Eksodus 6

1

In GOSPOD reče Mojzesu: Sedaj boš videl, kaj storim Faraonu: kajti z mogočno roko storim, da jih odpošlje, in z mogočno roko, da jih izžene iz dežele svoje.

2

In govoril je Bog Mojzesu in mu rekel: Jaz sem Jehova.

3

In pokazal sem se Abrahamu, Izaku in Jakobu Bog silni, Vsegamogočni, ali po imenu svojem Jehova se jim nisem razodel.

4

Tudi zavezo svojo sem ustanovil ž njimi, da jim dam deželo Kanaansko, deželo njih popotovanja, ki so živeli v njej kot tujci.

5

Čul sem tudi stokanje sinov Izraelovih, ki jih Egipčani silijo k službi, in spomnil sem se zaveze svoje.

6

Zatorej govóri sinovom Izraelovim: Jaz sem Jehova; jaz vas hočem odpeljati izpod tlake Egipčanom in vas iztrgati iz njih službe in vas rešiti z iztegnjeno roko in z velikimi sodbami;

7

in sprejeti vas hočem za svoje ljudstvo, in bodem vam Bog, in spoznali boste, da sem jaz Jehova, Bog vaš, ki sem vas odpeljal izpod tlake Egipčanom;

8

in privesti vas hočem v deželo, za katero sem povzdignil svojo roko in prisegel, da jo dam Abrahamu, Izaku in Jakobu, in hočem vam jo dati v posest, jaz, Jehova.

9

In govoril je Mojzes tako sinovom Izraelovim, a oni ga vsled bridkosti duha in vsled trde sužnosti niso poslušali.

10

In govoril je GOSPOD Mojzesu, rekoč:

11

Pojdi noter, govóri Faraonu, kralju egiptovskemu, da odpusti sinove Izraelove iz dežele svoje.

12

In Mojzes je pred GOSPODOM govoril, rekoč: Glej, sinovi Izraelovi me niso poslušali, kako me bode pač poslušal Faraon, ker sem okornega jezika?

13

In GOSPOD je govoril Mojzesu in Aronu in jima dal zapoved za sinove Izraelove in za Faraona, kralja egiptovskega, da bi sinovi Izraelovi šli iz dežele Egiptovske.

14

To so prvaki očetovskih hiš svojih: Sinovi Rubena, prvenca Izraelovega: Hanok, Palu, Hezron in Karmi; to so rodovine Rubenove.

15

In sinovi Simeonovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar in Savel, sin Kanaanke; to so rodovine Simeonove.

16

In ta so imena sinov Levijevih po svojih rodovih: Gerson, Kahat in Merari; in let življenja Levijevega je bilo sto sedemintrideset let.

17

Sinova Gersonova: Libni in Simej, po svojih rodovinah.

18

In sinovi Kahatovi: Amram in Izhar, Hebron in Uziel; in let življenja Kahatovega je bilo sto in triintrideset let.

19

In sinova Merarijeva: Mahli in Musi; to so rodovine Levijeve po svojih rodovih.

20

In vzel si je Amram Jokebedo, teto svojo, za ženo; in porodila mu je Arona in Mojzesa; in bilo je let življenja Amramovega sto in sedemintrideset let.

21

In sinovi Izharjevi: Korah, Nefeg in Zikri.

22

In sinovi Uzielovi: Misael, Elzafan in Sitri.

23

In vzel si je Aron Elisebo, hčer Aminadabovo, sestro Nahsonovo, za ženo; in porodila mu je Nadaba, Abihuja, Eleazarja in Itamarja.

24

In sinovi Korahovi: Asir, Elkana in Abiasaf; to so rodbine Korahovcev.

25

In Eleazar, sin Aronov, si je vzel eno izmed hčera Putielovih za ženo; in porodila mu je Pinehasa. To so prvaki, očetje levitov po svojih rodovinah.

26

To sta Aron in Mojzes, ki jima je rekel GOSPOD: Izpeljita sinove Izraelove iz dežele Egiptovske po njih vojnih krdelih.

27

Ona sta, ki sta govorila Faraonu, kralju egiptovskemu, zaradi odhoda sinov Izraelovih iz Egipta: ta Mojzes in Aron.

28

In zgodilo se je tisti dan, ko je govoril GOSPOD Mojzesu v deželi Egiptovski,

29

da je velel GOSPOD Mojzesu takole: Jaz sem GOSPOD; govóri Faraonu, kralju egiptovskemu, vse, kar jaz tebi govorim.In Mojzes reče pred GOSPODOM: Glej, jaz sem okornega jezika, in kako naj bi me poslušal Faraon?

30

In Mojzes reče pred GOSPODOM: Glej, jaz sem okornega jezika, in kako naj bi me poslušal Faraon?