1 Kroniška 7

1

In sinovi Isaharjevi so bili: Tola in Puva, Jasub in Simron, štirje.

2

In sinovi Tolovi: Uzi, Refaja, Jeriel, Jahmaj, Ibsam in Samuel, poglavarji očetovskih hiš svojih, Tolovih, hrabri junaki po svojih rodovinah; njih število v dnevih Davidovih je bilo dvaindvajset tisoč in šeststo.

3

In sinovi Uzijevi: Izrahija, in sinovi Izrahijevi: Mihael, Obadija, Joel, Išija, pet, vsi poglavarji.

4

In pri njih so bile, po njih rodovih, po njih očetovskih hišah, vojne čete, šestintrideset tisoč mož; kajti imeli so mnogo žen in sinov.

5

In njih bratov, po vseh rodovinah Isaharjevih, hrabrih junakov, vseh zapisanih v rodopisu, je bilo sedeminosemdeset tisoč.

6

Benjaminovi sinovi: Bela, Beker in Jediael, trije.

7

In sinovi Belovi: Ezbon, Uzi, Uziel, Jerimot in Iri, pet, poglavarji v hišah svojih očetov, hrabri možje; in bilo jih je v rodopisu zapisanih dvaindvajset tisoč in štiriintrideset.

8

In sinovi Bekerjevi: Zemira, Joas, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abija, Anatot in Alemet. Vsi ti so bili sinovi Bekerjevi.

9

In vpisanih je bilo v rodopisu, po svojih rodovih, poglavarji hiš svojih očetov, hrabrih mož, dvajset tisoč in dvesto.

10

In sinovi Jediaelovi: Bilhan, in Bilhanovi sinovi: Jeuš, Benjamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis in Ahisahar.

11

Vsi ti so bili sinovi Jediaelovi, po svojih zarodnikih, hrabri junaki, sedemnajst tisoč in dvesto, ki so bili sposobni iti z vojsko v boj.

12

Tudi Supimi in Hupimi, sinovi Irijevi. Husimi, sinovi Aherjevi.

13

Sinovi Neftalijevi: Jahziel, Guni, Jezer in Salum, sinovi Bilhe.

14

Sinovi Manasejevi: Asriel, ki ga je rodila ...; njegova aramejska priležnica je rodila Mahirja, očeta Gileadovega.

15

Mahir pa si je vzel ženo od Hupimov in Supimov, in ime sestri njeni je bilo Maaka. In ime drugemu sinu je bilo Zelofad; Zelofad pa je imel hčere.

16

In Maaka, žena Mahirjeva, je rodila sina in ga je imenovala Peresa; in bratu njegovemu je bilo ime Seres, in sinova njegova sta bila Ulam in Rekem.

17

In sin Ulamov: Bedan. Ti so bili sinovi Gileada, sina Mahirja, sinu Manasejevega.

18

In sestra njegova Moleketa je rodila Ishoda in Abiezerja in Mahla.

19

In sinovi Semidovi so bili: Ahian, Sihem, Likhi in Aniam.

20

In sinovi Efraimovi: Sutelah, in Bered, sin njegov, in tega sin Tahat, tega sin Elada, tega sin Tahat,

21

tega sin Zabad in tega sin Sutelah, in Ezer in Elad. In umorili so jih možje iz Gata, rojeni v deželi, ker so prišli doli, da se polaste njih živine.

22

In njih oče Efraim je žaloval veliko dni, in bratje njegovi so ga prišli tolažit.

23

In šel je k svoji ženi, in je spočela in rodila sina; in imenoval je ime njegovo Berija, ker je bila hiša njegova v nesreči.

24

In hči njegova je bila Seera, ki je postavila Dolenji in Zgornji, Bethoron in Uzen-seero.

25

In Refah je bil sin njegov in Resef, in tega sin Telah, in tega sin Tahan,

26

tega sin Ladan, tega sin Amihud, tega sin Elisama,

27

tega sin Nun, tega sin Jozue.

28

In njih posestva in bivališča so bila: Betel in njemu podložne vasi, proti vzhodu pa Naaran in proti zahodu Gezer in njegove podložne vasi, tudi Sihem in njemu podložne vasi tja do Aze in njenih podložnih vasi;

29

in poleg meje sinov Manasejevih: Betsean in njegove podložne vasi, Taanah in njemu podložne vasi, Megido in njemu podložne vasi, Dor in njemu podložne vasi. V teh so prebivali sinovi Jožefa, sina Izraelovega.

30

Sinovi Aserjevi: Jimna, Jišva, Jišvi, Berija in Seraha, njih sestra.

31

In sinova Berijeva: Heber in Malkiel, ki je bil oče Birzavita.

32

In Heber je rodil Jafleta in Somerja in Hotama in Suvo, njih sestro.

33

In sinovi Jafletovi: Pasak, Bimhal in Asvat. To so otroci Jafletovi.

34

In sinovi Somerjevi: Ahi, Rohga, Huba in Aram.

35

In. sinovi Helema, brata njegovega: Zofah, Imna, Seles in Amal.

36

Sinovi Zofahovi: Suah, Harnefer, Sual, Beri, Imra,

37

Bezer, Hod, Sama, Silsa, Jitran in Beera.

38

In sinovi Jeterjevi: Jefune, Pispa in Ara.

39

In sinovi Ulovi: Arah, Haniel in Rizja.Vsi ti so bili sinovi Aserjevi, poglavarji očetovskih hiš, izbrani in junaški možje, prvaki knezov. In število njih vpisanih v rodopise za službo pri vojski je bilo šestindvajset tisoč mož.

40

Vsi ti so bili sinovi Aserjevi, poglavarji očetovskih hiš, izbrani in junaški možje, prvaki knezov. In število njih vpisanih v rodopise za službo pri vojski je bilo šestindvajset tisoč mož.