2 Kraljev 24

1

V dnevih njegovih je prišel gori Nebukadnezar, kralj babilonski, in Jojakim mu je postal podložnik za tri leta; potem se je odvrnil in se mu uprl.

2

In GOSPOD je poslal zoper njega trume Kaldejcev in trume Sircev in trume Moabcev in trume Amonovih sinov, poslal jih je zoper Judo, da ga pogube, po besedi GOSPODOVI, ki jo je govoril po hlapcih svojih, prorokih.

3

Zares po povelju GOSPODOVEM je to prišlo nad Judo, da jih odpravi izpred obličja svojega, zaradi grehov Manasejevih, za vse, kar je storil;

4

pa tudi za nedolžno kri, ki jo je prelil, zakaj napolnil je Jeruzalem z nedolžno krvjo. In GOSPOD ni hotel odpustiti.

5

Kar je pa več praviti o Jojakimu in vse, kar je storil, ni li zapisano v knjigi letopisov kraljev Judovih?

6

In legel je Jojakim k očetom svojim, in Jojahin, sin njegov, je zavladal na mestu njegovem.

7

A kralj egiptovski ni šel več ven iz dežele svoje, zakaj kralj babilonski je zavzel vse od potoka Egiptovskega do reke Evfrata, kar je bilo kralja egiptovskega.

8

Osemnajst let je bil star Jojahin, ko je zakraljeval, in vladal je tri mesece v Jeruzalemu. Materi njegovi je bilo ime Nehusta, hči Elnatanova iz Jeruzalema.

9

In delal je, kar je bilo hudo v očeh GOSPODOVIH, po vsem, kar je bil delal oče njegov.

10

V tistem času so prišli hlapci Nebukadnezarja, kralja babilonskega, gori proti Jeruzalemu, in mestu je nastalo obleganje.

11

In Nebukadnezar, kralj babilonski, je dospel k mestu, ko so ga hlapci njegovi oblegali.

12

Jojahin pa, kralj Judov, je šel iz mesta h kralju babilonskemu, on in mati njegova, hlapci njegovi, knezi in dvorniki njegovi; in kralj babilonski ga je sprejel kot jetnika v osmem letu svojega kraljevanja.

13

In odnesel je odondod vse zaklade hiše GOSPODOVE in zaklade kraljeve hiše in razbil vse posode zlate, ki jih je napravil Salomon, kralj Izraelov, v templju GOSPODOVEM, kakor je bil govoril GOSPOD.

14

In preselil je v ujetništvo ves Jeruzalem in vse kneze in vse hrabre junake, deset tisoč ujetnikov, tudi vse kovače in ključalničarje; nikogar ni ostalo, samo nekaj ubožnega ljudstva.

15

In odpeljal je Jojahina v Babilon, tudi mater kraljevo in žene kraljeve in dvornike njegove in deželne prvake je odpeljal v ujetništvo iz Jeruzalema v Babilon.

16

In vse vojščake, sedem tisoč, in ključalničarje in kovače, en tisoč, vse krepke in za vojno sposobne je kralj babilonski odpeljal ujete v Babilon.

17

In kralj babilonski je postavil Matanija, strica Jojahinovega, za kralja namesto njega, premenivši mu ime v Zedekija.

18

Zedekija je bil enaindvajset let star, ko je zakraljeval, in vladal je enajst let v Jeruzalemu. Materi njegovi je bilo ime Hamutala, hči Jeremijeva iz Libne.

19

In delal je, kar je bilo hudo v očeh GOSPODOVIH, po vsem, kar je bil delal Jojakim.Zakaj vsled jeze GOSPODOVE se je tako godilo z Jeruzalemom in z Judo, dokler jih ni zavrgel izpred obličja svojega. In Zedekija se je uprl kralju babilonskemu.

20

Zakaj vsled jeze GOSPODOVE se je tako godilo z Jeruzalemom in z Judo, dokler jih ni zavrgel izpred obličja svojega. In Zedekija se je uprl kralju babilonskemu.