1 Kroniška 3

1

Ti pa so sinovi Davidovi, ki so se mu rodili v Betlehemu: prvenec Amnon, iz Ahinoame Jezreelske; drugi Daniel, iz Abigaile Karmelske;

2

tretji Absalom, sin Maake, hčere Talmaja, kralja gesurskega; četrti Adonija, sin Hagite;

3

peti Sefatija, iz Abitale; šesti, Itream po Egli, ženi njegovi.

4

Šest se mu jih je rodilo v Hebronu; in tam je kraljeval sedem let in šest mesecev, v Jeruzalemu pa je kraljeval triintrideset let.

5

Ti pa so se mu rodili v Jeruzalemu: Simea, Sobab, Natan in Salomon, štirje, iz Batsuve, hčere Amieleve;

6

in Ibhar, Elisama, in Elifelet,

7

Noga, Nefeg, Jafija,

8

Elisama, Eliada in Elifelet, devet.

9

Vsi ti so bili sinovi Davidovi, razen sinov priležnic; Tamara pa je bila njih sestra.

10

Salomonov sin pa je bil Roboam, tega sin Abija, tega sin Asa, tega sin Josafat,

11

tega sin Joram, tega sin Ahazija, tega sin Joas,

12

tega sin Amazija, tega sin Azarija, tega sin Jotam,

13

tega sin Ahaz, tega sin Ezekija, tega sin Manasej,

14

tega sin Amon, tega sin Josija.

15

In sinovi Josijevi: prvenec Johanan, drugi Jojakim, tretji Zedekija, četrti Salum.

16

Sinova pa Jojakimova: tega sin Jekonija, tega sin Zedekija.

17

In sinovi Jekonija, jetnika: Sealtiel, sin njegov,

18

Malhiram, Pedaja, Senazar, Jekamija, Hosama in Nedabija.

19

In sinova Pedajeva: Zerubabel in Simej, in sinova Zerubabelova: Mesulam in Hananija, in Šelomita je bila njiju sestra;

20

in Hasuba, Ohel, Berekija, Hasadija, Jušab-hesed, pet.

21

In sinova Hananijeva: Pelatija in Jesaja; sinovi Refajevi, sinovi Arnanovi, sinovi Obadijevi, sinovi Sekanijevi.

22

In sinovi Sekanijevi: Semaja in sinovi Semajevi: Hatuš, Igal, Bariah, Nearija in Safat, šest.

23

In sinovi Nearijevi: Eljoenaj, Ezekija in Azrikam, trije.In sinovi Eljoenajevi: Hodavija, Eliasib, Pelaja, Akub, Johanan, Delaja in Anani, sedem.

24

In sinovi Eljoenajevi: Hodavija, Eliasib, Pelaja, Akub, Johanan, Delaja in Anani, sedem.