1 Kroniška 1

1

Adam, Set, Enos,

2

Kenan, Mahalalel, Jared,

3

Enoh, Metuselah, Lameh,

4

Noe, Sem, Ham in Jafet.

5

Sinovi Jafetovi: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek in Tiras.

6

In sinovi Gomerjevi: Askenaz, Difat in Togarma.

7

In sinovi Javanovi: Elisa, Tarsis, Kitim in Rodanim.

8

Sinovi Hamovi: Kuš, Mizraim, Put in Kanaan.

9

Sinovi Kuševi pa: Seba, Havila, Sabta, Ragma in Sabteka. In sinova Ragmova: Šeba in Dedan.

10

In Kuš je rodil Nimroda; ta je začel mogočen biti na zemlji.

11

Mizraim pa je rodil Ludime, Anamime, Lehabime, Naftuhime,

12

Patrusime, Kasluhime (od katerih izvirajo Filistejci) in Kaftorime.

13

Kanaan pa je rodil Sidona, prvenca svojega, in Heta,

14

in Jebusejca, Amorejca, Girgasejca,

15

Hevejca, Arkejca, Sinejca,

16

Arvadejca, Zemarejca in Hamatejca.

17

Sinovi Semovi: Elam, Asur, Arpaksad, Lud, Aram, Uz, Hul, Geter in Mešek.

18

In Arpaksad je rodil Šelaha, Šelah pa Heberja.

19

Heberju pa sta se rodila dva sinova: ime enemu je bilo Peleg, ker se je v dneh njegovih razdelila zemlja, in bratu njegovemu je bilo ime Joktan.

20

In Joktan je rodil Almodada, Šelefa, Hazarmaveta, Jeraha,

21

Hadorama, Uzala, Dikla,

22

Ebala, Abimaela, Šeba,

23

Ofirja, Havila in Jobaba. Vsi ti so bili sinovi Joktanovi.

24

Sem, Arpaksad, Šelah,

25

Heber, Peleg, Regu,

26

Serug, Nahor, Terah,

27

Abram (to je Abraham).

28

Sinova Abrahamova: Izak in Izmael.

29

To so njiju rodovi: Prvenec Izmaelov Nebajot, potem Kedar, Adbeel, Mibsam,

30

Misma, Duma, Masa, Hadad in Tema,

31

Jetur, Nafiš in Kedema. Ti so sinovi Izmaelovi.

32

Sinovi Keture pa, priležnice Abrahamove: rodila je Zimrana, Joksana, Medana, Madiana, Išbaka in Šuaha. Sinova Joksanova: Šeba in Dedan.

33

In sinovi Madianovi: Efa, Efer, Hanok, Abida in Eldaa. Vsi ti so bili sinovi Keturini.

34

In Abraham je rodil Izaka. Sinova Izakova: Ezav in Izrael.

35

Sinovi Ezavovi: Elifaz, Reguel, Jeuš, Jalam in Korah.

36

Sinovi Elifazovi: Teman, Omar, Zefi, Gatam, Kenaz, Timna in Amalek.

37

Sinovi Reguelovi: Nahat, Zerah, Šama in Miza.

38

In sinovi Seirovi: Lotan, Šobal, Zibeon, Ana, Dišon, Ezer in Dišan.

39

In sinova Lotanova: Hori in Homam; in sestra Lotanova Timna.

40

Sinovi Šobalovi: Aljan, Manahat, Ebal, Šefi in Onam. In sinova Zibeonova: Aja in Ana.

41

Sin Anov: Dišon; in sinovi Dišonovi: Hamran, Ešban, Jitran in Keran.

42

Sinovi Ezerjevi: Bilhan, Zaavan, Jaakan. Sinova Dišonova: Uz in Aran.

43

To pa so kralji, ki so kraljevali v deželi Edomovi, preden je vladal kralj sinovom Izraelovim: Bela, sin Beorjev; in mesto njegovo se je imenovalo Dinhaba.

44

In ko je Bela umrl, je vladal Jobab, sin Zerahov iz Bozre, namesto njega.

45

In Jobab je umrl, in zakraljeval je namesto njega Hušam, iz dežele Temančanov.

46

In Hušam je umrl, in vladal je na mestu njegovem Hadad, sin Bedadov, ki je porazil Madiana na Moabski poljani. In njegovo mesto se je imenovalo Avit.

47

In ko je umrl Hadad, je zakraljeval na mestu njegovem Samla iz Masreke.

48

In Samla je umrl, in Savel iz Rehobota ob reki je kraljeval namesto njega.

49

In Savel je umrl, in Baal-hanan, sin Akborjev, je zakraljeval na mestu njegovem.

50

In Baal-hanan je umrl, in Hadad je vladal namesto njega; in njegovo mesto se je imenovalo Pagi, in ženi njegovi je bilo ime Mehetabela, hči Matrede, hčere Mezahabove.

51

In Hadad je umrl. In vojvode v Edomu so bili: vojvoda Timna, vojvoda Alja, vojvoda Jetet,

52

vojvoda Oholibama, vojvoda Ela, vojvoda Pinon,

53

vojvoda Kenaz, vojvoda Teman, vojvoda Mibzar,vojvoda Magdiel, vojvoda Iram. Ti so vojvode v Edomu.

54

vojvoda Magdiel, vojvoda Iram. Ti so vojvode v Edomu.