Nehemija 10

1

Ti pa, ki so pečatili, so bili: Nehemija Tirsata, sin Hakalijev, in Zedekija,

2

Seraja, Azarija, Jeremija,

3

Pashur, Amarija, Malkija,

4

Hatuš, Sebanija, Maluk,

5

Harim, Meremot, Obadija,

6

Daniel, Gineton, Baruk,

7

Mesulam, Abija, Mijamin,

8

Maazija, Bilgaj, Semaja: ti so bili duhovniki.

9

Leviti pa: Jesua, sin Azanijev, Binuj iz sinov Henadovih, Kadmiel,

10

in njih bratje: Sebanija, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan,

11

Miha, Rehob, Hasabija,

12

Zakur, Serebija, Sebanija,

13

Hodija, Bani, Beninu.

14

Poglavarji ljudstva: Paroš, Pahat-moab, Elam, Zatu, Bani,

15

Buni, Azgad, Bebaj,

16

Adonija, Bigvaj, Adin,

17

Ater, Hezekija, Azur,

18

Hodija, Hasum, Bezaj,

19

Harif, Anatot, Nobaj,

20

Magpias, Mesulam, Hezir,

21

Mesezabel, Zadok, Jadua,

22

Pelatija, Hanan, Anaja,

23

Hosea, Hananija, Hašub,

24

Haloheš, Pilha, Sobek,

25

Rehum, Hasabna Maaseja,

26

in Ahija, Hanan, Anan,

27

Maluk, Harim, Baana.

28

In drugo ljudstvo, duhovniki, leviti, vratarji, pevci, Netinimci in vsi, ki so se bili ločili od ljudstev dežel za postavo Božjo, njih žene, njih sinovi in hčere, katerikoli so bili razsodni in pametni,

29

so se oklenili bratov svojih, svojih plemenitnikov, in so vzeli nase prekletje in prisego, da bodo živeli po zakonu Božjem, ki je bil dan po Mojzesu, hlapcu Božjem, in da bodo hranili in izpolnjevali vse zapovedi Jehove, Gospoda našega, in sodbe in postave njegove;

30

ter da ne bomo dajali hčer svojih ljudem dežele, ne jemali njih hčer sinom svojim,

31

in kadar ljudje dežele prineso blaga ali kakršnegakoli živeža naprodaj sobotni dan, da ne kupimo od njih ob soboti in ob svetih dneh, in da se odpovemo pravice do sedmega leta in do vsakega posojila v njem.

32

In zavezali smo se z naredbo, da si naložimo na leto tretjino sekla za službo hiše Boga svojega:

33

za razvrstitev kruhov in za stalno jedilno daritev in za stalno žgalno daritev in za posebno ob sobotah in v začetku mesecev in ob določenih praznikih, in za svete reči in za daritev za greh v poravnavo za Izraela in za vse opravilo v hiši Boga svojega.

34

In žrebali smo, duhovniki, leviti, in ljudstvo, za daritev drv, da bi jih prinašali vsako leto, ob določenih časih, po hišah svojih očetov, v hišo Boga svojega, da bodo gorela na oltarju GOSPODA, našega Boga, kakor je pisano v postavi;

35

in smo se zavezali, da bomo prinašali prvine zemlje svoje in prvine vsega sadu vsakovrstnih dreves leto za letom v hišo GOSPODOVO,

36

tudi prvence sinov svojih in živine svoje, kakor je pisano v postavi, in prvence govedi in drobnice svoje, da bomo vse prinašali v hišo Boga svojega, duhovnikom, ki strežejo v hiši Boga našega;

37

tudi da bomo prinašali prvine testa svojega in svoje dari povzdignjenja in sadove vsakovrstnih dreves, vino in olje, duhovnikom, v hrame pri hiši Boga svojega, desetino zemlje svoje pa levitom; zakaj oni, leviti, imajo dobivati desetine v vseh naših poljedeljskih mestih.

38

In duhovnik, sin Aronov, bodi pri levitih, ko bodo prejemali desetino. In leviti so dolžni prinesti desetino od desetin v hišo Boga našega, v shrambe pri zakladnici.Kajti sinovi Izraelovi in sinovi Levijevi imajo prinašati dari povzdignjenja od žita, od vina in od olja v shrambe, kjer so posode svetišča in duhovniki, ki strežejo, vratarji in pevci. In nočemo zapustiti hiše Boga svojega.

39

Kajti sinovi Izraelovi in sinovi Levijevi imajo prinašati dari povzdignjenja od žita, od vina in od olja v shrambe, kjer so posode svetišča in duhovniki, ki strežejo, vratarji in pevci. In nočemo zapustiti hiše Boga svojega.