Izbor Biblije
Stara Zaveza
Nova Zaveza
Slovenska Biblija 2008

1 Kroniška 27

1

In to so sinovi Izraelovi po njih številu, poglavarji očetovin in poveljniki čez tisoč in čez sto in njih oblastniki, ki so služili kralju po redu oddelkov, kakor so prihajali in odhajali mesec za mesecem, vse mesece v letu; vsak oddelek je štel štiriindvajset tisoč.

2

Nad prvim oddelkom v prvem mesecu je bil Jasobeam, sin Zabdielov, in v njegovem oddelku jih je bilo štiriindvajset tisoč.

3

On je bil iz sinov Perezovih prvak vseh poveljnikov vojske za prvi mesec.

4

In nad oddelkom drugega meseca je bil Dodaj Ahohovec in v oddelku njegovem je bil knez Miklot, in v oddelku njegovem jih je bilo štiriindvajset tisoč.

5

Tretji poveljnik vojske v tretjem mesecu je bil Benaja, sin Jojada duhovnika, glavar, in v oddelku njegovem jih je bilo štiriindvajset tisoč.

6

To je tisti Benaja, ki je bil eden izmed tridesetih junakov in nad tridesetimi; in nad oddelkom njegovim je bil Amizabad, sin njegov.

7

Četrti poveljnik v četrtem mesecu je bil Asahel, brat Joabov, in za njim Zebadija, sin njegov, in v oddelku njegovem jih je bilo štiriiindvajset tisoč.

8

Peti poveljnik v petem mesecu je bil Samhut Izrahovec, in v oddelku njegovem jih je bilo štiriindvajset tisoč.

9

Šesti v šestem mesecu je bil Ira, sin Ikeša Tekojčana, in v oddelku njegovem jih je bilo štiriindvajset tisoč.

10

Sedmi v sedmem mesecu je bil Helez Pelonjan iz sinov Efraimovih, in v oddelku njegovem jih je bilo štiriindvajset tisoč.

11

Osmi v osmem mesecu je bil Sibekaj Husajec iz Zerahovcev, in v oddelku njegovem jih je bilo štiriindvajset tisoč.

12

Deveti v devetem mesecu je bil Abiezer Anatotčan iz Benjamincev, in v oddelku njegovem jih je bilo štiriindvajset tisoč.

13

Deseti v desetem mesecu je bil Maharaj Netofatčan iz Zerahovcev, in v oddelku njegovem jih je bilo štiriindvajset tisoč.

14

Enajsti v enajstem mesecu je bil Benaja Piratončan iz sinov Efraimovih, in v oddelku njegovem jih je bilo štiriindvajset tisoč.

15

Dvanajsti v dvanajstem mesecu je bil Heldaj Netofatčan, od Otniela, in v oddelku njegovem jih je bilo štiriindvajset tisoč.

16

Dalje nad rodovi Izraelovimi: Rubenovcem je bil vojvoda Eliezer, sin Zihrijev; Simeoncem Sefatija, sin Maake;

17

Levitskim Hasabija, sin Kemuelov, Aronovim pa Zadok;

18

Judovcem Elihu, eden iz bratov Davidovih; Isaharjevcem Omri, sin Mihaelov;

19

Zebulonovcem Ismaja, sin Obadija; Neftalijevim Jeremot, sin Azrielov;

20

sinom Efraimovim Hosea, sin Azazijev; polovici rodu Manasejevega Joel, sin Pedajev;

21

polovici rodu Manasejevega v Gileadu Ido, sin Zeharijev; Benjamincem Jaasiel, sin Abnerjev;

22

Danovim Azarel, sin Jerohamov. Ti so bili poveljniki rodovom Izraelovim.

23

David pa ni poizvedoval števila tistih, ki jim je bilo manj nego dvajset let, zakaj GOSPOD je bil rekel, da razmnoži Izraela enako zvezdam nebeškim.

24

Joab, sin Zervijin, je začel šteti, a dokončal ni; in prišla je jeza Božja zaradi tega nad Izraela. Zato ni bilo to število vpisano v letopise kralja Davida.

25

In nad kraljevimi zakladi je bil Azmavet, sin Adielov; in nad zakladi po deželi, v mestih in po vaseh in gradovih je bil Jonatan, sin Uzijev.

26

In nad delavci na polju, ki so obdelovali zemljo, je bil Ezri, sin Helubov.

27

In nad vinogradi je bil Simej Ramatejec; nad pridelki vinogradov, nad zalogami v vinskih hramih je pa bil Zabdi Sifmijan.

28

Nad oljkovim in smokovim drevjem, ki je bilo v nižini, je bil Baalhanan Gederski; in nad shrambami olja Joas.

29

In nad govedi, ki so se pasla v Saronu, je bil Sitraj Saronski, nad govedi v dolinah pa Safat, sin Adlajev.

30

In nad velblodi Obil Izmaelec, nad oslicami pa Jehdeja Meronotičan,

31

nad drobnico pa Jaziz Hagarenec. Vsi ti so bili oskrbniki imetja kralja Davida.

32

A Jonatan, stric Davidov, je bil svetovalec, razumen mož in pismouk. In Jehiel, sin Hakmonijev, je bil pri kraljevih sinovih.

33

Ahitofel pa je bil kraljev svetovalec, a Husaj Arkičan kraljev prijatelj.Za Ahitofelom je bil Jojada, sin Benaja, in Abiatar. In poveljnik kraljevi vojski je bil Joab.

34

Za Ahitofelom je bil Jojada, sin Benaja, in Abiatar. In poveljnik kraljevi vojski je bil Joab.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version