1 Kroniška 16

1

In prinesli so skrinjo Božjo noter ter jo postavili sredi šatora, ki ga je bil David razpel zanjo; in darovali so žgalne in mirovne daritve pred Bogom.

2

In ko je David končal darovanje žgalščin in mirovnih žrtev, je blagoslovil ljudstvo v imenu GOSPODOVEM;

3

in je razdelil za vsakega izmed Izraela, moža in ženo, da je vsakdo dobil hleb kruha in kos mesa in suhega grozdja.

4

In postavil je nekatere iz levitov za strežnike pred skrinjo GOSPODOVO, da naj s hvalo spominjajo in zahvaljujejo in slavijo GOSPODA, Boga Izraelovega:

5

Asafa, načelnika, in Zeharija, drugega po njem, Jegiela, Semiramota, Jehiela, Matitija, Eliaba, Benaja, Obededoma in Jegiela, s psalmovimi citrami in s harfami, in Asafa s cimbali, da glasno gode,

6

in Benaja in Jahaziela, duhovnika, s trobentami, da stojita vedno pred skrinjo zaveze GOSPODOVE.

7

Tedaj je, tisti dan, David v prvič ukazal Asafu in bratom njegovim, naj hvalijo GOSPODA:

8

Hvalite GOSPODA, kličite ime njegovo, oznanjujte med ljudstvi dejanja njegova!

9

Pojte mu, psalme mu prepevajte, govorite o vseh čudovitih delih njegovih!

10

Hvalite se v svetem imenu njegovem; veseli se naj srce njih, ki iščejo GOSPODA!

11

Iščite GOSPODA in moči njegove, iščite vedno obličje njegovo!

12

Spominjajte se čudes njegovih, ki jih je storil, čudovitih znamenj in razsodkov ust njegovih;

13

o seme Izraela, njegovega hlapca, otroci Jakobovi, izvoljenci njegovi!

14

On, GOSPOD, je Bog naš, po vsej zemlji se vrše sodbe njegove.

15

Spominjajte se vekomaj zaveze njegove, besede, katero je zapovedal tisoč rodovom,

16

zaveze, ki jo je sklenil z Abrahamom, in njegove prisege Izaku,

17

ki jo je potrdil Jakobu za postavo, Izraelu za večno zavezo,

18

gororeč: Tebi hočem dati deželo Kanaansko kot vam odmerjeno dedno posest!

19

ko vas je bilo po številu še malo, prav malo, in ste kot tujci bivali v njej;

20

in so hodili od naroda do naroda in iz enega kraljestva k drugemu ljudstvu.

21

Ni jih dovolil zatirati nikomur, še kralje je strahoval zaradi njih:

22

„Ne doteknite se maziljencev mojih in ne storite žalega prorokom mojim!“

23

Pojte GOSPODU, vsa zemlja, veselo oznanjajte od dne do dne zveličanje njegovo!

24

Pripovedujte med poganskimi narodi veličastvo njegovo, med vsemi ljudstvi čudovita dela njegova!

25

Kajti velik je GOSPOD in velike hvale vreden, strašen je on nad vse bogove.

26

Zakaj vsi bogovi ljudstev so ničevi maliki, GOSPOD pa je naredil nebesa.

27

Slava in lepota sta pred njim, moč in radost v mestu njegovem.

28

Dajajte GOSPODU, ljudstev rodovine, dajajte GOSPODU čast in moč!

29

Dajajte GOSPODU slavo imena njegovega, prinesite dar in pridite pred obličje njegovo; klanjajte se GOSPODU v diki svetosti.

30

Trepetajte pred njim, vsa zemlja! Zemlje obod je tudi utrjen, da ne omahne.

31

Veselé se naj nebesa in raduj se zemlja, in govore naj med narodi: GOSPOD kraljuje!

32

Grmi naj morje in kar je v njem, raduj se polje in vse, kar je na njem!

33

Tedaj bo veselo pevalo vse drevje v gozdu pred obličjem GOSPODOVIM, kajti prihaja sodit zemljo!

34

Hvalite GOSPODA, ker je dobrotljiv, ker vekomaj traja milost njegova!

35

In recite: Reši nas, o Bog zveličanja našega, in zberi nas in otmi poganov, da hvalimo sveto ime tvoje in se veličamo v hvali tvoji.

36

Slava GOSPODU, Bogu Izraelovemu, od vekomaj do vekomaj! In vse ljudstvo je dejalo: Amen! in je hvalilo GOSPODA.

37

Postavil je torej tam pred skrinjo zaveze GOSPODOVE Asafa in brate njegove, da strežejo vedno pred skrinjo, kolikor je bilo treba vsak dan;

38

in Obededoma ž njegovimi brati, oseminšestdeset, tudi Obededoma, sina Jedutunovega, in Hosa, da sta vratarja;

39

Zadoka pa, duhovnika, in brate njegove, duhovnike, pred prebivališčem GOSPODOVIM na višavi, ki je bila v Gibeonu,

40

da darujejo žgalne žrtve GOSPODU na žgalnem oltarju vsekdar zjutraj in zvečer, po vsem, kar je pisano v zakonu GOSPODOVEM, ki ga je zapovedal Izraelu;

41

in ž njimi Hemana in Jedutuna in druge, kar jih je bilo izbranih, ki so bili zaznamenovani po imenih, da bi hvalili GOSPODA, ker vekomaj traja milost njegova;

42

in ž njimi Hemana in Jedutuna s trompetami in cimbali za tiste, ki jim je bilo glasno igrati, in z glasbenim orodjem v hvalo Božjo; in sinom Jedutunovim je bilo stati pri vratih.In vse ljudstvo se je razšlo, vsak v hišo svojo; in David se je vrnil, da blagoslovi hišo svojo.

43

In vse ljudstvo se je razšlo, vsak v hišo svojo; in David se je vrnil, da blagoslovi hišo svojo.