1 Kroniška 15

1

In David si je sezidal hiše v mestu Davidovem; in pripravil je mesto za skrinjo Božjo in razpel šator zanjo.

2

Tedaj je rekel David: Nihče ne sme nositi skrinje Božje razen levitov, kajti nje je izvolil GOSPOD, da nosijo skrinjo Božjo in služijo njemu vekomaj.

3

In David zbere vsega Izraela v Jeruzalemu, da prineso skrinjo GOSPODOVO na mesto njeno, ki ga je bil pripravil zanjo.

4

David zbere tudi sinove Aronove in levite.

5

Iz sinov Kahatovih: Uriela, poglavarja, in njegovih bratov sto in dvajset;

6

iz sinov Merarijevih: Asaja, poglavarja, in njegovih bratov dvesto in dvajset;

7

iz sinov Gersomovih: Joela, poglavarja, in njegovih bratov sto in trideset;

8

iz sinov Elizafanovih: Semaja, poglavarja, in njegovih bratov dvesto;

9

iz sinov Hebronovih: Eliela, poglavarja, in njegovih bratov osemdeset;

10

iz sinov Uzielovih: Aminadaba, poglavarja, in bratov njegovih sto in dvanajst.

11

In David pokliče Zadoka in Abiatarja, duhovnika, in levite, namreč Uriela, Asaja, Joela, Semaja, Eliela in Aminadaba,

12

in jim veli: Vi ste poglavarji očetovinam levitov: posvetíte se vi in bratje vaši, da prinesete gori skrinjo GOSPODA, Boga Izraelovega, na mesto, ki sem ga pripravil zanjo.

13

Zakaj ker je niste nosili onikrat, je storil GOSPOD, naš Bog, pretrg med nami, ker ga nismo iskali, kakor je prav.

14

Posvetili so se torej duhovniki in leviti, da prineso gori skrinjo GOSPODA, Boga Izraelovega.

15

In sinovi Levijevi so nesli skrinjo Božjo na ramah, zadevši nase droga njena, kakor je bil zapovedal Mojzes po besedi GOSPODOVI.

16

In David je velel poglavarjem levitov, naj postavijo svoje brate, pevce, z glasbenim orodjem, s psalmovimi citrami, s harfami in cimbali, da glasno pojo, povzdigujoč glas z veseljem.

17

Nastavili so torej leviti Hemana, sina Joelovega, in od bratov njegovih Asafa, sina Berekijevega, in od sinov Merarijevih brate svoje: Etana, sina Kusajevega,

18

in ž njimi njih brate druge vrste: Zeharija, Bena, Jaaziela, Semiramota, Jehiela, Unija, Eliaba, Benaja, Maaseja, Matitija, Elifeleha, Mikneja, Obededoma in Jegiela, vratarje; –

19

in sicer pevce, Hemana, Asafa in Etana, da glasno godejo na medene cimbale;

20

Zeharija pa in Aziela, Semiramota, Jehiela, Unija, Eliaba, Maaseja in Benaja s psalmovimi citrami na visoke glasove;

21

Matitija pa in Elifeleha, Mikneja, Obededoma, Jegiela, Azazija, s harfami na globoke glasove, da vodijo petje.

22

In Kenanija je bil načelnik levitom pri petju; on je učil petje, ker je bil veščak.

23

In Berekija in Elkana sta bila vratarja pri skrinji.

24

A Sebanija, Josafat, Netanel, Amasaj, Zeharija, Benaja in Eliezer, duhovniki, so trobili na trombe pred skrinjo Božjo. In Obededom in Jehia sta bila vratarja pri skrinji.

25

David in starejšine Izraelovi in poveljniki tisočim so torej šli, da prineso gori skrinjo zaveze GOSPODOVE iz hiše Obededomove z veseljem.

26

In ker je Bog pomagal levitom, ki so nesli skrinjo zaveze GOSPODOVE, so darovali sedem juncev in sedem ovnov.

27

David pa je bil oblečen v vrhnjo suknjo iz tenčice in tudi vsi leviti, ki so nesli skrinjo, in pevci in Kenanija, pevovodja, pri pevcih; in David je imel na sebi platnen naramnik.

28

Tako je ves Izrael prenesel gori skrinjo GOSPODOVE zaveze z veselim ukanjem in z glasom roga in s trobentami in cimbali, z glasnim petjem pri psalmovih citrah in harfah.In ko je prišla skrinja zaveze GOSPODOVE v mesto Davidovo, je gledala Mihala, hči Savlova, skozi okno, in videč kralja Davida, da poskakuje in igra, ga je zaničevala v srcu svojem.

29

In ko je prišla skrinja zaveze GOSPODOVE v mesto Davidovo, je gledala Mihala, hči Savlova, skozi okno, in videč kralja Davida, da poskakuje in igra, ga je zaničevala v srcu svojem.