Nehemija 11

1

In poglavarji ljudstva so prebivali v Jeruzalemu. In drugo ljudstvo je žrebalo, da se naroči enemu med desetimi, naj pride prebivat v Jeruzalem, sveto mesto, devet delov pa naj jih ostane v drugih mestih.

2

In ljudstvo je blagoslovilo vse može, ki so se rade volje ponudili, da bodo prebivali v Jeruzalemu.

3

Ti pa so prvaki pokrajine, ki so prebivali v Jeruzalemu; a po mestih Judovih so prebivali, vsak na svojem posestvu, v mestih svojih, Izraelci, duhovniki in leviti in Netinimci in sinovi hlapcev Salomonovih;

4

in v Jeruzalemu so prebivali nekateri sinov Judovih in sinov Benjaminovih. Iz sinov Judovih: Ataja, sin Uzija, sinu Zeharija, sinu Amarija, sinu Sefatija, sinu Mahalalela, od sinov Perezovih;

5

in Maaseja, sin Baruka, sinu Kolhozeja, sinu Hasaja, sinu Adaja, sinu Jojariba, sinu Zeharija, sinu Silonita.

6

Vseh sinov Perezovih, ki so prebivali v Jeruzalemu, je bilo štiristo oseminšestdeset junaških mož.

7

Ti pa so sinovi Benjaminovi: Salu, sin Mesulama, sinu Joeda, sinu Pedaja, sinu Kolaja, sinu Maaseja, sinu Itiela, sinu Jesaja.

8

In za njim Gabaj, Salaj, devetsto osemindvajset.

9

In Joel, sin Zihrijev, jim je bil nadzornik, in Juda, sin Hasenujev, je bil drugi nad mestom. –

10

Iz duhovnikov: Jedaja, sin Jojaribov, Jakin,

11

Seraja, sin Hilkija, sinu Mesulama, sinu Zadoka, sinu Merajota, sinu Ahituba, ta je bil poglavar hiše Božje;

12

in njih bratov, ki so opravljali delo v hiši, je bilo osemsto dvaindvajset; in Adaja, sin Jerohama, sinu Pelalija, sinu Amzija, sinu Zeharija, sinu Pashurja, sinu Malkija,

13

in njegovih bratov, poglavarjev očetovin, je bilo dvesto dvainštirideset; in Amasaj, sin Azarela, sinu Ahzaja, sinu Mesilemota, sinu Imerja,

14

in njih bratov, hrabrih junakov, sto osemindvajset. In nadzornik jim je bil Zabdiel, sin Hagedolimov.

15

In iz levitov: Semaja, sin Hašuba, sinu Azrikama, sinu Hasabija, sinu Bunija,

16

in Sabetaj in Jozabad, iz levitskih načelnikov, ki sta bila nad zunanjim delom pri hiši Božji;

17

in Matanija, sin Mika, sinu Zabdija, sinu Asafa, ki je bil vodja in je začenjal hvalopetje ob molitvi; in Bakbukija, drugi med svojimi brati, in Abda, sin Samua, sinu Galala, sinu Jedutuna.

18

Vseh levitov v svetem mestu je bilo dvesto štiriinosemdeset.

19

Dalje vratarji, Akub, Talmon in njiju bratov, ki so čuvali pri vratih, je bilo sto dvainsedemdeset.

20

Drugi Izraelci pa, duhovniki in leviti, so bili po vseh mestih Judovih, vsak na svojem posestvu.

21

A Netinimci so prebivali na Ofelu, in Ziha in Gispa sta bila nad Netinimci.

22

In v Jeruzalemu je bil nadzornik levitom Uzi, sin Banija, sinu Hasabija, sinu Matanija, sinu Mika, iz sinov Asafovih, pevcev za službo hiše Božje.

23

Kajti bila je zapoved kraljeva o njih in določen živež pevcem, kolikor je bilo vsak dan treba.

24

In Petahija, sin Mesezabelov, iz sinov Zeraha, sinu Judovega, je bil kralju pri roki v vsem, kar je zadevalo ljudstvo.

25

In po vaseh na svojem polju so prebivali nekateri sinov Judovih v Kirjat-arbi in njenih podložnih selih in v Dibonu in njemu podložnih vaseh in v Jekabzeelu in njemu podložnih vaseh,

26

in v Jesui in v Moladi in Betpeletu

27

in v Hazar-sualu in v Bersebi in njenih podložnih vaseh,

28

in v Ziklagu in v Mekoni in v njenih podložnih vaseh,

29

in v En-rimonu in v Zori in v Jarmutu,

30

v Zanoahu, v Adulamu in njemu podložnih vaseh, v Lahisu in na njegovem polju, v Azeki in njenih podložnih vaseh. In šatorili so od Bersebe do doline Hinomove.

31

Sinovi Benjaminovi so tudi prebivali od Gebe naprej v Mikmasu in v Aju in v Betelu in njegovih podložnih vaseh,

32

v Anatotu, Nobu, Ananiji,

33

Hazorju, Rami, Gitaimu,

34

Hadidu, Zeboimu, Nebalatu,

35

Lodu in v Onu, dolini obrtnikov.In od levitov nekateri oddelki Judovi so se pridružili Benjaminu.

36

In od levitov nekateri oddelki Judovi so se pridružili Benjaminu.