Nehemija 7

1

In ko je bilo obzidje dodelano, sem obesil durnice nanje, in vratarji in pevci in leviti so bili postavljeni v službo.

2

In brata svojega Hanana in Hananija, višjega v gradu, sem postavil nad Jeruzalemom, zakaj bil je zvest mož in bogaboječ mimo mnogih drugih.

3

In sem jima velel: Vrata jeruzalemska naj se ne odpirajo, dokler solnce vroče ne sije; in dokler še stoje na straži, naj zaprejo duri, in zaklenita jih. In postavita straže iz prebivalcev jeruzalemskih, vsakega na stražišče njegovo in vsakega nasproti hiši njegovi.

4

Mesto pa je bili prostrano na vse strani in veliko, a malo ljudstva v njem, in hiše niso bile pozidane.

5

In Bog moj mi je dal v srce, da sem zvabil plemenitnike in načelnike in ljudstvo, da bi jih preštel po rodovih. In našel sem zapis rodov tistih, ki so prišli prvi gori iz Babilona, in našel sem v njem pisano takole:

6

Ti so otroci pokrajine Judove, ki so šli gori iz ujetništva izmed tistih, ki so bili pripeljani, ki jih je preselil Nebukadnezar, kralj babilonski, in ki so se povrnili v Jeruzalem in na Judovo, vsak v mesto svoje;

7

ki so prišli z Zerubabelom, Jesuom, Nehemijem, Azarijem, Raamijem, Nahamanom, Mardohejem, Bilsanom, Misperetom, Bigvajem, Nehumom, Baanom. Število mož iz ljudstva Izraelovega:

8

Sinov Paroševih dva tisoč in sto in dvainsedemdeset.

9

Sinov Sefatijevih tristo in dvainsedemdeset.

10

Sinov Arahovih šeststo dvainpetdeset.

11

Sinov Pahat-moaba, od sinov Jesujevih in Joabovih, dva tisoč in osemsto osemnajst.

12

Sinov Elamovih tisoč dvesto štiriinpetdeset.

13

Sinov Zatujevih osemsto petinštirideset.

14

Sinov Zakajevih sedemsto in šestdeset.

15

Sinov Binujevih šeststo oseminštirideset.

16

Sinov Bebajevih šeststo osemindvajset.

17

Sinov Azgadovih dva tisoč tristo dvaindvajset.

18

Sinov Adonikamovih šeststo sedeminšestdeset.

19

Sinov Bigvajevih dva tisoč sedeminšestdeset.

20

Sinov Adinovih šeststo petinpetdeset.

21

Sinov Aterjevih, od Hezekija, osemindevetdeset.

22

Sinov Hasumovih tristo osemindvajset.

23

Sinov Bezajevih tristo štiriindvajset.

24

Sinov Harifovih sto in dvanajst.

25

Sinov Gibeonovih petindevetdeset.

26

Mož iz Betlehema in Netofe sto oseminosemdeset.

27

Mož iz Anatota sto osemindvajset.

28

Mož iz Bet-azmaveta dvainštirideset.

29

Mož iz Kirjat-jearima, Kefire in Beerota sedemsto triinštirideset.

30

Mož iz Rame in Gebe šeststo edenindvajset.

31

Mož iz Mikmasa sto dvaindvajset.

32

Mož iz Betela in Aja sto triindvajset.

33

Mož iz drugega Neba dvainpetdeset.

34

Sinov drugega Elama tisoč dvesto štiriinpetdeset.

35

Sinov Harimovih tristo in dvajset.

36

Sinov Jerihovih tristo petinštirideset.

37

Sinov iz Loda, Hadida in Ona sedemsto edenindvajset.

38

Sinov iz Senaa tri tisoč devetsto in trideset.

39

Duhovnikov: sinov Jedajevih, iz hiše Jesujeve, devetsto triinsedemdeset.

40

Sinov Imerjevih tisoč dvainpetdeset.

41

Sinov Pashurjevih tisoč dvesto sedeminštirideset.

42

Sinov Harimovih tisoč in sedemnajst.

43

Levitov: sinov Jesujevih, od Kadmiela, od sinov Hodevovih, štiriinsedemdeset.

