Izbor Biblije
Stara Zaveza
Nova Zaveza
Slovenska Biblija 2008

Ezra 10

1

In ko je Ezra molil in pripoznaval jokaje in sklonjen na tleh pred hišo Božjo, se je zbrala k njemu iz Izraela silno velika množica mož in žen in otrok. Kajti ljudstvo je grozno jokalo.

2

In Sekanija, sin Jehielov, iz sinov Elamovih, izpregovori in reče Ezru: Nezvesto smo ravnali proti svojemu Bogu, ker smo si jemali žene tujke iz ljudstev dežele. A zdaj je še upanje Izraelu ob tem!

3

Sedaj torej sklenimo zavezo z Bogom svojim, da izločimo vse tiste žene in te, ki so se iz njih rodili, po svetu Gospodovem in tistih, ki trepetajo ob zapovedi Boga našega; in naj se ravna po postavi!

4

Vstani, ker to je tvoj posel, in mi bodemo pri tebi, bodi srčen in izvrši to!

5

Nato vstane Ezra in zapriseže poglavarje duhovnikov, levitov in vsega Izraela, da bodo storili po tej besedi. In so prisegli.

6

In Ezra vstane izpred hiše Božje in stopi v izbo Johanana, sinu Eliasibovega. In ko pride tja, ne je kruha in ne pije vode, ker je žaloval zaradi nezvestobe tistih, ki so bili iz ujetništva.

7

In so poslali oklic po Judovem in Jeruzalemu za vse sinove ujetništva, naj se zbero v Jeruzalemu.

8

In kdor ne pride v treh dneh, po svetu poglavarjev in starejšin, naj zapade vse imetje njegovo prokletju in bodi izključen iz zbora tistih, ki so iz ujetništva.

9

Tedaj se zbero vsi možje Judovi in Benjaminovi v Jeruzalemu, v treh dneh; bilo je dvajseti dan devetega meseca. In vse ljudstvo je sedelo na široki ulici pred hišo Božjo, trepetaje zaradi te reči in od dežja.

10

Tedaj vstane Ezra duhovnik in jih ogovori: Nezvesto ste ravnali, ker ste si vzeli žene tujke, da še pomnožite krivdo Izraelovo.

11

Sedaj torej pripoznajte GOSPODU, očetov svojih Bogu, in storite, kar mu ugaja, ter se ločite od ljudstev dežele in od žen tujk!

12

In ves zbor odgovori in reče z velikim glasom: Dolžni smo storiti, kakor si nam povedal!

13

Ali ljudstvo je veliko in vreme je deževno in ne moremo stati tu zunaj, tudi se ne da opraviti v enem dnevu ali v dveh, kajti mnogoterno smo prestopali v tej reči.

14

Postavijo naj se, prosimo, naši poglavarji za ves zbor, in vsi, ki bivajo v naših mestih, oženjeni z ženami tujkami, naj prihajajo, dokler ta reč traja, ob določenih časih in ž njimi starejšine vsakega dotičnega mesta in njega sodniki, dokler se od nas ne odvrne togota srda Boga našega. –

15

Samo Jonatan, sin Asahelov, in Jahzeja, sin Tikva, sta se temu ustavljala, in Mesulam in Sabetaj levit sta jima pomagala.

16

In sinovi ujetništva so storili tako. In bili so izvoljeni: Ezra, duhovnik, možje, poglavarji očetovin po svojih očetovinah, in vsi po imenu. In imeli so sejo prvi dan desetega meseca, da bi preiskali to zadevo.

17

In do prvega dne prvega meseca so končno rešili vse zadeve mož, ki so vzeli žene tujke.

18

In našli so se med sinovi duhovnikov, ki so vzeli žene tujke: od sinov Jesua, sinu Jozadakovega, in bratov njegovih: Maaseja, Eliezer, Jarib in Gedalija.

19

In dali so svoje roke, da hočejo odpustiti svoje žene, in ker so bili krivi, so darovali ovna iz črede za svojo krivdo.

20

In iz sinov Imerjevih: Hanani in Zebadija.

21

In iz sinov Harimovih: Maaseja, Elija, Semaja, Jehiel in Uzija.

22

In iz sinov Pashurjevih: Eljoenaj, Maaseja, Izmael, Netanel, Jozabad in Elasa.

23

In iz levitov: Jozabad, Simej, Kelaja (ta je Kelita), Petahija, Juda in Eliezer.

24

In iz pevcev: Eliasib; iz vratarjev: Salum, Telem in Uri.

25

In iz Izraela: iz sinov Paroševih: Ramija, Izija, Malkija, Mijamin, Eleazar, Malkija in Benaja.

26

In iz sinov Elamovih: Matanija, Zeharija, Jehiel, Abdi, Jeremot in Elija.

27

In iz sinov Zatujevih: Eljoenaj, Eliasib, Matanija, Jeremot, Zabat in Aziza.

28

In iz sinov Bebajevih: Johanan, Hananija, Zabaj, Atlaj.

29

In iz sinov Banijevih: Mesulam, Maluk, Adaja, Jasub, Seal, Jeremot.

30

In iz sinov Pahat-moaba: Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Matanija, Bezalel, Binuj in Manase.

31

In iz sinov Harimovih: Eliezer, Išija, Malkija, Semaja, Simeon,

32

Benjamin, Maluk, Semarija.

33

Iz sinov Hasumovih: Matenaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manase, Simej.

34

Iz sinov Banijevih: Maadaj, Amram in Uel,

35

Benaja, Bedeja, Keluhi,

36

Vanija, Meremot, Eliasib,

37

Matanija, Matenaj in Jaasaj,

38

Bani in Binuj, Simej,

39

Selemija, Natan, Adaja,

40

Maknadebaj, Sasaj, Saraj,

41

Azarel, Selemija, Semarija,

42

Salum, Amarija, Jožef.

43

Iz sinov Nebovih: Jegiel, Matitija, Zabad, Zebina, Jadaj in Joel, Benaja.Vsi ti so vzeli žene tujke in nekatere tistih žen so že rodile otroke.

44

Vsi ti so vzeli žene tujke in nekatere tistih žen so že rodile otroke.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version