Nehemija 12

1

Ti pa so duhovniki in leviti, ki so šli gori z Zerubabelom, sinom Sealtielovim, in z Jesuom: Seraja, Jeremija, Ezra,

2

Amarija, Maluk, Hatuš,

3

Sekanija, Rehum, Meremot,

4

Ido, Ginetoj, Abija,

5

Mijamin, Maadija, Bilga,

6

Semaja, Jojarib, Jedaja,

7

Salu, Amok, Hilkija, Jedaja. Ti so bili poglavarji duhovnikov in njih bratov v dneh Jesujevih.

8

Dalje leviti: Jesua, Binuj, Kadmiel, Serebija, Juda in Matanija, ki je s svojimi brati vodil hvalopetje;

9

in Bakbukija in Uno, njih brata, sta jim bila nasproti, po svojih stražah.

10

In Jesua je rodil Jojakima, in Jojakim je rodil Eliasiba, Eliasib pa je rodil Jojada,

11

Jojada pa je rodil Jonatana, Jonatan pa je rodil Jadua.

12

In v dnevih Jojakima so bili duhovniki, poglavarji očetovin: Serajeve je bil Meraja, Jeremijeve: Hananija,

13

Ezrove: Mesulam, Amarijeve: Johanan,

14

Malukijeve: Jonatan; Sebanijeve: Jožef,

15

Harimove: Adna, Merajotove: Helkaj,

16

Idove: Zeharija, Ginetonove: Mesulam,

17

Abijeve: Zihri, Miniaminove... Moadijeve: Piltaj,

18

Bilgove: Samua, Semajeve: Jonatan,

19

Jojaribove: Matenaj, Jedajeve: Uzi,

20

Salajeve: Kalaj, Amokove: Heber,

21

Hilkijeve: Hasabija, Jedajeve: Netanel. –

22

V dneh Eliasiba, Jojada, Johanana in Jadua so bili zapisani poglavarji očetovin levitov in duhovnikov, ob vladanju Darija Peržana.

23

Sinovi Levijevi, poglavarji očetovin, so bili zapisani v knjigi letopisov, do dni Johanana, sinu Eliasibovega.

24

In poglavarji levitov: Hasabija, Serebija in Jesua (sin) Kadmiela in njih bratje, njim nasproti, da hvalijo in zahvaljujejo po zapovedi Davida, moža Božjega, službeni oddelki drug za drugim.

25

Matanija in Bakbukija, Obadija, Mesulam, Talmon, Akub so bili vratarji, stoječi na straži pri skladiščih ob vratih.

26

Ti so bili v dneh Jojakima, sinu Jesua, sinu Jozadaka, in v dneh Nehemija, deželnega oblastnika, in Ezra duhovnika, pismouka.

27

In ob posvečevanju obzidja jeruzalemskega so poiskali levite iz vseh njih mest, da bi jih pripeljali v Jeruzalem, da se praznuje posvečevanje z veseljem in z zahvaljevanjem in s petjem, s cimbali, s psalmovimi strunami in s harfami.

28

In sinovi pevcev so se zbrali iz vse okolice jeruzalemske in tudi iz netofatskih vasi

29

in iz Betgilgala in s poljan Gebe in Azmaveta; zakaj pevci so si zgradili sela okoli Jeruzalema.

30

In duhovniki in leviti so se očistili, in očistili so ljudstvo in vrata in obzidje.

31

In velel sem knezom Judovim stopiti na obzidje, in postavil sem dva velika zahvalna zbora in priredil obhod: eden je šel na desno, gori po obzidju, proti Gnojnim vratom.

32

In za njimi je šel Hosaja in polovica knezov Judovih,

33

in Azarija, Ezra, Mesulam,

34

Juda, Benjamin, Semaja in Jeremija,

35

in nekoliko duhovniških sinov s trobentami: Zeharija, sin Jonatana, sinu Semaja, sinu Matanija, sinu Mika, sinu Zakurija, sinu Asafa,

36

in bratje njegovi: Semaja, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Juda, Hanani, z glasbili Davida, moža Božjega, in Ezra pismouk je bil pred njimi.

37

In šli so proti Studenčnim vratom, in so stopali naravnost naprej po stopnicah mesta Davidovega, koder se hodi gori na zid, zgoraj nad Davidovo hišo, prav do Vodnih vrat proti vzhodu.

38

Drugi zahvalni zbor pa jim je šel naproti, in jaz za njim s polovico ljudstva, vrhu obzidja, nad Pečnim stolpom ven do širokega zidu,

39

in nad Efraimovimi vrati in čez Stara vrata in čez Ribja vrata in stolp Hananel in stolp Mea tja do Ovčjih vrat, in obstali so pri vratih jetnišnice.

40

Tako sta stala obadva zahvalna zbora ob hiši Božji in jaz in polovica načelnikov ljudstva z menoj –

41

in duhovniki: Eliakim, Maaseja, Minjamin, Mihaja, Eljoenaj, Zeharija in Hananija s trobentami,

42

in Maaseja, Semaja, Eleazar, Uzi, Johanan, Malkija, Elam in Ezer. In pevci so glasno peli, in Jizrahija je bil njih vodja.

43

In tisti dan so darovali velike žrtve in se veselili; kajti Bog jih je obveselil z veliko radostjo, da so se tudi žene in otroci veselili. In jeruzalemsko veselje se je daleč slišalo.

44

V tistem času so bili možje postavljeni čez shrambe za zaklade, za dari povzdignjenja, za prvine in za desetine, da spravljajo vanje po obmestnih njivah, deleže, določene po postavi za duhovnike in levite; zakaj Juda se je veselil duhovnikov in levitov, ki so stali v službi.

45

In stregli so v straži Boga svojega in pazili na očiščevanje; enako tudi pevci in vratarji, po zapovedi Davida in Salomona, sinu njegovega.

46

Kajti nekdaj v dneh Davidovih in Asafovih, so bili načelniki pevcev in hvalopetja in zahvale Bogu.In ves Izrael je v dneh Zerubabelovih in v dneh Nehemijevih dajal delež pevcem in vratarjem, kolikor je bilo treba vsak dan; in so del tega posvečevali levitom, in leviti so del posvečevali sinovom Aronovim.

47

In ves Izrael je v dneh Zerubabelovih in v dneh Nehemijevih dajal delež pevcem in vratarjem, kolikor je bilo treba vsak dan; in so del tega posvečevali levitom, in leviti so del posvečevali sinovom Aronovim.