1 Kroniška 2

1

Ti so sinovi Izraelovi: Ruben, Simeon, Levi in Juda, Isahar in Zebulon,

2

Dan, Jožef in Benjamin, Neftali, Gad in Aser.

3

Sinovi Judovi: Ger, Onan in Šela, ti trije so se mu rodili iz hčere Šuvove, Kananejke. Ger pa, Judov prvenec, je bil hudoben v očeh GOSPODOVIH, zato ga je usmrtil.

4

In Tamara, snaha in njegova, mu je rodila Pereza in Zeraha. Vseh sinov Judovih je bilo pet.

5

Sinova Perezova: Hezron in Hamul.

6

In sinovi Zerahovi: Zimri, Etan, Heman, Kalkol, Dara, vseh skupaj petero.

7

In sinovi Karmijevi: Ahar [Joz. pogl. 7. se imenuje Ahan.], ki je v nesrečo spravil Izraela, ko se je bil pregrešil pri prokletem.

8

In sin Etanov: Azarija.

9

In sinovi Hezronovi, ki so se mu rodili: Jerahmeel, Ram in Kelubaj.

10

In Ram je rodil Aminadaba, Aminadab pa je rodil Nahsona, vojvodo sinov Judovih;

11

in Nahson je rodil Salma, Salma pa je rodil Boaza,

12

in Boaz je rodil Obeda, Obed pa je rodil Jeseja,

13

a Jesej je rodil Eliaba, prvenca svojega, in Abinadaba, drugega, in Simea, tretjega,

14

Netanela, četrtega, Radaja, petega,

15

Ozema, šestega, Davida, sedmega;

16

njih sestri pa sta bili Zervija in Abigaila. In sinovi Zervijini: Abisaj in Joab in Asahel, trije.

17

In Abigaila je rodila Amasa; Amasov oče pa je bil Jeter Izmaelec.

18

Kaleb pa, sin Hezronov, je rodil otroke iz Azube, žene svoje, in iz Jeriote; in ti so bili sinovi njeni: Jeser, Sobab in Ardon.

19

In Azuba je umrla, in Kaleb si je vzel Efrato, ki mu je rodila Hura.

20

In Hur je rodil Urija, Uri pa je rodil Bezalela.

21

Pozneje je šel Hezron k hčeri Mahirja, očeta Gileadovega, ki jo je vzel za ženo, ko mu je bilo šestdeset let; in ona mu je rodila Seguba.

22

In Segub je rodil Jaira, ki je imel triindvajset mest v Gileadski pokrajini.

23

A Gesurci in Aramci so vzeli Jairove trge s Kenatom in njemu podložnimi mesti vred, šestdeset mest. Vsi ti so bili sinovi Mahirja, očeta Gileadovega.

24

In po smrti Hezronovi v Kaleb-efrati mu je rodila Abija, žena Hezronova, Ashurja, očeta Tekoa.

25

In sinovi Jerahmeela, prvenca Hezronovega, so bili: Ram, prvorojenec, in Buna, Oren, Ozem, Ahija.

26

In Jerahmeel je imel drugo ženo, ki ji je bilo ime Atara; ona je bila mati Onamova.

27

In sinovi Rama, prvenca Jerahmeelovega, so bili: Maaz, Jamin in Eker.

28

In sinova Onamova sta bila: Šamaj in Jada; in sinova Šamajeva: Nadab in Abisur.

29

In ženi Abisurjevi je bilo ime Abihaila in rodila mu je Ahbana in Molida.

30

In sinova Nadabova: Seled in Apaim; Seled pa je umrl brez otrok.

31

In sin Apaimov: Iši; in Išijev sin: Sesan; in sin Sesanov: Ahlaj.

32

Sinova pa Jada, brata Šamajevega: Jeter in Jonatan; Jeter pa je umrl brez otrok.

33

In sinova Jonatanova: Pelet in Zaza. Ti so bili sinovi Jerahmeelovi.

34

Sesan pa ni imel sinov, samo hčere. In Sesan je imel hlapca, Egipčana, ki mu je bilo ime Jarha.

35

In Sesan je dal svojo hčer Jarhu, hlapcu svojemu, za ženo; in ona mu je rodila Ataja.

36

In Ataj je rodil Natana, Natan pa je rodil Zabada;

37

in Zabad je rodil Eflala, in Eflal je rodil Obeda,

38

in Obed je rodil Jehuja, Jehu pa je rodil Azarija,

39

in Azarija je rodil Heleza, Helez pa je rodil Eleasa,

40

Eleasa pa je rodil Sismaja, Sismaj je pa rodil Saluma,

41

Salum pa je rodil Jekamija, Jekamija pa je rodil Elisama.

42

In sinovi Kaleba, brata Jerahmeelovega, so bili: Mesa, prvenec njegov, ki je bil oče Zifov, in sinovi Maresa, očeta Hebronovega.

43

In sinovi Hebronovi: Korah, Tapuah, Rekem in Sema.

44

In Sema je rodil Rahama, očeta Jorkeamovega, Rekem pa je rodil Šamaja.

45

In sin Šamajev je bil Maon, Maon pa je bil oče Betzurjev.

46

In Efa, Kalebova priležnica, je rodila Harana, Moza in Gazeza; Haran pa je rodil Gazeza.

47

In sinovi Jahdajevi: Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Efa in Saaf.

48

Maaka, Kalebova priležnica, je rodila Seberja in Tirhana.

49

Rodila je tudi Saafa, očeta Madmana, Seva, očeta Mahbena, in očeta Gibejevega; hči Kalebova pa je bila Aksa.

50

Ti so bili sinovi Kalebovi: Sinovi Hura, prvenca Efrate: Šobal, oče Kirjat-jearima;

51

Salma, oče Betlehema, Haref, oče Betgaderja.

52

Šobal pa, oče Kirjat-jearima, je imel sinove: Haroe, Hazi, Menuhota.

53

In rodovine Kirjat-jearima: Jitrovci, Putovci, Sumatljani in Misrajci; iz njih so prišli Zoratovci in Estaolci.

54

Sinovi Salmajevi: Betlehem in Netofatejci, Atrot iz hiše Joabove, in polovica Manahatovcev, Zorovci.In rodovine pisarjev, ki so prebivali v Jabezu: Tiratimci, Simeatimci, Sukatimci. Ti so Kenejci, ki so prišli iz Hamata, očeta hiše Rehabove.

55

In rodovine pisarjev, ki so prebivali v Jabezu: Tiratimci, Simeatimci, Sukatimci. Ti so Kenejci, ki so prišli iz Hamata, očeta hiše Rehabove.