1 Kroniška 4

1

Sinovi Judovi: Perez, Hezron, Karmi, Hur in Šobal.

2

Reaja, sin Šobalov, pa je rodil Jahata, in Jahat je rodil Ahumaja in Lahada. To so rodovine Zoratovcev.

3

In ti so bili sinovi očeta Etama: Jezreel, Išma in Idbaš, in njih sestri je bilo ime Hazelelpona;

4

in Penuel, oče Gedorjev, in Ezer, oče Husajev. Ti so sinovi Hura, prvenca Efrate, očeta Betlehema.

5

Ashur pa, oče Tekoa, je imel dve ženi, Helo in Naaro.

6

In Naara mu je rodila Ahuzama, Heferja, Temenija, Ahastarija; ti so bili sinovi Naare.

7

Sinovi Hele pa so bili Zeret, Izhar in Etnan.

8

In Koz je rodil Anuba, Zobeba in rodovine Aharhela, sinú Harumovega.

9

In Jabez je bil imenitnejši mimo svojih bratov; in mati njegova mu je dala ime Jabez, rekoč: Ker sem ga rodila z bolečino.

10

In Jabez je klical Boga Izraelovega, govoreč: O da bi me obilo blagoslovil in razširil mejo mojo ter da bi bila roka tvoja z menoj in bi me branil zlega, da me ne zadene bolečina! In Bog je dal, da je prišlo, česar je prosil.

11

In Kelub, brat Suhajev, je rodil Mehirja, ki je bil oče Estona.

12

In Eston je rodil Betrafa, Paseaha in Tehina, očeta mesta Nahasa. To so možje iz Reke.

13

In sinova Kenazova: Otniel in Seraja; in sin Otnielov: Hatat.

14

In Meonotaj je rodil Ofra; in Seraja je rodil Joaba, očeta doline umetnikov; bili so namreč umetniki.

15

In sinovi Kaleba, sina Jefunovega: Iru, Ela in Naam; in sinovi Elovi in Kenaz.

16

In sinovi Jehalelelovi: Zif in Zifa,Tirja in Asarel.

17

In sinovi Ezrovi: Jeter, Mered, Efer in Jalon. In ona je rodila Mirjama, Šamaja in Isbaha, očeta Estemoa.

18

In žena njegova, Judinja, je rodila Jereda, očeta Gedorjevega, in Heberja, očeta Sokovega, in Jekutiela, očeta Zanoahovega. In ti so sinovi Bitije, hčere Faraonove, ki si jo je vzel Mered.

19

In sinova žene Hodijeve, sestre Nahamove: oče Keile, Garmejec, in Estemoa, Maakatovec.

20

Simonovi sinovi pa: Amnon, Rina, Benhanan in Tilon. In sinova Išejeva: Zohet in Benzohet.

21

Sinovi Šela, sinu Judovega: Ger, oče Lekov, in Laeda, oče Maresov, in rodovine hiše tistih, ki so tkali tenčico, iz hiše Asbea;

22

in Jokim in možje iz Kozebe, in Joas in Saraf, ki sta gospodovala Moabu in bivala v Lehemu. Ti zaznamki pa so stari.

23

Ti so bili lončarji in so stanovali po sadiščih in ograjah; prebivali so ondi pri kralju, da so delali zanj.

24

Sinovi Simeonovi: Nemuel in Jamin, Jarib, Zerah, Savel;

25

tega sin Salum, tega sin Mibsam, tega sin Misma.

26

In sinovi Mismovi: Hamuel, sin njegov, tega sin Zakur, tega sin Simej.

27

Simej pa je imel šestnajst sinov in šest hčer, ali bratje njegovi niso imeli veliko sinov, in vse njih rodovine se niso množile toliko, kolikor sinovi Judovi.

28

In prebivali so v Bersebi, Moladi, Hazar-suvalu,

29

v Bilhi, Ezemu, Toladu,

30

v Betuelu, Hormi, Ziklagu,

31

Bet-markabotu, Hazar-susimu in v Bet-bireju in v Saaraimu. Ta so bila njih mesta do kraljevanja Davidovega.

32

In njih vasi: Etam in Ajin, Rimon in Tohen in Asan, pet mest

33

in vse njih vasi, ki so bile okoli teh mest tja do Baala. To so bila njih prebivališča in so imeli svoj rodopis.

34

In Mesobab, Jamleh in Josa, sin Amazijev,

35

in Joel in Jehu, sin Josibijev, sinu Seraja, sinu Asiela,

36

in Eljoenaj, Jaakoba, Jesohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja

37

in Ziza, sin Sifijev, sinu Alona, sinu Jedaja, sinu Simrija, sinu Semaja:

38

ti po imenih omenjeni so bili knezi v svojih rodovinah; in njih očetovske hiše so se množile silno.

39

In šli so k vhodu v Gedor, proti vzhodu doline, da poiščejo pašnikov svoji drobnici.

40

In našli so obilnih in dobrih pašnikov, in kraj je bil prostran in miren in tih; kajti tisti, ki so ondi nekdaj prebivali, so bili Hamovega rodu.

41

In ti, zapisani po imenih, so prišli v dnevih Ezekija, kralja Judovega, in so razdejali njih šatore in Meunime, ki so bili ondi, in so jih s prokletjem zatrli, do tega dne, in se nastanili na njih mestu; kajti ondi je bila paša za njih drobnico.

42

In nekateri iz njih, iz sinov Simeonovih, petsto mož, so šli na Seirsko gorovje, in Pelatija in Nearija in Refaja in Uziel, sinovi Išijevi, so jim bili na čelu.In pobili so ostanek Amalekovcev, ki so bili tja ušli, in nastanili so se ondi do tega dne.

43

In pobili so ostanek Amalekovcev, ki so bili tja ušli, in nastanili so se ondi do tega dne.