1 Kroniška 6

1

Sinovi Levijevi: Gerson, Kahat in Merari.

2

In sinovi Kahatovi: Amram, Izhar, Hebron in Uziel.

3

In otroci Amramovi: Aron, Mojzes in Mirjama. In sinovi Aronovi: Nadab in Abihu, Eleazar in Itamar.

4

Eleazar je rodil Pinehasa, Pinehas je rodil Abisua;

5

Abisua pa je rodil Bukija, in Buki je rodil Uzija,

6

Uzi pa je rodil Zerahija, in Zerahija je rodil Merajota,

7

Merajot je rodil Amarija, in Amarija je rodil Ahituba;

8

Ahitub pa je rodil Zadoka, in Zadok je rodil Ahimaaza,

9

in Ahimaaz je rodil Azarija, Azarija pa je rodil Johanana,

10

in Johanan je rodil Azarija; ta je tisti, ki je izvrševal duhovniško službo v hiši, ki jo je Salomon sezidal v Jeruzalemu.

11

Azarija pa je rodil Amarija, in Amarija je rodil Ahituba,

12

in Ahitub je rodil Zadoka, in Zadok je rodil Saluma,

13

Salum pa je rodil Hilkija, in Hilkija je rodil Azarija,

14

Azarija pa je rodil Seraja, in Seraja je rodil Jehozadaka,

15

in Jehozadak je šel v ujetništvo, ko je GOSPOD preselil Judo in Jeruzalem po roki Nebukadnezarja.

16

Sinovi Levijevi: Gersom, Kahat in Merari.

17

In ti sta imeni sinov Gersomovih: Libni in Simej.

18

Sinovi Kahatovi pa so bili Amram, Izhar, Hebron in Uziel.

19

Sinova Merarijeva: Mahli in Musi. To so rodovine levitov po njih očetovskih hišah.

20

Od Gersoma: tega sin Libni, tega sin Jahat, tega sin Zima,

21

tega sin Joah, tega sin Ido, tega sin Zerah, tega sin Jeatraj.

22

Sinovi Kahatovi: njegov sin Aminadab, tega sin Korah, tega sin Asir,

23

tega sin Elkana, tega sin Ebiasaf, tega sin Asir,

24

tega sin Tahat, tega sin Uriel, tega sin Uzija, tega sin Savel.

25

In sinovi Elkana: Amasaj in Ahimot,

26

sinovi Elkanovi: tega sin Zofaj, in tega sin Nahat,

27

tega sin Eliab, tega sin Jehoram, tega sin Elkana.

28

In sinova Samuelova: prvenec Vašni-Joel, drugi Abija.

29

Sinovi Merarijevi: Mahli, tega sin Libni, tega sin Simej, tega sin Uza,

30

tega sin Simea, tega sin Hagija, tega sin Asaja.

31

Ti pa so, ki jih je David postavil v vodstvo za petje v hiši GOSPODOVI, potem ko je skrinja dobila mesto počivanja.

32

In služili so s petjem pred prebivališčem shodnega šatora, dokler ni sezidal Salomon hiše GOSPODOVE v Jeruzalemu, in so stali v službi svoji po svojem redu.

33

In ti so, ki so stali v službi, in njih sinovi: od sinov Kahatovcev: Heman, pevec, sin Joela, sinu Samuela,

34

sinu Elkana, sinu Jerohama, sinu Eliela, sinu Toaha,

35

sinu Zufa, sinu Elkana, sinu Mahata, sinu Amasaja,

36

sinu Elkana, sinu Joela, sinu Azarija, sinu Zefanija,

37

sinu Tahata, sinu Asirja, sinu Ebiasafa, sinu Koraha,

38

sinu Izharja, sinu Kahata, sinu Levija, sinu Izraelovega.

39

In brat njegov je bil Asaf, ki je stal na njegovi desnici, namreč Asaf, sin Berekija, sinu Simea,

40

sina Mihaela, sinu Baaseja, sinu Malkija,

41

sinu Etnija, sinu Zeraha, sinu Adaja,

42

sinu Etana, sinu Zima, sinu Simeja,

43

sinu Jahata, sinu Gersoma, sinu Levijevega.