44

Pevcev: sinov Asafovih sto oseminštirideset.

45

Vratarjev: sinov Salumovih, sinov Aterjevih, sinov Talmonovih, sinov Akubovih, sinov Hatitovih, sinov Sobajevih: sto osemintrideset.

46

Netinimci: sinovi Zihovi, sinovi Hasufovi, sinovi Tabaotovi,

47

sinovi Kerosovi, sinovi Siahovi, sinovi Padonovi,

48

sinovi Lebanovi, sinovi Hagabovi, sinovi Salmajevi,

49

sinovi Hananovi, sinovi Gidelovi, sinovi Gaharjevi,

50

sinovi Reajevi, sinovi Rezinovi, sinovi Nekodovi,

51

sinovi Gazamovi, sinovi Uzovi, sinovi Paseahovi,

52

sinovi Bezajevi, sinovi Meunimov, sinovi Nefusimov,

53

sinovi Bakbukovi, sinovi Hakufovi, sinovi Harhurjevi,

54

sinovi Bazlitovi, sinovi Mehidovi, sinovi Harsovi,

55

sinovi Barkosovi, sinovi Siserjevi, sinovi Tamahovi,

56

sinovi Neziahovi, sinovi Hatifovi.

57

Sinovi hlapcev Salomonovih: sinovi Sotajevi, sinovi Soferetovi, sinovi Peridovi,

58

sinovi Jaalovi, sinovi Darkonovi, sinovi, Gidelovi,

59

sinovi Sefatijevi, sinovi Hatilovi, sinovi Poheret-hazebaimovi, sinovi Amonovi.

60

Vseh Netinimcev in sinov hlapcev Salomonovih je bilo tristo dvaindevetdeset.

61

Ti pa so bili, ki so šli gori iz Telmelaha, Telharsa, Keruba, Adona in Imerja, toda niso mogli izkazati hiš svojih očetov, ne svojega rodu, ali so iz Izraela:

62

sinovi Delajevi, sinovi Tobijevi, sinovi Nekodovi, šeststo dvainštirideset.

63

In od duhovnikov: sinovi Hobajevi, sinovi Hakozovi, sinovi Barzilaja, ki si je vzel ženo iz hčerá Barzilaja Gileadčana in je bil imenovan po njih imenu.

64

Ti so iskali zapis svojih rodov, pa ga niso našli, zato so jih šteli za nečiste za duhovništvo.

65

In Tirsata [Ali: kraljev namestnik.] jim je velel, da naj ne jedo od najsvetejšega, dokler ne vstane duhovnik z Urimom in Tumimom.

66

Ves zbor je štel dvainštirideset tisoč tristo in šestdeset,

67

brez njih hlapcev in dekel, katerih je bilo sedem tisoč tristo sedemintrideset; imeli so tudi dvesto petinštirideset pevcev in pevk.

68

Njih konj je bilo sedemsto šestintrideset, njih mezgov dvesto petinštirideset,

69

velblodov štiristo petintrideset in oslov šesttisoč sedemsto in dvajset.

70

In nekateri izmed poglavarjev očetovin so dali v prospeh dela. Tirsata je dal v zaklad: zlata tisoč darikov, petdeset čaš, petsto in trideset duhovniških sukenj.

71

In nekateri iz poglavarjev očetovin so dali v zaklad za delo: zlata dvajset tisoč darikov in srebra dva tisoč in dvesto min.

72

In tega, kar so dali drugi iz ljudstva, je bilo v zlatu dvajset tisoč darikov in v srebru dva tisoč min in sedeminšestdeset duhovniških sukenj.In duhovniki in leviti, vratarji in pevci in nekateri iz ljudstva in Netinimci in vsi Izraelci so se naselili v svoja mesta. In ko je prišel sedmi mesec, so bili sinovi Izraelovi že v svojih mestih.

73

In duhovniki in leviti, vratarji in pevci in nekateri iz ljudstva in Netinimci in vsi Izraelci so se naselili v svoja mesta. In ko je prišel sedmi mesec, so bili sinovi Izraelovi že v svojih mestih.