Ezekiel 40

1

V petindvajsetem letu našega ujetništva, v začetku leta, deseti dan meseca, v štirinajstem letu potem, ko je bilo mesto premagano, tisti dan je bila roka GOSPODOVA nad menoj in me je pripeljal tja.

2

V prikaznih Božjih me je pripeljal v deželo Izraelovo in me spustil na silno visoko goro, in na njej, proti jugu, je bilo kakor stavba mesta.

3

In ko me je pripeljal tja, glej, bil je tam mož, čigar podoba je bila kakor podoba brona, in v roki njegovi vrvica iz prediva in merilna palica; in stal je med vrati.

4

In tisti mož me ogovori: Sin človečji, glej z očmi svojimi in z ušesi poslušaj ter si vtisni v srce vse, kar ti pokažem; zakaj da ti to pokažem, zato si pripeljan semkaj. Oznani družini Izraelovi vse, karkoli vidiš.

5

In glej, zid je bil zunaj hiše kroginkrog in v roki moževi merilna palica, šest komolcev dolga, katerih vsak je imel komolec in dlan. In meril je širjavo stavbe: eno palico, in višavo: eno palico.

6

Nato je šel k vratom, ki gledajo proti vzhodu, in stopil gori po njih stopnicah. In meril je prag pod vrati: eno palico širjave, in sicer prvi prag eno palico širjave.

7

In vsaka stražnica je bila eno palico dolga in eno palico široka; med stražnicami pa je bilo pet komolcev prostora; in prag pod vrati poleg vratne veže proti hiši je imel eno palico.

8

Meril je tudi vratno vežo proti hiši: eno palico.

9

Potem je meril vratno vežo: osem komolcev, in njene opore: dva komolca debele; in vratna veža je bila proti hiši.

10

In stražnice vrat proti vzhodu so bile tri na tej in tri na oni strani; isto mero so imele vse tri in isto mero opore na tej in na oni strani.

11

In meril je širjavo odprtine med vrati: deset komolcev, dolgost hodišča v vratih: trinajst komolcev.

12

In prostora pred stražnicami je en komolec na tej strani in en komolec prostora na oni strani; stražnice pa so bile po šest komolcev na tej in na oni strani.

13

In meril je vrata od strehe ene stražnice do strehe druge: petindvajset komolcev širjave, duri proti durim.

14

In naredil je opore, šestdeset komolcev, in na oporah je slonel preddvor, vrata okoliinokoli.

15

In od pročelja vhodnih vrat do pročelja veže notranjih vrat je bilo petdeset komolcev.

16

In okna, znotraj široka, zunaj ozka, so bila na stražnicah in na njih oporah, proti notranjščini vrat, vseokoli, in enako na stenskih napustkih, in tako so bila okna okoli navznoter; in na oporah so bile palme.

17

Tedaj me je peljal na zunanje dvorišče, in glej, tu so bili hrami in kamenat tlak kroginkrog po dvorišču; trideset hramov je bilo na kamenatem tlaku.

18

In kamenat tlak je bil ob straneh vrat, primerno dolžini vrat, namreč nižji kamenat tlak.

19

In meril je širjavo od pročelja vrat pri nižjem dvorišču do čela notranjega dvorišča odzunaj, sto komolcev, enako na vzhodni in na severni strani.

20

In vrata, ki so gledala proti severu, pri zunanjem dvorišču: meril je njih dolžino in njih širjavo;

21

in njih stražnic je bilo troje na tej in troje na oni strani; in njih opore in njih stenski napustki so bili iste mere kot prvih vrat: petdeset komolcev njih dolžina in petindvajset komolcev njih širjava.

22

In njih okna in njih stenski napustki in njih palme so bile iste mere kakor pri vratih proti vzhodu; in po sedmih stopnicah se je hodilo gori, in njih stenski napustki so bili pred njimi.

23

In bila so vrata do notranjega dvorišča nasproti drugim vratom, na severu in na vzhodu. In meril je od vrat do vrat sto komolcev.

24

In peljal me je proti jugu. In glej, vrata so bila proti jugu, in meril je njih opore in njih stenske napustke po onih merah.

