1 Kroniška 9

1

In ves Izrael je bil zaznamovan v rodopisih; in glej, zapisani so v knjigo kraljev Izraelovih. In Juda je bil preseljen v ujetništvo v Babilon zaradi nezvestobe svoje.

2

Prvi prebivalci pa, ki so bivali na svojih posestvih, v svojih mestih, so bili Izraelci, duhovniki, leviti in Netinimci [Netinimci (t. j. darovanci) so bili strežniki nižje vrste pri templju.].

3

In v Jeruzalemu so prebivali od sinov Judovih in od sinov Benjaminovih in od sinov Efraimovih in Manasejevih:

4

Utaj, sin Amihuda, sinu Omrija, sinu Imrija, sinu Banija, iz sinov Pereza, sina Judovega.

5

In od Silonovih: Asaja, prvenec, in njegovi sinovi.

6

In od sinov Zerahovih: Jeguel in bratje njegovi, šeststo in devetdeset.

7

In od sinov Benjaminovih: Salu, sin Mesulama, sinu Hodavija, sinu Hasenuva,

8

in Ibneja, sin Jerohamov, in Ela, sin Uzija, sinu Mikrijevega, in Mesulam, sin Sefatija, sinu Reguela, sinu Ibnija,

9

in njih bratje po svojih rodovih, devetsto in šestinpetdeset. Vsi ti možje so bili zarodniki v hišah očetov svojih.

10

In od duhovnikov: Jedaja, Jehojarib in Jakin,

11

in Azarija, sin Hilkija, sinu Mesulama, sinu Zadoka, sinu Merajota, sinu Ahituba, poglavar v hiši Božji,

12

in Adaja, sin Jerohama, sina Pashurja, sina Malkija, in Masaj, sin Adiela, sinu Jahzerja, sinu Mesulama, sinu Mesilemita, sinu Imerja;

13

in njih bratje, poglavarji svojim očetovskim hišam, sedemnajststo in šestdeset, jako vrli možje v opravilu službe v hiši Božji.

14

In od levitov: Semaja, sin Hašuba, sinu Azrikama, sinu Hasabija, od sinov Merarijevih;

15

in Bakbakar, Heres, Galal, Matanija, sin Miha, sinu Zihrija, sinu Asafa,

16

in Obadija, sin Semaja, sinu Galala, sinu Jedutuna, in Berekija, sin Asa, sinu Elkana, ki je prebival v vaseh Netofatčanov.

17

In vratarji: Salum, Akub, Talmon, Ahiman in njih bratje; Salum je bil načelnik.

18

In doslej čuvajo ob kraljevih vratih proti vzhodu. Oni so bili vratarji tabora sinov Levijevih.

19

In Salum, sin Korejev, sinu Ebiasafa, sinu Koraha, in bratje njegovi od hiše očeta njegovega, Korahovci, so oskrbovali službo kot varuhi na pragu šatora; in njih očetje so bili nad taboriščem GOSPODOVIM, varuhi pri vhodu.

20

Pinehas pa, sin Eleazarjev, jim je bil svoje dni glavar; GOSPOD je bil ž njim.

21

Zeharija, sin Meselemija, je bil varuh pri vratih shodnega šatora.

22

Vseh teh, izbranih za varuhe ob vratih, je bilo dvesto in dvanajst. Ti so bili vpisani v rodovnike v svojih vaseh; David in Samuel, videc, jih je postavil v službo zaradi njih zvestobe.

23

Oni in njih sinovi so imeli nadzorstvo pri vratih hiše GOSPODOVE, ob hiši šatora, kot straže.

24

Proti štirim vetrovom so stali vratarji, proti vzhodu, zahodu, severu in jugu.

25

In njih bratje v svojih vaseh so morali prihajati vsak sedmi dan, vrsteč se, da bodo ž njimi;

26

zakaj tisti štirje načelniki straže, ki so bili leviti, so imeli določeno službo in so bili nad hrami in nad zakladi v hiši Božji.

27

In prenočevali so okoli hiše Božje, ker jih je vezalo straženje, in dolžni so bili od pirati vsako jutro.

28

In nekaterim od njih je bilo streči službenim posodam, zakaj po številu so se prinašale in po številu odnašale.

29

Nekateri od njih pa so bili nastavljeni za orodje in za vse priprave svetišča in za belo moko in za vino in olje in kadilo in za dišave.

30

In nekateri sinovi duhovnikov so mešali mazilo iz dišav.

31

In Matitiju, izmed Levitov – on je bil prvenec Saluma Korahovca – je bilo poverjeno, kar se je peklo v ponvi.

32

In nekateri njih bratov, sinov Kahatovcev, so skrbeli za vrstitev kruhov, da jih pripravljajo vsako soboto.

33

Oni pa, pevci, poglavarji levitskih očetovin, so prebivali, druge službe prosti, v hramih, kajti njih služba jih je vezala po dne in po noči.

34

Ti so bili poglavarji očetovin levitskih, po svojih rodovinah, načelniki; ti so prebivali v Jeruzalemu.

35

V Gibeonu pa so prebivali: oče Gibeonov, Jegiel, čigar ženi je bilo ime Maaka;

36

in prvenec njegov Abdon, potem Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab,

37

Gedor, Ahio, Zeharija in Miklot.

38

In Miklot je rodil Simeama. Tudi ti so prebivali pri svojih bratih v Jeruzalemu, bratom svojim nasproti.

39

In Ner je rodil Kisa, in Kis je rodil Savla, Savel pa je rodil Jonatana in Malhisua, in Abinadaba in Esbaala.

40

In sin Jonatanov je bil Merib-baal, in Merib-baal je rodil Miha.

41

In sinovi Mihovi: Piton in Melek in Tahrea in Ahaz.

42

Ahaz pa je rodil Jara, in Jara je rodil Alemeta in Azmaveta in Zimrija, Zimri pa je rodil Moza,

43

Moza je rodil Binea, tega sin je bil Refaja, tega sin Eleasa, tega sin Azel;Azel pa je imel šest sinov, katerih imena so ta: Azrikam, Bokeru, Izmael, Searija, Obadija in Hanan: ti so bili sinovi Azelovi.

44

Azel pa je imel šest sinov, katerih imena so ta: Azrikam, Bokeru, Izmael, Searija, Obadija in Hanan: ti so bili sinovi Azelovi.