1 Kraljev 9

1

In ko je končal Salomon zidanje hiše GOSPODOVE in kraljeve hiše in vse, kar je želel napraviti, kar ga je veselilo,

2

se mu prikaže GOSPOD v drugič, kakor se mu je bil prikazal v Gibeonu.

3

In GOSPOD mu reče: Uslišal sem molitev in prošnjo tvojo, ki si jo molil pred menoj. Posvetil sem to hišo, ki si jo zgradil, da tam postavim ime svoje za večno, in moje oči in srce moje bodo tam vekomaj.

4

Tebi pa, ako boš hodil pred menoj, kakor je hodil David, oče tvoj, s popolnoma vdanim srcem in v poštenosti, da boš delal vse, kakor sem ti zapovedal, izpolnjujoč moje postave in sodbe moje:

5

tebi utrdim kraljestva tvojega prestol nad Izraelom za večno, kakor sem obljubil očetu tvojemu Davidu, govoreč: Ne bo ti zmanjkalo moža na prestolu Izraelovem.

6

Ako se pa odvrnete, da ne bi šli za menoj, vi in otroci vaši, in ne boste izpolnjevali zapovedi mojih, postav mojih, ki sem vam jih predpisal, temuč pojdete in boste služili drugim bogovom ter jih molili:

7

tedaj potrebim Izraela s površja zemlje, ki sem jim jo dal, in to hišo, ki sem jo posvetil imenu svojemu, vržem izpred svojega obličja, in Izrael bode v pregovor in v zabavljico med vsemi ljudstvi.

8

In ob tej hiši, bodisi še tako visoka, se bo vsak mimogredoči zavzel in žvižgal; in poreko: Zakaj je GOSPOD tako storil tej deželi in tej hiši?

9

In odgovore: Zato ker so zapustili GOSPODA, Boga svojega, ki je izpeljal njih očete iz dežele Egiptovske, in se oklenili drugih bogov ter jih molili in jim služili. Zato je GOSPOD nadnje pripravil vso to nesrečo!

10

In zgodi se ob koncu dvajsetih let, v katerih je Salomon zidal tisti dve hiši, hišo GOSPODOVO in kraljevo hišo,

11

ki je zanju Hiram, kralj tirski, oskrboval Salomona s cedrovino in cipresovino in z zlatom, kolikor je le želel: tedaj da kralj Salomon Hiramu dvajset mest v Galilejski deželi.

12

Nato se odpravi Hiram iz Tira, da ogleda mesta, ki mu jih je dal Salomon; a niso mu bila pogodu.

13

In reče: Kakšna so ta mesta, ki si mi jih dal, brat moj? In jih je imenoval deželo Kabul do današnjega dne.

14

Poslal pa je Hiram kralju stoindvajset talentov zlata.

15

In to je razlog roboti, ki jo je nabral kralj Salomon: da bi zidal hišo GOSPODOVO in hišo svojo in Milo in obzidje jeruzalemsko in Hazor in Megido in Gezer.

16

Faraon namreč, egiptovski kralj, je bil prišel gori in dobil Gezer ter ga požgal z ognjem in pomoril Kanaance, ki so prebivali v mestu, ter ga je dal v delež hčeri svoji, ženi Salomonovi.

17

Salomon je torej sezidal Gezer in Bethoron Dolenji

18

in Baalat in Tadmor v puščavi, v deželi,

19

in mesta za skladišča Salomonova in mesta za vozove in mesta za konjike njegove in kar je želel Salomon sezidati sebi v veselje v Jeruzalemu in na Libanonu in po vsej deželi gospostva svojega.

20

Kar jih je pa preostalo od Amorejcev, Hetejcev, Ferizejcev, Hevejcev in Jebusejcev, ki niso bili iz sinov Izraelovih,

21

iz njih otrok namreč, ki so po njih ostali v deželi in jih niso dočista mogli iztrebiti sinovi Izraelovi, iz teh je Salomon nabral robotnikov, do tega dne.

22

A izmed sinov Izraelovih ni storil nikogar za sužnja, ampak bili so vojaki in služabniki njemu in vojvode njegovi in poveljniki in načelniki nad njegovimi vozovi in konjiki.

23

Višjih oblastnikov, ki so nadzorovali delo Salomonovo, je bilo petsto in petdeset, ki so gospodovali ljudstvu, opravljajočemu delo.

24

Ko pa se je hči Faraonova preselila iz mesta Davidovega v hišo svojo, ki ji jo je zgradil, tedaj je sezidal Milo.

25

In trikrat na leto je daroval Salomon žgalne in mirovne žrtve na oltarju, ki ga je bil zgradil GOSPODU, in je dal žgati kadilo na onem, ki je bil pred GOSPODOM. In tako je dokončal hišo.

26

In kralj Salomon je napravil ladje v Ezion-geberju, ki je pri Elotu, na bregu Rdečega morja, v Edomski deželi.

27

In Hiram je poslal po ladjah hlapce svoje, brodarje, ki so bili zvedeni na morju, s hlapci Salomonovimi.In dospeli so v Ofir in tam naložili zlata štiristo in dvajset talentov ter ga pripeljali kralju Salomonu.

28

In dospeli so v Ofir in tam naložili zlata štiristo in dvajset talentov ter ga pripeljali kralju Salomonu.