1 Kroniška 24

1

Ti pa so oddelki sinov Aronovih: Sinovi Aronovi so bili: Nadab in Abihu, Eleazar in Itamar.

2

Nadab in Abihu pa sta umrla pred obličjem očeta svojega in nista imela otrok; zato sta bila Eleazar in Itamar duhovnika.

3

In razdelili so jih David in Zadok, iz sinov Eleazarjevih, in Ahimeleh, iz sinov Itamarjevih, po vrstah njih službe.

4

In med sinovi Eleazarjevimi se je našlo več moških glav nego med sinovi Itamarjevimi; in so jih takole razdelili: od sinov Eleazarjevih jih je bilo šestnajst poglavarjev očetovskih hiš in od sinov Itamarjevih osem poglavarjev očetovskih hiš.

5

Tako so bili razdeljeni po žrebu, ti kakor oni, kajti bili so knezi svetišča in knezi Božji od sinov Eleazarjevih in od sinov Itamarjevih.

6

In pisar Semaja, sin Netanelov, izmed levitov, jih je zapisal vpričo kralja in knezov in Zadoka duhovnika in Ahimeleha, sinu Abiatarjevega, in poglavarjev duhovniških in levitskih hiš: po eno očetovsko hišo se je jemalo za Eleazarja in po eno za Itamarja.

7

Prvi žreb pa je zadel Jehojariba, drugi Jedaja,

8

tretji Harima, četrti Seorima,

9

peti Malkija, šesti Mijamina,

10

sedmi Hakoza, osmi Abija,

11

deveti Jesua, deseti Sekanija,

12

enajsti Eliasiba, dvanajsti Jakima,

13

trinajsti Hupa, štirinajsti Jesebeaba,

14

petnajsti Bilga, šestnajsti Imerja,

15

sedemnajsti Hezirja, osemnajsti Hapizeza,

16

devetnajsti Petahija, dvajseti Jehezkela,

17

enaindvajseti Jakina, dvaindvajseti Gamula,

18

triindvajseti Delaja, štiriindvajseti Maazija.

19

To so bile njih vrste za službo, v katerih jim je bilo hoditi v hišo GOSPODOVO po naredbi njih očeta Arona, kakor mu je bil zapovedal GOSPOD, Bog Izraelov.

20

Od drugih sinov Levijevih pa: od sinov Amramovih: Subael; od sinov Subaelovih: Jehdeja.

21

Od Rehabija, iz sinov Rehabijevih: Išija, poglavar.

22

Od Izharjevcev: Selomot, iz sinov Selomotovih: Jahat.

23

In sinovi Hebronovi: Jerija, prvak, Amarija, drugi, Jahaziel tretji, Jekameam četrti.

24

Sinovi Uzielovi: Miha, iz sinov Mihovih: Samir.

25

Brat Mihov: Išija, iz sinov Išijevih: Zeharija.

26

Sinovi Merarijevi: Mahli in Musi; sinovi Jaazija, sinu njegovega.

27

Sinovi Merarijevi od Jaazija, sinu njegovega: Soham, Zakur in Ibri.

28

Od Mahlija: Eleazar, ki ni imel sinov.

29

Od Kisa, sinovi Kisovi: Jerahmeel.

30

In sinovi Musijevi: Mahli, Eder in Jerimot. Ti so bili sinovi levitov po svojih očetovskih hišah.Tudi ti so žrebali kakor njih bratje, sinovi Aronovi, vpričo Davida kralja in Zadoka in Ahimeleka in poglavarjev duhovniških in levitskih hiš, in sicer enako glava očetovske hiše kakor njega najmanjši brat.

31

Tudi ti so žrebali kakor njih bratje, sinovi Aronovi, vpričo Davida kralja in Zadoka in Ahimeleka in poglavarjev duhovniških in levitskih hiš, in sicer enako glava očetovske hiše kakor njega najmanjši brat.