1 Kroniška 11

1

Tedaj se zbere ves Izrael pri Davidu v Hebronu in reko: Glej, kost smo tvoja in meso tvoje.

2

In v prejšnjih časih, ko je kraljeval Savel, si vodil ti ven in noter Izraela; in GOSPOD, Bog tvoj, je rekel tebi: Ti boš pasel ljudstvo moje Izraela in ti bodeš vojvoda ljudstvu mojemu Izraelu.

3

Tako so prišli vsi starejšine Izraelovi h kralju v Hebron, in David je sklenil zavezo ž njimi v Hebronu pred GOSPODOM. In pomazilili so Davida za kralja Izraelu, soglasno z besedo GOSPODOVO po Samuelu.

4

In David in ves Izrael so šli v Jeruzalem (to je Jebus); ondi so bili Jebusejci, prebivalci dežele.

5

In prebivalci v Jebusu so rekli Davidu: Ne prideš sem noter. Vendar pa je David zavzel grad Sion, to je mesto Davidovo.

6

In David je rekel: Kdorkoli udari Jebusejce prvi, bode poglavar in poveljnik. In Joab, sin Zervijin, je zlezel gori prvi, in postal je poglavar.

7

In David se je nastanil v gradu, zato so ga imenovali mesto Davidovo.

8

In obzidal je mesto, od Mila in krog, do koder je segalo. Joab pa je popravil drugo po mestu.

9

In David je bolj in bolj napredoval, zakaj GOSPOD nad vojskami je bil ž njim.

10

Ti pa so prvi izmed junakov, ki jih je imel David in ki so mu bili vrli pomočniki v kraljestvu njegovem z vsem Izraelom vred, da ga postavijo za kralja po besedi GOSPODOVI o Izraelu.

11

In to je število junakov, ki jih je imel David: Jasobeam, sin Hakmonija, prvi iz tridesetih; on je vzdignil sulico svojo zoper tristo in jih je pobil naenkrat.

12

In za njim je bil Eleazar, sin Dodov, Ahohovec, eden izmed treh junakov.

13

On je bil z Davidom v Pasdamimu, in ondi so bili Filistejci zbrani na boj; bil pa je tam kos njive, poln ječmena, in ljudstvo je bežalo izpred Filjstejcev.

14

In postavita se sredi zemljišča in ga obranita ter pobijeta Filistejce; in GOSPOD jih je rešil z zmago veliko.

15

In trije izmed tridesetih načelnikov so šli doli v skalo k Davidu, v Adulamsko votlino; in vojska Filistejcev je bila utaborjena v dolini Rafaimov.

16

In David je bil takrat v trdnjavi, in straža Filistejcev je takrat bila v Betlehemu.

17

In Davida je obšla želja in je rekel: O da bi mi kdo dal piti vode iz studenca v Betlehemu, ki je pri vratih!

18

In ti trije so predrli skozi tabor Filistejcev in zajeli vode iz studenca v Betlehemu, ki je bil pri vratih, in so jo vzeli in prinesli Davidu. A David je ni hotel piti, temuč jo je izlil kot daritev GOSPODU

19

in je rekel: Bog mi ne daj, da bi to storil! Naj li pijem kri teh mož, ki so vnemar pustili življenje svoje? kajti z nevarnostjo svojega življenja so jo prinesli sem! Zato je ni hotel piti. To so storili ti trije junaki.

20

In Abisaj, brat Joabov, je bil glava drugim trem; zakaj mahnil je s sulico svojo po treh sto in jih je pobil; in imel je sloveče ime med temi tremi.

21

Izmed teh treh druge vrste je bil najbolj slaven in jim je postal poveljnik; toda prvih treh ni dosegel.

22

Benaja, sin Jojadov, sin hrabrega; moža iz Kabzeela, ki je bil storil velika dela, ta je ubil dva sina Ariela iz Moaba; ta je stopil tudi doli v jamo in ubil leva v njej, ko je bil sneg.

23

In ubil je Egipčana, moža visoke postave, pet komolcev dolgega, in Egipčan je imel v roki sulico kakor tkalčje vratilo, a on je šel doli k njemu s palico in iztrgal sulico Egipčanu iz roke ter ga prebodel z lastno sulico njegovo.

24

To je storil Benaja, sin Jojadov, in je imel sloveče ime med temi tremi junaki.

25

Glej, on je bil slavnejši nego tistih trideset, ali prvih treh ni dosegel; in David ga je postavil med svoje svetovalce.

26

In junaki v vojskah so bili: Asahel, brat Joabov, Elhanan, sin Dodov iz Betlehema,

27

Samot Harorčan, Helez Pelonjan,

28

Ira, sin Ikešev, Tekojčan, Abiezer Anatotčan,

29

Sibekaj Husajec, Ilaj Ahohovec,

30

Maharaj Netofatčan, Heled Netofatčan, sin Baanov,

31

Itaj, sin Ribajev iz Gibee sinov Benjaminovih, Benaja Piratončan,

32

Huraj od potokov v Gaasu, Abiel Arbatski,

33

Azmavet Baharumčan, Eljahba Salbončan,

34

sinovi Hasema Gizonca, Jonatan, sin Sageja Hararovca,

35

Ahiam, sin Sakarja Hararovca, Elifal, sin Urov,

36

Hefer Mekerajec, Ahija Pelonjan,

37

Hezro Karmelčan, Naaraj, sin Ezbajev,

38

Joel, brat Natanov, Mibhar, sin Hagrijev,

39

Zelek Amonec, Naharaj Berotčan, oproda Joaba, sinu Zervijinega,

40

Ira Jitričan, Gareb Jitričan,

41

Urija Hetejec, Zabad, sin Ahlajev,

42

Adina, sin Sizov, Rubenovec, načelnik Rubenovcev in tridesetih ž njim,

43

Hanan, sin Maake, Josafat Mitnejec,

44

Uzija Astarotčan, Sama in Jegiel, sinova Hotama Aroerskega,

45

Jediael, sin Simrijev, in brat njegov Joha Tizijčan,

46

Eliel Mahavim, Jeribaj in Josavija, sinova Elnaama, in Itma Moabec,Eliel in Obed in Jaasiel Mezobajan.

47

Eliel in Obed in Jaasiel Mezobajan.