2 Kroniška 31

1

In ko je bilo vse to opravljeno, so šli vsi Izraelci, ki so bili navzočni, v mesta Judova in so strli poslikane stebre ter posekali Ašere in razvalili višave in oltarje po vsem Judovem in Benjaminovem, tudi po Efraimovem in Manasejevem, da so jih vse zatrli. Tedaj so se vrnili vsi sinovi Izraelovi, vsak na svoj dom, v svoje mesto.

2

Ezekija pa je postavil oddelke duhovnikov in levitov po njih vrstah, vsakega pri službi njegovi, oboje, duhovnike in levite, za darovanje žgalščin in mirovnih daritev, da bi služili in zahvaljevali in hvalili med vrati tabora GOSPODOVEGA.

3

In kralj je dal del svojega imetja za žgalščine, da se darujejo zjutraj in zvečer, ob sobotah in mlajih in ob določenih praznikih, kakor je pisano v zakonu Mojzesovem.

4

Zapovedal je tudi ljudstvu, ki prebiva v Jeruzalemu, naj dajo deleže duhovnikom in levitom, da bi se mogli marljivo pečati s postavo GOSPODOVO.

5

In ko se je to razglasilo, brž so sinovi Izraelovi dali obilo prvin žita, vina, olja in medu in vse poljščine, in prinašali so desetino vsega v obilici.

6

In sinovi Izraelovi in Judovi, ki so prebivali v Judovih mestih, so tudi pripeljali desetino goved in drobnice in desetino posvečenih reči, ki so bile posvečene GOSPODU, njih Bogu, in so jih pokladali na kupe.

7

V tretjem mesecu so začeli skladati kupe in v sedmem mesecu so jih dovršili.

8

In Ezekija in knezi so prišli in, videč kupe, so hvalili GOSPODA in ljudstvo njegovo, Izraela.

9

In Ezekija je vprašal duhovnike in levite o teh kupih.

10

In Azarija, prvi duhovnik, iz hiše Zadokove, mu odgovori in reče: Odkar so začeli nositi darila v hišo GOSPODOVO, smo jedli in dosti imeli in obilo je še ostalo, zakaj GOSPOD je blagoslovil ljudstvo svoje; in ta velika zaloga je preostala.

11

Tedaj Ezekija zapove, naj pripravijo shramb v hiši GOSPODOVI; in so jih pripravili.

12

In vanje denejo zvesto darila in desetine in posvečene reči. In višji nadzornik temu je bil Konanija, levit, in Simej, brat njegov, je bil drugi;

13

Jehiel pa in Azazija, Nahat, Asahel, Jerimot, Jozabad, Eliel, Ismahija, Mahat in Benaja so bili nadzorniki pod roko Konanija in Simeja, brata njegovega, po naredbi kralja Ezekija in Azarija, poglavarja hiše Božje.

14

In Kore, sin Jimnov, levit, vratar na vzhodnih vratih, je bil nad prostovoljnimi darovi Bogu, da razdeljuje darila GOSPODOVA in presvete reči.

15

In pod njim so bili Eden, Miniamin, Jesua, Semaja, Amarija in Sekanija po duhovniških mestih, katerim je bilo poverjeno, da dajo deleže svojim bratom po njih oddelkih, malim enako kakor velikim

16

(razen tistih od njih svojcev, triletnih in starejših, ki so bili zapisani v rodopis moških), vsem, ki so hodili v hišo GOSPODOVO, kakor je zahtevala vsakdanja dolžnost, na službo po svojih opravilih, po svojih oddelkih,

17

enako tistim, ki so bili zapisani v rodopis duhovnikov po svojih očetovinah, kakor tudi levitom, dvajsetletnim in starejšim, z ozirom na njih službe, po njih oddelkih,

18

in tistim, ki so bili zapisani v rodopise od vseh njih otročičev, njih žen, njih sinov in hčerá, po vsej občini. Kajti v svoji zvestobi so se posvetili, da bodo sveti.

19

Tudi za sinove Aronove, duhovnike, po njivah v okraju njih mest, so bili v vsakem posameznem mestu postavljeni možje, po imenu določeni, da dajo vsakemu moškemu med duhovniki in vsakemu v rodopis zapisanemu levitu deleže.

20

In takisto je naredil Ezekija po vsem Judovem. In delal je, kar je bilo dobro in prav in zvesto pred GOSPODOM, Bogom njegovim.In vse svoje delo, ki ga je začel v službi hiše Božje in po postavi in zapovedi, da bi iskal svojega Boga, je delal iz vsega srca svojega, in šlo mu je po sreči.

21

In vse svoje delo, ki ga je začel v službi hiše Božje in po postavi in zapovedi, da bi iskal svojega Boga, je delal iz vsega srca svojega, in šlo mu je po sreči.