44

Na levici so stali njih bratje, sinovi Merarijevi: Etan, sin Kisija, sinu Abdija, sinu Maluka,

45

sinu Hasabija, sinu Amazija, sinu Hilkija,

46

sinu Amzija, sinu Banija, sinu Semerja,

47

sinu Mahlija, sinu Musija, sinu Merarija, sinu Levijevega.

48

In njih bratje, leviti, so bili določeni za vso službo pri prebivališču hiše Božje.

49

Aron in sinovi njegovi pa so darovali na žgalnem oltarju in na kadilnem oltarju in so bili za vso službo Najsvetejšega ter da opravljajo spravo za Izraela, po vsem, kar je bil Mojzes, hlapec Božji, zapovedal.

50

In ti so sinovi Aronovi: Eleazar, sin njegov, tega sin Pinehas, tega sin Abisua,

51

tega sin Buki, tega sin Uzi, tega sin Zerahija,

52

tega sin Merajot, tega sin Amarija, tega sin Ahitub,

53

tega sin Zadok, tega sin Ahimaaz.

54

To pa so njih bivališča, po njih seliščih v njih mejah: Sinovom Aronovim iz rodu Kahatovcev (njim je bil namreč prvi delež)

55

so dali Hebron v deželi Judovi in njegove pašnike okoli;

56

a njive mesta in njegove vasi so dali Kalebu, sinu Jefunovemu.

57

In sinovom Aronovim so dali zavetna mesta: Hebron, Libno s pašniki, Jatir in Estemoo s pašniki,

58

Holon s pašniki, Debir s pašniki,

59

Asan s pašniki, Betsemes s pašniki.

60

In od rodu Benjaminovega: Gebo in njene pašnike, Alemet s pašniki in Anatot s pašniki. Vseh njih mest po njih rodovinah je bilo trinajst mest.

61

Drugim sinom Kahatovim so po žrebu dali od rodovin rodu ... od polovice rodu, polovice Manaseja, deset mest.

62

In sinovom Gersomovim, po njih rodovinah, od rodu Isaharjevega in od rodu Aserjevega in od rodu Neftalijevega in od rodu Manasejevega v Basánu: trinajst mest.

63

Sinovom Merarijevim so dali po žrebu, po njih rodovinah, od rodu Rubenovega in od rodu Gadovega in od rodu Zebulonovega: dvanajst mest.

64

Dali so torej sinovi Izraelovi levitom mesta ž njih pašniki.

65

In so dali po žrebu od rodu sinov Judovih in od rodu sinov Simeonovih in od rodu sinov Benjaminovih ta mesta, ki so jih imenovali po imenu.

66

In nekatere rodovine sinov Kahatovih so dobile mesta v svojo oblast od rodu Efraimovega.

67

In dali so jim zavetna mesta: Sihem v Efraimskem gorovju in njegove pašnike, tudi Gezer s pašniki,

68

Jokmean s pašniki, Bethoron s pašniki,

69

Ajalon s pašniki, Gat-rimon s pašniki;

70

in od polovice rodu Manasejevega: Aner s pašniki, Bileam s pašniki. Ta so dali rodovinam ostalih sinov Kahatovih.

71

Sinovom Gersomovim so dali: od polovice rodu Manasejevega: Golan v Basánu in njegove pašnike, Astarot s pašniki,

72

in od rodu Isaharjevega: Kedes s pašniki, Daberat s pašniki,

73

Ramot s pašniki, Anem s pašniki;

74

in od rodu Aserjevega: Masal in njegove pašnike, Abdon s pašniki,

75

Hukok s pašniki, Rehob s pašniki;

76

in od rodu Neftalijevega: Kedes v Galileji in njegove pašnike, Hamon s pašniki in Kirjataim s pašniki.

77

Drugim sinovom Merarijevim: od rodu Zebulonovega: Rimono s pašniki, Tabor s pašniki;

78

in za Jordanom pri Jerihu, na vzhodni strani Jordana, so jim dali od rodu Rubenovega: Bezer v puščavi in njegove pašnike, Jahzo s pašniki,

79

Kedemot s pašniki, Mefaat s pašniki;

80

in od rodu Gadovega: Ramot v Gileadu in njegove pašnike, Mahanaim s pašniki,Hesbon s pašniki in Jazer s pašniki.

81

Hesbon s pašniki in Jazer s pašniki.