Ezekiel 48

1

Ta pa so imena rodov: Od severnega konca, ob poti v Hetlon, tja proti Hamatu in Hazar-enonu, ob meji Damaska, proti severu, kraj Hamata – od vzhodne strani do zahodne naj ima Dan, en delež.

2

In poleg Danove meje, od vzhodne do zahodne strani: Aser, en delež.

3

In poleg Aserjeve meje, od vzhodne do zahodne strani: Neftali, en delež.

4

In poleg meje Neftalijeve, od vzhodne do zahodne strani: Manase, en delež.

5

In poleg meje Manasejeve, od vzhodne do zahodne strani: Efraim, en delež.

6

In poleg meje Efraimove, od vzhodne do zahodne strani: Ruben, en delež.

7

In poleg meje Rubenove, od vzhodne do zahodne strani: Juda, en delež.

8

In poleg Judove meje, od vzhodne do zahodne strani, bodi dar povzdignjenja, ki ga darujte: petindvasjet tisoč komolcev po širjavi in po dolgosti kakor eden deležev od vzhodne do zahodne strani, in sredi njega bodi svetišče.

9

Dar povzdignjenja, ki ga darujte GOSPODU, bodi petindvajset tisoč komolcev dolg in deset tisoč širok.

10

In njim, namreč duhovnikom, naj pripade sveti dar povzdignjenja: proti severu petindvajset tisoč dolg in proti zahodu deset tisoč širok in proti vzhodu deset tisoč širok in proti jugu petindvajset tisoč dolg, in svetišče GOSPODOVO bodi sredi njega.

11

Duhovnikom, ki so posvečeni izmed sinov Zadokovih, ki so stregli straži moji, ki niso zašli v blodnji Izraelovi, kakor so zašli leviti,

12

njim bodi podvig od podviga dežele, presvet, poleg meje levitov.

13

Leviti pa naj dobe, vzporedno z mejo duhovnikov, petindvajset tisoč po dolgosti in deset tisoč po širjavi; vsa dolgost bodi petindvajset tisoč in širjava deset tisoč.

14

In tega ne smejo nič prodati, ne zameniti; in prvina dežele ne sme preiti v last drugemu, kajti sveta je GOSPODU.

15

In tistih pet tisoč komolcev, ki preostanejo po širjavi, spredaj poleg petindvajsetih tisoč, naj bo v občno porabo mestu za prebivališča in za plan prostor; mesto pa bodi sredi njega.

16

In to naj bodo mere mestu: severna stran štiri tisoč in petsto, južna stran štiri tisoč in petsto, na vzhodni strani štiri tisoč petsto in zahodna stran štiri tisoč petsto.

17

In plan prostor bodi okrog mesta: proti severu dvesto petdeset komolcev, proti jugu dvesto petdeset, proti vzhodu dvesto petdeset in proti zahodu dvesto petdeset.

18

In kar preostane po dolgosti, vzporedno s svetim podvigom, desettisoč komolcev proti vzhodu in desettisoč proti zahodu (vzporedno je s svetim podvigom), pridelek iz tega naj bo v živež njim, ki delajo v mestu.

19

Kateri delajo v mestu, iz vseh rodov Izraelovih, naj to obdelujejo.

20

Ves dar povzdignjenja bodi petindvajset tisoč do petindvajset tisoč; četverokoten bodi sveti podvig, ki ga darujte k posesti mesta.

21

Kar pa ostane, naj dobi knez; na tej in na oni strani svetega podviga in posesti mesta, poleg petindvajsetih tisoč podviga prav do vzhodne meje, in proti zahodu poleg petindvajsetih tisoč proti zahodni meji, vzporedno z deleži rodov, bodi knezovo. In sveti dar povzdignjenja in svetišče hiše bodi sredi tega.

22

In od posesti levitov in od posesti mesta, ki je sredi tega, kar je knezovo, kolikor je med mejo Judovo in mejo Benjaminovo, naj bode knezova last.

23

In drugi rodovi: Od vzhodne do zahodne strani: Benjamin, en delež.

24

In poleg Benjaminove meje, od vzhodne do zahodne strani: Simeon, en delež.

25

In poleg meje Simeonove, od vzhodne do zahodne strani: Isahar, en delež.

26

In poleg Isaharjeve meje, od vzhodne do zahodne strani: Zebulon, en delež.

27

In poleg Zebulonove meje, od vzhodne do zahodne strani: Gad, en delež.

28

In poleg meje Gadove, ob južni strani proti jugu, bodi meja od Tamarja do Vod prepira v Kades in do potoka Egiptovskega, prav do velikega morja.

29

To je dežela, ki jo razdelite po žrebu rodovom Izraelovim v dediščino, in to so posamezni deleži njeni, govori Gospod Jehova.

30

To pa so izhodi mesta: od severne strani štiri tisoč in petsto komolcev mere;

31

in mestna vrata naj bodo po imenih rodov Izraelovih; troje vrat proti severu: vrata Rubenova, ena; vrata Judova, ena; vrata Levijeva, ena.

32

In proti vzhodni strani štiri tisoč in petsto komolcev in troje vrat: vrata Jožefova, ena; vrata Benjaminova, ena; vrata Danova, ena.

33

In ob južni strani, štiri tisoč in petsto komolcev mere in troje vrat: vrata Simeonova, ena; vrata Isaharjeva, ena; vrata Zebulonova, ena.

34

Ob zahodni strani štiri tisoč in petsto komolcev in njenih troje vrat: vrata Gadova, ena; vrata Aserjeva, ena; vrata Neftalijeva, ena.Kroginkrog osemnajst tisoč komolcev. In ime mestu bodi od tistega dne: GOSPOD prebiva tam.

35

Kroginkrog osemnajst tisoč komolcev. In ime mestu bodi od tistega dne: GOSPOD prebiva tam.