1 Kroniška 23

1

David je torej, ko je bil star in dni svojih sit, postavil Salomona, sina svojega, za kralja nad Izraelom.

2

In zbral je vse kneze Izraelove in duhovnike in levite.

3

Leviti pa so bili prešteti, od tridesetletnih in više, in njih število, od glave do glave, je bilo osemintrideset tisoč mož.

4

Iz teh je bilo štiriindvajset tisoč, ki naj bi nadzorovali delo pri hiši GOSPODOVI, in šest tisoč je bilo oblastnikov in sodnikov,

5

in štiri tisoč vratarjev in štiri tisoč, ki naj hvalijo GOSPODA z godali, ki sem jih napravil, je rekel David, da se ž njimi poje hvala.

6

In David jih je razdelil v oddelke po sinovih Levijevih, po Gersonu, Kahatu in Merariju.

7

Gersonovci: Ladan in Simej.

8

Sinovi Ladanovi: Jehiel poglavar, Zetam in Joel, trije.

9

Sinovi Simejevi: Selomit, Haziel in Haran, trije. Ti so bili glave očetovinam Ladanovim.

10

Sinovi Simejevi pa: Jahat, Ziza, Jeuš in Berija. Ti štirje so bili sinovi Simejevi.

11

In Jahat je bil prvak in Ziza je bil drugi; a Jeuš in Berija nista imela mnogo sinov, zato so jih šteli za eno očetovsko hišo. –

12

Sinovi Kahatovi: Amram, Izhar, Hebron in Uziel, štirje.

13

Sinova Amramova: Aron in Mojzes. Aron pa je bil izločen, da bodi posvečen za najsvetejše, on in sinovi njegovi vekomaj, da naj palijo kadilo pred GOSPODOM, mu služijo in blagoslavljajo v njegovem imenu na vekomaj.

14

Kar se tiče Mojzesa, moža Božjega – sinovi njegovi so bili imenovani med rodom Levijevim.

15

Sinova Mojzesova: Gersom in Eliezer.

16

Sin Gersomov: Sebuel, poglavar.

17

In sin Eliezerjev: Rehabija, poglavar. In Eliezer ni imel več sinov, ali sinov Rehabijevih je bilo mnogo.

18

Sin Izharjev: Selomit, poglavar.

19

Sinovi Hebronovi: Jerija poglavar, Amarija, drugi, Jahaziel, tretji, in Jekameam, četrti.

20

Sinova Uzielova: Miha, poglavar, in Išija, drugi.

21

Sinova Merarijeva: Mahli in Musi. Sinova Mahlijeva: Eleazar in Kis.

22

In Eleazar je umrl, imel ni sinov, samo hčere; in njih bratranci, sinovi Kisovi, so jih vzeli za žene.

23

Sinovi Musijevi: Mahli, Eder in Jeremot, trije.

24

Ti so bili sinovi Levijevi po svojih očetovskih hišah, glave očetovinam, kakor so bili sešteti po imenih, od glave do glave, od dvajsetega leta in više, ki so opravljali delo službe pri hiši GOSPODOVI.

25

Kajti David je rekel: GOSPOD, Bog Izraelov, je pripravil pokoj ljudstvu svojemu, in on prebiva v Jeruzalemu na vekomaj;

26

zato tudi ni treba levitom nositi več šatora in vseh njegovih priprav za službo v njem.

27

Kajti po zadnjih besedah Davidovih so bili sinovi Levijevi prešteti od dvajsetletnih in više.

28

Zakaj njih stojišče je bilo ob strani sinovom Aronovim pri službi doma GOSPODOVEGA, da nadzirajo dvorišča in hrame in očiščevanje vseh svetih reči in opravljajo službo hiše Božje,

29

in naj skrbe za razporedbo kruhov in za belo moko k jedilni daritvi, bodisi od nekvašenih mlincev ali pa kar se peče v ponvi ali kar se praži, in za vsakršno težo in mero,

30

ter naj stojé vsako jutro, da hvalijo in slave GOSPODA, takisto zvečer,

31

in darujejo vse žgalne daritve GOSPODU ob sobotah, ob mlajih in ob določenih praznikih po predpisanem številu neprenehoma pred GOSPODOM,in naj strežejo v straži pri shodnem šatoru in v straži svetišča in v straži pri sinovih Aronovih, bratih svojih, v službi hiše GOSPODOVE.

32

in naj strežejo v straži pri shodnem šatoru in v straži svetišča in v straži pri sinovih Aronovih, bratih svojih, v službi hiše GOSPODOVE.