2 Kroniška 24

1

Joas je bil sedem let star, ko je zakraljeval, in vladal je štirideset let v Jeruzalemu; in materi njegovi je bilo ime Zibija iz Bersebe.

2

In Joas je delal, kar je bilo prav v očeh GOSPODOVIH vse dni, dokler je živel Jojada duhovnik.

3

In Jojada mu je zasnubil dve ženi, in rodil je sinove in hčere.

4

In zgodi se potem, da se nameni Joas obnoviti hišo GOSPODOVO.

5

In skliče duhovnike in levite in jim veli: Pojdite po mestih Judovih in zbirajte denar od vsega Izraela v popravo hiše Boga svojega leto za letom; hitite pa s tem! Ali leviti niso hiteli.

6

Tedaj pokliče Joas poglavarja Jojada ter mu reče: Zakaj ne siliš levitov, da bi nosili z Judovega in iz Jeruzalema davek, ki ga je naložil Mojzes, hlapec GOSPODOV, zboru Izraelovemu za šator pričevanja?

7

Kajti tista brezbožnica Atalija in njeni sinovi so razdrapali hišo Božjo in vse, kar je bilo posvečenega hiši Božji, so zapravili za Baale!

8

Kralj torej zapove, in narede skrinjo ter jo postavijo zunaj pri vratih hiše GOSPODOVE.

9

In objavijo razglas po Judovem in Jeruzalemu, naj se prinaša GOSPODU davščina, ki jo je Mojzes, hlapec GOSPODOV, naložil Izraelu v puščavi.

10

In veselili so se vsi poglavarji in vse ljudstvo, in prinašali so ter metali v skrinjo, dokler niso dokončali.

11

In kadar je prišel čas, da leviti prineso skrinjo kraljevim uradnikom, in ko so videli, da je v njej mnogo denarja, je prišel kraljev pisar in prvega duhovnika uradnik, in sta izpraznila skrinjo; in zopet so jo odnesli na njeno mesto. Tako so delali vsak dan, da so nabrali veliko denarja.

12

In kralj in Jojada sta ga dajala tistim, ki so vodili delo službe pri hiši GOSPODOVI, in oni so najemali kamenoseke in tesarje, da obnove hišo GOSPODOVO, tudi obdelovalce železa in brona, da se popravi hiša GOSPODOVA.

13

In delavci so pridno delali, da je poprava dobro napredovala po njih rokah, in postavili so hišo Božjo v njen prejšnji stan in jo utrdili.

14

In ko so dokončali, so prinesli, kar je bilo ostalo denarja, pred kralja in Jojada; iz tega so se napravile posode za hišo GOSPODOVO, priprave za službo in darovanje, torila in zlate in srebrne posode. In darovali so žgalne daritve v hiši GOSPODOVI neprenehoma, dokler je Jojada živel.

15

A Jojada se je postaral in je, dni svojih sit, umrl; sto in trideset let je bil star, ko je umrl.

16

In pokopali so ga v mestu Davidovem med kralji, zato ker je dobro delal Izraelu in proti Bogu in hiši njegovi.

17

Po smrti Jojadovi pa pridejo poglavarji Judovi in store poklon kralju. In kralj jim je ugodil.

18

In zapustili so hišo GOSPODA, Boga očetov svojih, in služili Ašeram in malikom. In srd Božji je prišel nad Judo in nad Jeruzalem zavoljo te njih pregrehe.

19

Pošiljal pa je k njim proroke, da jih izpreobrnejo do GOSPODA, in ti so jih svarili, ali niso hoteli poslušati.

20

Tedaj obleče duh Božji v moč Zaharija, sina Jojada duhovnika, in se ustopi nad ljudstvom ter jim reče: Tako pravi Bog: Zakaj prestopate zapovedi GOSPODOVE? To vam ne prinese sreče! Ker ste zapustili GOSPODA, je tudi on, zapustil vas.

21

Oni so se pa zarotili zoper njega in ga posuli s kamenjem po kraljevi zapovedi na dvorišču hiše GOSPODOVE.

22

In Joas kralj se ni spomnil dobrote, ki jo je bil storil oče Jojada njemu, ampak je umoril sina njegovega. Ko je ta umiral, je dejal: GOSPOD to poglej in kaznuj!

23

In zgodilo se je ob koncu leta, da je šla gori vojska Sircev zoper njega, in ko so prišli na Judovo in v Jeruzalem, pobijejo vse ljudske vojvode izmed ljudstva in ves njih plen pošljejo kralju v Damask.

24

Dasi je prišla vojska Sircev z maloštevilnim moštvom, je vendar GOSPOD dal jako veliko vojsko njej v roke, ker so bili zapustili GOSPODA, Boga očetov svojih. In tako so Sirci izvršili sodbo nad Joasom.

25

In ko so bili odšli od njega – kajti zapustili so ga v velikih bolečinah – so se zarotili zoper njega hlapci njegovi zaradi krvi sinov Jojadovih ter ga umorili na postelji njegovi; in umrl je in so ga pokopali v mestu Davidovem, ali ne v grobih kraljevskih.

26

In ta sta, ki sta se zarotila zoper njega: Zabad, sin Simeate Amonke, in Jozabad, sin Simrite Moabke.O njegovih sinovih pa in o velikosti naloženih mu bremen ter o popravljanju hiše Božje, glej, pisano je v razlagi knjige kraljev. In Amazija, sin njegov, je zakraljeval na mestu njegovem.

27

O njegovih sinovih pa in o velikosti naloženih mu bremen ter o popravljanju hiše Božje, glej, pisano je v razlagi knjige kraljev. In Amazija, sin njegov, je zakraljeval na mestu njegovem.