo kot drugi voj.

17

In potem naj gre shodni šator s taborom levitov sredi taborov: kakor bodo utaborjeni, tako naj se odpravijo na potovanje, vsakteri na svojem mestu, pri svojih praporih.

18

Na zahodni strani bodi prapor tabora Efraimovega po svojih trumah, in vojvoda sinov Efraimovih bode Elišama, sin Amihudov.

19

In vojske njegove, seštetih izmed njih, je bilo štirideset tisoč in petsto.

20

In poleg njega bodi rod Manasejev, in vojvoda sinov Manasejevih bo Gamaliel, sin Pedazurjev,

21

in vojske njegove, seštetih izmed njih, je bilo dvaintrideset tisoč in dvesto;

22

in rod Benjaminov, in vojvoda sinov Benjaminovih bodi Abidan, sin Gideonijev,

23

in vojske njegove, seštetih izmed njih, je bilo petintrideset tisoč in štiristo.

24

Vseh, ki so bili šteti od tabora Efraimovega, je bilo stoinosem tisoč in sto, po svojih trumah. In ti naj hodijo kot tretji voj.

25

Na severni strani bodi prapor tabora Danovega po svojih trumah, in vojvoda sinov Danovih bodi Ahiezer, sin Amišadajev.

26

In vojske njegove, seštetih izmed njih, je bilo dvainšestdeset tisoč in sedemsto.

27

In poleg njega bodi rod Aserjev, in vojvoda sinov Aserjevih bo Pagiel, sin Okranov;

28

in vojske njegove, seštetih izmed njih, je bilo edeninštirideset tisoč in petsto;

29

in rod Neftalijev, in vojvoda sinov Neftalijevih bodi Ahira, sin Enanov,

30

in vojske njegove, seštetih izmed njih, je bilo triinpetdeset tisoč in štiristo.

31

Vseh, ki so bili šteti od tabora Danovega, je bilo stosedeminpetdeset tisoč in šeststo. Ti naj hodijo poslednji po praporih svojih.

32

Ti so, ki so bili šteti iz sinov Izraelovih po hišah svojih zarodnikov: vseh seštetih v taborih, po njih trumah, je bilo šeststo tri tisoč, petsto in petdeset.

33

Leviti pa niso bili všteti v čislo sinov Izraelovih, kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu.In sinovi Izraelovi so storili po vsem, kar je bil GOSPOD ukazal Mojzesu: prav tako so stavili šatore pri svojih praporih in prav tako se odpravljali na potovanje, vsak po svoji rodovini, pri očetov svojih družini.

34

In sinovi Izraelovi so storili po vsem, kar je bil GOSPOD ukazal Mojzesu: prav tako so stavili šatore pri svojih praporih in prav tako se odpravljali na potovanje, vsak po svoji rodovini, pri očetov svojih družini.