25

In okna so bila na njih in na njih stenskih napustkih kroginkrog, kakor okna pri onih vratih; dolžina je bila petdeset komolcev in širjava petindvajset komolcev.

26

In sedem stopnic so imeli njih vzhodi, in njih stenski napustki so bili pred njimi, in so imela palmi na oporah, eno na tej in drugo na oni strani.

27

In bila so vrata do notranjega dvorišča proti jugu; in meril je od vrat do vrat proti jugu, sto komolcev.

28

Nato me je pripeljal skozi južna vrata na notranje dvorišče. In meril je južna vrata po onih merah

29

in njih stražnice in njih opore in stenske napustke po onih merah; in okna so bila na njih in na njih stenskih napustkih okoliinokoli: dolžina je bila petdeset komolcev in širjava petindvajset komolcev.

30

In stenski napustki so bili kroginkrog, dolžina petindvajset komolcev in širjava pet komolcev.

31

In njih stenski napustki so bili proti zunanjemu dvorišču, in palme so bile na njih oporah, in osem stopnic so imeli njih vzhodi.

32

In pripeljal me je na notranje dvorišče proti vzhodu. In meril je vrata po onih merah

33

in njih stražnice in njih opore in stenske napustke po onih merah; in bila so okna na njih in na njih stenskih napustkih okoliinokoli; dolžina je bila petdeset komolcev in širjava petindvajset komolcev.

34

In njih stenski napustki so bili proti zunanjemu dvorišču, in palme so bile na njih oporah na tej in na oni strani; in osem stopnic so imeli njih vzhodi.

35

In pripeljal me je k severnim vratom. In meril jih je po onih merah:

36

njih stražnice, njih opore in stenske napustke; in okna so bila na njih kroginkrog; dolžina je bila petdeset komolcev in širjava petindvajset komolcev.

37

In njih opore so bile proti zunanjemu dvorišču, in palme so bile na tej in na oni strani, in osem stopnic so imeli njih vzhodi.

38

In hram s svojimi durmi je bil pri oporah vrat, tam so prali žgalne daritve.

39

In v veži pred vrati sta bili dve mizi na tej in dve mizi na oni strani, da so nanje pokladali zaklano žgalščino in daritev za greh in za krivdo.

40

In na zunanji strani, severni, če greš gori k vratnemu vhodu, sta bili dve mizi, in na drugi strani veže pred vrati veže dve mizi:

41

štiri mize na tej in štiri mize na oni strani, po strani vrat: osem miz, na katere so pokladali zaklane daritve.

42

In štiri mize iz rezanih kamenov so bile za žgalščino, po poldrugi komolec dolge in poldrugi komolec široke in po en komolec visoke; na te so pokladali orodje, s katerim so klali žgalne in klalne daritve.

43

In robovi, dlan široki, so bili privihani okoliinokoli, in na mize so devali meso za daritev. –

44

In zunaj notranjih vrat sta bila dva hrama na notranjem dvorišču: eden na strani severnih vrat s pročeljem proti jugu, eden na strani južnih vrat s pročeljem proti severu.

45

In mi reče: Ta hram, ki mu je pročelje obrnjeno proti jugu, je za duhovnike, ki strežejo službi v hiši.

46

Hram pa, ki mu je pročelje obrnjeno proti severu, je za duhovnike, ki strežejo službi pri oltarju; to so sinovi Zadokovi, ki pristopajo izmed sinov Levijevih h GOSPODU, da mu služijo.

47

In izmeril je dvorišče: sto komolcev dolgo in sto komolcev široko, štirivoglato. In oltar je bil pred hišo.

48

In pripeljal me je k hišni veži; in meril je opore vežne: pet komolcev na tej in pet komolcev na oni strani; in širjava vratom je bila trije komolci na tej in trije komolci na oni strani.Dolgost veže je bila dvajset komolcev in širjava enajst komolcev, in to ob stopnicah, po katerih se je hodilo do nje. In stebra sta bila pri oporah, eden na tej in eden na oni strani.

49

Dolgost veže je bila dvajset komolcev in širjava enajst komolcev, in to ob stopnicah, po katerih se je hodilo do nje. In stebra sta bila pri oporah, eden na tej in eden na oni strani.