2 Kraljev 15

1

V sedemindvajsetem letu Jeroboama, kralja Izraelovega, je zakraljeval Azarija, sin Amazija, kralja Judovega.

2

Šestnajst let je bil star, ko je zakraljeval, in vladal je dvainpetdeset let v Jeruzalemu; in materi njegovi je bilo ime Jekolija iz Jeruzalema.

3

In je delal, kar je bilo prav v očeh GOSPODOVIH, po vsem, kar je bil delal Amazija, oče njegov.

4

Toda višave niso bile odpravljene, ljudstvo je še darovalo in žgalo kadilo na višavah.

5

In GOSPOD je udaril kralja, da je bil gobav do dne smrti svoje, in prebival je v hiši posebe. Jotam pa, kraljev sin, je bil nad kraljevo hišo in je sodil ljudstvu v deželi.

6

Kar je pa več praviti o Azariju in vse, kar je storil, ni li pisano v knjigi letopisov kraljev Judovih?

7

In Azarija je legel k očetom svojim, in pokopali so ga z očeti njegovimi v mestu Davidovem; in Jotam, sin njegov, je zakraljeval na mestu njegovem.

8

V osemintridesetem letu Azarija, kralja Judovega, je kraljeval Zaharija, sin Jeroboamov, nad Izraelom v Samariji šest mesecev.

9

In delal je, kar je bilo hudo v očeh GOSPODOVIH, kakor so delali očetje njegovi; ni odstopil od grehov Jeroboama, sina Nebatovega, ki je ž njimi zapeljeval v greh Izraela.

10

In Salum, sin Jabesov, je napravil zaroto zoper njega in ga je udaril vpričo ljudstva in usmrtil, in zakraljeval je na mestu njegovem.

11

Druge zgodbe Zaharijeve pa, glej, zapisane so v knjigi letopisov kraljev Izraelovih.

12

To je bila beseda GOSPODOVA, ki jo je govoril Jehuju, rekoč: Sinovi tvoji do tretjega rodu bodo sedeli na prestolu Izraelovem. In tako se je zgodilo.

13

Salum pa, sin Jabesov, je zakraljeval v devetintridesetem letu Uzija, kralja na Judovem, in vladal je mesec dni v Samariji.

14

Kajti Menahem, sin Gadijev, je šel gori iz Tirze, in ko je prispel v Samarijo, je udaril Saluma, sina Jabesovega v Samariji, in ga ubil, pa je zakraljeval na mestu njegovem.

15

Druge zgodbe Salumove pa in zarota, ki jo je napravil, glej, zapisano je to v knjigi letopisov kraljev Izraelovih.

16

Takrat je Menahem udaril Tifsah in vse, ki so bili v njem, in njegovo pokrajino od Tirze, ker mu niso odprli vrat, zato jih je pobil, in vse njih noseče je razparal.

17

V devetintridesetem letu Azarija, kralja Judovega, je zakraljeval Izraelu Menahem, sin Gadijev, in vladal je deset let v Samariji.

18

In delal je, kar je bilo hudo v očeh GOSPODOVIH, vse svoje žive dni ni odstopil od grehov Jeroboama, sina Nebatovega, ki je ž njimi zapeljeval v greh Izraela.

19

In Pul, asirski kralj, pride v deželo. In Menahem je dal Pulu tisoč talentov srebra, da bi mu bil v pomoč in mu potrdil kraljestvo.

20

In Menahem je naložil tisti denar Izraelu, vsem premožnim možem, vsakemu možu petdeset seklov srebra, da ga da kralju asirskemu. Kralj asirski je torej šel domov in ni ostal v deželi.

21

Kar je pa več praviti o Menahemu in vse, kar je storil, ni li pisano v knjigi letopisov kraljev Izraelovih?

22

In Menahem je legel k očetom svojim, in Pekahija, sin njegov, je zavladal na mestu njegovem.

23

V petdesetem letu Azarija, kralja Judovega, je zakraljeval Pekahija, sin Menahemov, nad Izraelom v Samariji, in vladal je dve leti.

24

In delal je, kar je bilo zlo v očeh GOSPODOVIH; ni odstopil od grehov Jeroboama, sina Nebatovega, ki je ž njimi v greh zapeljeval Izraela.

25

In Pekah sin Remalijev, poveljnik njegov, je napravil zaroto zoper njega in ga je udaril v Samariji, v palači kraljeve hiše, z Argobom in Arjem. Ž njim pa je bilo petdeset mož iz Gileadčanov. In ko ga je ubil, je zakraljeval na mestu njegovem.

26

Kar pa je več praviti o Pekahiju in vse, kar je storil, glej, zapisano je v knjigi letopisov kraljev Izraelovih.

27

V dvainpetdesetem letu Azarija, kralja Judovega, je zakraljeval Izraelu v Samariji Pekah, sin Remalijev, in vladal je dvajset let.

28

In delal je, kar je bilo hudo v očeh GOSPODOVIH; ni odstopil od grehov Jeroboama, sina Nebatovega, ki je ž njimi zapeljeval v greh Izraela.

29

V dneh Pekaha, kralja Izraelovega, je prišel Tiglat-pileser, kralj asirski, in je dobil Ijon in Abel-Betmako in Janoah in Kedes in Hazor in Gilead in Galilejo, vso pokrajino Neftalijevo, in odpeljal jih je ujete v Asirijo.

30

In Hosea, sin Elov, je sklenil zaroto zoper Pekaha, sina Remalijevega, in udaril je nanj in ga ubil in zakraljeval na mestu njegovem v dvajsetem letu Jotama, sina Uzijevega.

31

Druge zgodbe Pekahove in vse, kar je storil, glej, pisano je v knjigi letopisov kraljev Izraelovih.

32

V drugem letu Pekaha, sina Remalijevega, kralja Izraelovega, je zavladal Jotam, sin Uzija, kralja Judovega.

33

Petindvajset let je imel, ko je zakraljeval, in vladal je šestnajst let v Jeruzalemu, in materi njegovi je bilo ime Jeruša, hči Zadokova.

34

In delal je, kar je bilo prav v očeh GOSPODOVIH, ravnal se je po vsem, kar je bil delal Uzija, oče njegov.

35

Ali višave niso bile odpravljene, ljudstvo je še darovalo in žgalo kadilo na višavah. On je zgradil gornja vrata pri hiši GOSPODOVI.

36

Kar je pa več praviti o Jotamu in vse, kar je storil, ni li zapisano v knjigi letopisov kraljev Judovih?

37

V tistem času je GOSPOD začel pošiljati zoper Judo Rezina, kralja sirskega, in Pekaha, sina Remalijevega.In Jotam je legel k očetom svojim in je bil pokopan pri očetih svojih v mestu Davida, očeta svojega. In Ahaz, sin njegov, je zakraljeval na mestu njegovem.

38

In Jotam je legel k očetom svojim in je bil pokopan pri očetih svojih v mestu Davida, očeta svojega. In Ahaz, sin njegov, je zakraljeval na mestu njegovem.