2 Kroniška 5

1

Tako je bilo dokončano vse delo, ki ga je delal Salomon za hišo GOSPODOVO. In Salomon je ponesel vanjo, kar je bil posvetil David, oče njegov, namreč srebro in zlato in vse posode, in del jih je v zaklade hiše Božje.

2

Tedaj je zbral Salomon starejšine Izraelove in vse poglavarje rodov, kneze očetovinam sinov Izraelovih, v Jeruzalem, da preneso skrinjo zaveze GOSPODOVE iz mesta Davidovega, ki je Sion.

3

In zbero se pri kralju vsi možje Izraelovi ob prazniku, ki je sedmi mesec.

4

In ko so prišli vsi starejšine Izraelovi, vzdignejo leviti skrinjo

5

in jo prineso gori, in shodni šator in vse svete posode, ki so bile v šatoru; duhovniki, leviti, so jih prinesli gori.

6

In kralj Salomon in vsa občina Izraelova, kar jih je bilo zbranih ob skrinji pri njem, so darovali ovac in volov tolikanj, da jih ni bilo moči sešteti ali oceniti.

7

In duhovniki so ponesli skrinjo zaveze GOSPODOVE na njeno mesto, v govorišče hiše, v Najsvetejše, pod peruti kerubov.

8

Kajti keruba sta razprostirala peruti nad mestom skrinje, in keruba sta pokrivala skrinjo in njena droga odzgoraj.

9

In potegnili so droga, da je bilo videti njuna konca od skrinje ob sprednji strani govorišča, ali zunaj ju ni bilo videti. In skrinja je ondi do današnjega dne.

10

Ničesar ni bilo v skrinji razen dveh plošč, ki ju je Mojzes položil vanjo na Horebu, kjer je GOSPOD storil zavezo s sinovi Izraelovimi, ko so šli iz Egipta.

11

In zgodi se, ko so prišli duhovniki iz svetišča (zakaj vsi duhovniki, kar se jih je zbralo, so se bili posvetili brez ozira na svoje vrste)

12

in ko so vsi leviti-pevci, Asaf, Heman in Jedutun ter njih bratje in sinovi, oblečeni v tenčico, stali s cimbali in psalmovimi strunami in harfami ob vzhodni strani oltarja in pri njih sto in dvajset duhovnikov, ki so trobili na trobente –

13

zgodi se torej, ko so trobentači in pevci bili kakor eden, da bi se slišal le eden glas v proslavo in zahvalo GOSPODA, in ko so povzdignili glas svoj s trobentami, cimbali in drugimi godali in hvalili GOSPODA, ker je dobrotljiv, ker vekomaj traja milost njegova: tedaj se je hiša, hiša GOSPODOVA, napolnila z oblakom,da niso mogli duhovniki stati, da bi opravljali službo, spričo oblaka, zakaj slava GOSPODOVA je napolnila hišo Božjo.

14

da niso mogli duhovniki stati, da bi opravljali službo, spričo oblaka, zakaj slava GOSPODOVA je napolnila hišo Božjo.