1 Kroniška 8

1

Benjamin pa je rodil Bela, prvenca svojega, Ašbela, drugega, in Aheraha, tretjega,

2

Noha, četrtega, in Rafa, petega.

3

In Bela je imel sinove: Adarja, Gera in Abihuda,

4

Abisua, Naamana in Ahoaha,

5

Gera, Sefufana in Hurama.

6

In ti so sinovi Ehudovi, ti so bili poglavarji očetovskih hiš prebivalcem v Gebi, in odpeljali so jih ujete v Manahat,

7

namreč Naaman, Ahija in Gera, ta jih je odpeljal; in rodil je Uza in Ahihuda.

8

Saharaim je rodil otroke v Moabski deželi, potem ko je bil odslovil Husimo in Baaro, ženi svoji.

9

In rodil je s Hodeso, ženo svojo: Jobaba, Zibija, Mesa, Malkama,

10

Jeuza, Sakija in Mirma. Ti so bili sinovi njegovi, poglavarji očetovskih hiš.

11

S Husimo pa je rodil Abituba in Elpaala.

12

In sinovi Elpaalovi: Heber, Misam in Semed, ki je sezidal Ono in Lod in njemu podložne vasi,

13

in Berija in Sema, ki sta bila poglavarja očetovskih hiš prebivalcem v Ajalonu, ki sta zapodila v beg prebivalce iz Gata;

14

in Ahio, Sasak in Jeremot,

15

Zebadija, Arad in Eder,

16

Mihael, Ispa in Joha, sinovi Berijevi;

17

in Zebadija, Mesulam, Hizki, Heber,

18

Ismeraj, Izlija in Jobab, sinovi Elpaalovi. –

19

In Jakim, Zihri, Zabdi,

20

Elienaj, Ziletaj, Eliel,

21

Adaja, Beraja in Simrat, sinovi Simejevi.

22

Ispan, Heber, Eliel,

23

Abdon, Zihri, Hanan,

24

Hananija, Elam, Antotija,

25

Ifdeja in Penuel, sinovi Sasakovi.

26

In Samseraj, Seharija, Atalija,

27

Jaaresija, Elija in Zihri, sinovi Jerohamovi.

28

Ti so bili poglavarji očetovskih hiš po svojih rodovinah, prvaki; ti so prebivali v Jeruzalemu.

29

In v Gibeonu je prebival oče Gibeonov, čigar ženi je bilo ime Maaka.

30

In prvorojeni sin njegov je bil Abdon, potem Zur, Kis, Baal, Nadab,

31

Gedor, Ahio in Zeher.

32

In Miklot je rodil Simea. Ti so tudi prebivali z brati svojimi v Jeruzalemu, bratom svojim nasproti.

33

In Ner je rodil Kisa, Kis pa je rodil Savla, Savel pa je rodil Jonatana in Malhisua in Abinadaba in Esbaala.

34

In sin Jonatanov je bil Merib-baal, in Merib-baal je rodil Miha.

35

In sinovi Mihovi: Piton, Melek, Tarea in Ahaz.

36

In Ahaz je rodil Jehoada, in Jehoada je rodil Alemeta in Azmaveta in Zimrija; Zimri pa je rodil Moza;

37

Moza pa je rodil Binea; in njegov sin je bil Rafa, tega sin Eleasa, tega sin Azel.

38

In Azel je imel šest sinov, katerih imena so ta: Azrikam, Bokeru, Izmael, Searija, Obadija in Hanan. Vsi ti so bili sinovi Azelovi.

39

In sinovi Eseka, njegovega brata: Ulam, prvenec njegov, Jeuš, drugi, in Elifelet, tretji.In sinovi Ulamovi so bili hrabri junaki, lokostrelci, in so imeli mnogo otrok in vnukov, sto in petdeset. Vsi ti so bili od sinov Benjaminovih.

40

In sinovi Ulamovi so bili hrabri junaki, lokostrelci, in so imeli mnogo otrok in vnukov, sto in petdeset. Vsi ti so bili od sinov Benjaminovih.