2 Kroniška 29

1

Ezekija je začel vladati v svojem petindvajsetem letu in je vladal devetindvajset let v Jeruzalemu; in materi njegovi je bilo ime Abija, hči Zaharijeva.

2

In delal je, kar je bilo prav v očeh GOSPODOVIH, po vsem, kar je bil delal David, oče njegov.

3

On je prvo leto vladanja svojega, v prvem mesecu, odprl duri hiše GOSPODOVE ter jih popravil.

4

In velel je priti duhovnikom in levitom, in ko jih zbere na široki ulici ob vzhodu,

5

jim reče: Poslušajte me, leviti! Posvetite se zdaj in posvetite hišo GOSPODA, Boga očetov svojih, in odpravite nečednost iz svetinje.

6

Zakaj očetje naši so se izneverili in delali, kar je hudo v očeh GOSPODA, našega Boga, in so ga zapustili; in okrenili so obraz od prebivališča GOSPODOVEGA in so mu hrbet obrnili.

7

Zaklenili so tudi duri do veže in pogasili svetilnice ter niso žgali kadila, ne darovali nobene žgalščine v svetišču Bogu Izraelovemu.

8

Odtod je prišel srd GOSPODOV nad Judo in Jeruzalem, in izdal jih je, da jih peste, zatirajo in nad njimi žvižgajo, kakor vidite na svoje oči.

9

Kajti, glejte, očetje naši so padli po meču in sinovi naši in hčere in žene naše so v ujetništvu zavoljo tega.

10

Sedaj pa sem se na menil v srcu svojem skleniti zavezo z GOSPODOM, Bogom Izraelovim, da bi se odvrnila togota jeze njegove od nas.

11

Sinovi moji, ne bodite zdaj leni, zakaj vas je GOSPOD izvolil, da imate stati v službi pred njim ter da mu bodete strežaji in kadilci.

12

Tedaj vstanejo leviti: Mahat, sin Amasajev, in Joel, sin Azarijev, iz sinov Kahatovcev; in izmed sinov Merarijevih Kis, sin Abdijev, in Azarija, sin Jehalelelov, in iz Gersonovcev Joah, sin Zimov, in Eden, sin Joahov;

13

in iz sinov Elizafanovih Simri in Jegiel, in iz sinov Asafovih Zeharija in Matanija,

14

in iz sinov Hemanovih Jehiel in Simej, in iz sinov Jedutunovih Semaja in Uziel.

15

In zbero brate svoje in se posvete ter stopijo noter, kakor je velel kralj po besedah GOSPODOVIH, da očistijo hišo GOSPODOVO.

16

In duhovniki stopijo v notranji del hiše GOSPODOVE, da bi očiščevali, in izneso vso nesnago, ki se je našla v templju GOSPODOVEM, na dvorišče hiše GOSPODOVE. Leviti pa jo nakladajo in nosijo ven k potoku Kidronu.

17

Začeli so pa s posvečevanjem prvi dan prvega meseca, in osmi dan meseca so šli v vežo GOSPODOVO in posvečevali hišo GOSPODOVO osem dni; in šestnajsti dan prvega meseca so dokončali.

18

In stopijo v palačo h kralju Ezekiju in reko: Očistili smo vso hišo GOSPODOVO in oltar žgalnih daritev z vsemi njegovimi pripravami in mizo razvrščenih kruhov z vsemi posodami njenimi.

19

Tudi vse posode, ki jih je bil kralj Ahaz, dokler je kraljeval, v zaničevanje spravil v verolomnosti svoji, smo pripravili in posvetili, in glej, pred GOSPODOVIM oltarjem so.

20

Tedaj vstane kralj Ezekija zgodaj zjutraj in zbere mestne poglavarje ter gre gori v hišo GOSPODOVO.

21

In prineso sedem juncev in sedem ovnov in sedem jagnjet in sedem kozlov v daritev za greh za kraljestvo in za svetišče in za Judo. In veli duhovnikom, sinovom Aronovim, naj jih darujejo na oltarju GOSPODOVEM.

22

Tedaj zakoljejo goveda, in duhovniki so prejeli kri in kropili ž njo oltar; potem zakoljejo ovne in krope ž njih krvjo oltar; zakoljejo tudi jagnjeta in krope kri na oltar.

23

In pripeljejo kozle daritve za greh pred kralja in zbor, in oni polože roke nanje,

24

in duhovniki jih zakoljejo in denejo njih kri v daritev za greh na oltar, da se izvrši poravnava za vsega Izraela; kajti za vsega Izraela, je velel kralj, bodi žgalna daritev in daritev za greh.

25

In postavil je levite v hiši GOSPODOVI s cimbali, s psalmovimi citrami in s harfami po zapovedi Davida in Gada, kraljevega vidca, in Natana proroka; zakaj ta zapoved je bila od GOSPODA po prorokih njegovih.

26

In leviti so stali z glasbili Davidovimi in duhovniki s trobentami.

27

In Ezekija ukaže, naj darujejo žgalno daritev na oltarju. In ko se je pričelo darovanje žgalščine, se začne tudi petje GOSPODOVO in trobentanje vred z glasbili Davida, kralja Izraelovega.

28

In ves zbor je molil, in pevci so peli in trobentači so trobili toliko časa, dokler se ni končala žgalna daritev.

29

In ko so končali darovanje, poklekne kralj in vsi, ki so bili pri njem, ter molijo.

30

In kralj Ezekija in poglavarji so veleli levitom, naj pojo hvalnice GOSPODU z besedami Davida in Asafa vidca. In peli so hvalnice z veseljem in pripogibaje se molili.

31

Nato izpregovori Ezekija in reče: Sedaj ste se posvetili GOSPODU, pristopite in prinesite klalne in zahvalne daritve v hišo GOSPODOVO! Tedaj prinese zbor klalne in zahvalne daritve, in vsi, kolikor jih je bilo radovoljnega srca, prineso žgalne daritve.

32

In število žgalnih daritev, ki jih je prinesel zbor, je bilo sedemdeset goved, sto ovnov in dvesto jagnjet: vse to v žgalno daritev GOSPODU.

33

In posvečenih daril je bilo šeststo volov in tri tisoč ovac.

34

Duhovnikov pa je bilo premalo, da niso mogli vseh žgalščin iz kože dejati; zato so jim pomagali njih bratje, leviti, dokler ni bilo delo končano in dokler se niso posvetili duhovniki; kajti leviti so bili bolj pripravnega srca, da se posvetijo, nego duhovniki.

35

Pa tudi žgalnih žrtev je bilo obilo s tolstino mirovnih daritev vred in s pitnimi darovi za vsako žgalščino. In tako je bila v red spravljena služba hiše GOSPODOVE.In Ezekija se je veselil z vsem ljudstvom tega, kar je Bog bil pripravil ljudstvu svojemu, zakaj povelje se je hitro izvršilo.

36

In Ezekija se je veselil z vsem ljudstvom tega, kar je Bog bil pripravil ljudstvu svojemu, zakaj povelje se je hitro izvršilo.