Ezra 2

1

Ti pa so sinovi pokrajine Judove, kateri so šli iz sužnosti tistih, ki so bili odpeljani v ujetništvo, ki jih je bil Nebukadnezar, kralj babilonski, ujete odpeljal v Babilon in ki so se zopet vrnili v Jeruzalem in na Judovo, vsak v svoje mesto;

2

ki so prišli z Zerubabelom, Jesuom, Nehemijem, Serajem, Reelajem, Mardohejem, Bilsanom, Misparjem, Bigvajem, Rehumom, Baanom. Število mož iz ljudstva Izraelovega:

3

Sinovi Paroševi: dva tisoč sto dvainsedemdeset.

4

Sinovi Sefatijevi: tristo dvainsedemdeset.

5

Sinovi Arahovi: sedemsto petinsedemdeset.

6

Sinovi Pahat-moabovi, iz otrok Jesua in Joaba: dva tisoč osemsto in dvanajst.

7

Sinovi Elamovi: tisoč dvesto štiriinpetdeset.

8

Sinovi Zatujevi: devetsto petinštirideset.

9

Sinovi Zakajevi: sedemsto in šestdeset.

10

Sinovi Banijevi: šeststo dvainštirideset.

11

Sinovi Bebajevi: šeststo triindvajset.

12

Sinovi Azgadovi: tisoč dvesto in dvaindvajset.

13

Sinovi Adonikamovi: šeststo šestinšestdeset.

14

Sinovi Bigvajevi: dva tisoč šestinpetdeset.

15

Sinovi Adinovi: štiristo štiriinpetdeset.

16

sinovi Aterjevi, od Hezekija: osemindevetdeset.

17

Sinovi Bezajevi: tristo in triindvajset.

18

Sinovi Jorovi: sto in dvanajst.

19

Sinovi Hasumovi: dvesto triindvajset.

20

Sinovi Gibarjevi: petindevetdeset.

21

Sinovi Betlehemovi: sto triindvajset.

22

Možje iz Netofe: šestinpetdeset.

23

Možje iz Anatota: sto osemindvajset.

24

Sinovi iz Azmaveta: dvainštirideset.

25

Sinovi iz Kirjat-arima, Kefire in Beerota, sedemsto triinštirideset.

26

Sinovi iz Rame in Gebe: Šeststo in edenindvajset.

27

Možje iz Mikmasa: sto dvaindvajset.

28

Možje iz Betela in Aja: dvesto triindvajset.

29

Sinovi Nebovi: dvainpetdeset.

30

Sinovi Magbiševi: sto šestinpetdeset.

31

Sinovi drugega Elama: tisoč dvesto štiriinpetdeset.

32

Sinovi Harimovi: tristo in dvajset.

33

Sinovi Loda, Hadida in Ona: sedemsto petindvajset.

34

Možje iz Jeriha: tristo petinštirideset.

35

Sinovi od Senaa: tri tisoč šeststo in trideset.

36

Duhovniki: Sinovi Jedaja, iz hiše Jesuove: devetsto triinsedemdeset.

37

Sinovi Imerjevi: tisoč dvainpetdeset.

38

Sinovi Pashurja: tisoč dvesto sedeminštirideset.

39

Sinovi Harima: tisoč in sedemnajst.

40

Leviti: Sinovi Jesua in Kadmiela, od sinov Hodavijevih: štiriinsedemdeset.

41

Pevci, sinovi Asafovi: sto osemindvajset.

42

Sinovi vratarjev: sinovi Saluma, sinovi Aterja, sinovi Talmona, sinovi Akuba, sinovi Hatita, sinovi Sobaja, skupaj sto devetintrideset.

43

Netinimci: sinovi Zihovi, sinovi Hasufovi, sinovi Tabaotovi,

44

sinovi Kerosovi, sinovi Siahovi, sinovi Padonovi,

45

sinovi Lebanovi, sinovi Hagabajevi, sinovi Akubovi,

46

sinovi Hagabovi, sinovi Samlajevi, sinovi Hananovi,

47

sinovi Gidelovi, sinovi Gaharjevi, sinovi Reajevi,

48

sinovi Rezinovi, sinovi Nekodovi, sinovi Gazamovi,

49

sinovi Uzovi, sinovi Paseahovi, sinovi Besajevi,

50

sinovi Asnovi, sinovi Meunimov, sinovi Nefisimov,

51

sinovi Bakbukovi, sinovi Hakufovi, sinovi Harhurjevi,

52

sinovi Bazlutovi, sinovi Mehidovi, sinovi Harsajevi,

53

sinovi Barkosovi, sinovi Siserjevi, sinovi Tamahovi,

54

sinovi Neziahovi, sinovi Hatifovi.

55

Sinovi hlapcev Salomonovih: sinovi Sotajevi, sinovi Soferetovi, sinovi Perudovi,

56

sinovi Jaalovi, sinovi Darkonovi, sinovi Gidelovi,

57

sinovi Sefatijevi, sinovi Hatilovi, sinovi Pohereta iz Hazebaima, sinovi Amijevi.

58

Vseh Netinimcev in sinov hlapcev Salomonovih je bilo tristo dvaindevetdeset.

59

In ti so tudi šli gori iz Telmelaha, Telharsa, Keruba, Adana, Imerja, ali niso mogli izkazati svojih očetov hiše in svoje rodovine, da so iz Izraela:

60

sinovi Delajevi, sinovi Tobijevi, sinovi Nekodovi: šeststo dvainpetdeset.

61

In iz sinov duhovnikov: sinovi Habajevi, sinovi Hakozovi, sinovi Barzilaja, ki si je vzel ženo iz hčera Barzilaja Gileadčana in je bil po njih imenu imenovan.

62

Ti so iskali svojega rodu imenik, pa ga niso našli, zato so jih šteli za nečiste za duhovništvo.

63

In Tirsata [Ali: kraljev namestnik.] jim je rekel, da naj ne jedo od najsvetejšega, dokler ne vstane duhovnik z Urimom in Tumimom.

64

Ves zbor je štel dvainštirideset tisoč tristo in šestdeset,

65

brez njih hlapcev in dekel, katerih je bilo sedem tisoč tristo sedemintrideset; imeli so tudi dvesto pevcev in pevk.

66

Njih konj je bilo sedemsto šestintrideset, njih mezgov dvesto in petinštirideset,

67

njih velblodov štiristo in petintrideset, oslov pa šest tisoč sedemsto in dvajset.

68

In nekateri poglavarji očetovin, ko so prišli k hiši GOSPODOVI, ki je v Jeruzalemu, so dali prostovoljnih daril za zgradbo hiše na mestu njenem;

69

po premožnosti svoji so dali v stavbni zaklad: edeninšestdeset tisoč darikov in pet tisoč min [Mina (teža) je imela šestdeset seklov.] srebra in sto duhovniških oblačil.In nastanili so se duhovniki in leviti in kar jih je bilo iz ljudstva in pevci in vratarji in Netinimci v mestih svojih in ves Izrael po mestih svojih.

70

In nastanili so se duhovniki in leviti in kar jih je bilo iz ljudstva in pevci in vratarji in Netinimci v mestih svojih in ves Izrael po mestih svojih.