1 Kraljev 6

1

In bilo je v štiristo in osemdesetem letu po izhodu sinov Izraelovih iz Egiptovske dežele, v četrtem letu Salomonovega kraljevanja Izraelu, v mesecu Zivu, ki je drugi mesec, da je zidal hišo GOSPODU.

2

In hiša, ki jo je gradil kralj Salomon GOSPODU, je bila šestdeset komolcev dolga, dvajset komolcev široka in trideset komolcev visoka.

3

In veža pred templjevo dvorano je bila dvajset komolcev dolga, skladno s širjavo hiše, in deset komolcev široka spredaj pred hišo.

4

In hiši je naredil okna, široka znotraj in ozka zunaj.

5

In ob zidovju hiše, sporedno s hišnimi stenami, pri dvorani in pri govorišču, je zgradil tristropen prizidek in v njem stranske sobe kroginkrog:

6

spodnje stropje je bilo široko pet komolcev, srednje šest komolcev in tretje sedem komolcev široko; kajti na zunanji strani hišnega zida je napravil odstavke, da ne bi bila bruna vtaknjena v hišni zid.

7

In ko so gradili hišo, so jo skladali iz kamenov, popolnoma obsekanih v kamenarnici, da ni bilo slišati kladiva, ne sekire, ne kakršnegakoli železnega orodja v hiši, ko so jo gradili.

8

Vrata do spodnjih obstranskih sob so bila na desni strani hiše, in po zavitih stopnicah se je hodilo v srednje sobe in iz srednjih v tretje.

9

In zidal je hišo in jo dokončal; in prekril je hišo z bruni in deskami iz cedrovine.

10

In prizidek je zgradil ob vsej hiši, vsako nadstropje po pet komolcev visoko, in cedrovo brunovje jih je vezalo s hišo.

11

In beseda GOSPODOVA je prišla Salomonu, govoreč:

12

Zastran te hiše, ki jo gradiš –: ako boš živel po mojih postavah in izvrševal sodbe moje in pazil na vse moje zapovedi, da se po njih ravnaš, utrdim besedo svojo s teboj, ki sem jo govoril tvojemu očetu Davidu.

13

In prebival bom med sinovi Izraelovimi in ne zapustim ljudstva svojega Izraela.

14

In Salomon je zidal hišo in jo dozidal.

15

In obložil je hišne stene odznotraj s cedrovimi deskami; od tal hiše do stropnih brun jih je znotraj opažil z lesom, tudi tla hiše je pokril s cipresovimi deskami.

16

In pregradil je dvajset komolcev od zadnje strani hiše znotraj s cedrovo steno od tal do stropa, da bodi to notri v hiši za govorišče ali Najsvetejše.

17

Hiša pa, to je templjeva dvorana spredaj, je bila štirideset komolcev dolga.

18

In po hišnih stenah odznotraj je bila cedrovina in na njej izrezano bučkasto sadje in razvito cvetje; vse je bila cedrovina, kamena se ni nič videlo.

19

In govorišče znotraj v hiši je pripravil, da tam postavi skrinjo zaveze GOSPODOVE.

20

Bilo je pa govorišče znotraj dvajset komolcev dolgo, dvajset široko in dvajset visoko, in obložil ga je s čistim zlatom; tudi oltar iz cedrovine je obložil ž njim.

21

In Salomon je prevlekel hišo znotraj s čistim zlatom; in potegnil je zlate verižice pred govoriščem, ko ga je prevlekel z zlatom.

22

In vso hišo je prevlekel z zlatom, vso hišo popolnoma; tudi ves oltar, ki je bil ob govorišču, je prevlekel z zlatom.

23

In v govorišču je naredil dva keruba iz oljkovega lesa, deset komolcev visoka.

24

In pet komolcev je imela ena perut keruba in pet komolcev druga perut: od kraja ene peruti do konca druge peruti je bilo deset komolcev.

25

In drugi kerub je imel deset komolcev; oba keruba sta bila ene mere in ene oblike.

26

Višava enega keruba je bila deset komolcev in takisto drugega keruba.

27

In postavil je keruba v notranjo hišo, in peruti kerubov so bile razprostrte, da se je perut enega dotikala tega zidu in perut drugega keruba onega zidu, a sredi hiše sta se dotikali druga druge.

28

In prevlekel je keruba z zlatom.

29

In dal je narediti po vseh stenah kroginkrog izrezane podobe kerubov in palm in razvitega cvetja, znotraj in zunaj.

30

In tla hiše je obložil z zlatom znotraj in zunaj.

31

In za vhod v govorišče je napravil vrata iz oljkovega lesa, naddurje s podboji je bilo dolgo petino zidu.

32

In dve durnici sta bili iz oljkovega lesa, in naredil je na njiju izrezljane kerube in palme in razvito cvetje in ju prevlekel z zlatom, in raztegnil je zlato tudi po kerubih in po palmah.

33

Enako je napravil za vhod v templjevo dvorano podboje iz oljkovega lesa, za četrtino zida;

34

in dvoje duri iz cipresovine, dve durnici enih duri sta se pregibali, tudi dve durnici drugih duri sta se pregibali.

35

In izrezal je na njih kerube in palme in razvito cvetje in jih prevlekel z zlatom, prikladnim za izrezljaje.

36

In zgradil je notranje dvorišče: tri vrste obsekanih kamenov in vrsto cedrovih brun.

37

V četrtem letu je bil položen temelj hiši GOSPODOVI, v mesecu Zivu.V enajstem letu pa, v mesecu Bulu, ki je osmi mesec, je bila hiša dokončana z vso opravo svojo in po vsej uredbi svoji. Tako jo je zidal sedem let.

38

V enajstem letu pa, v mesecu Bulu, ki je osmi mesec, je bila hiša dokončana z vso opravo svojo in po vsej uredbi svoji. Tako jo je zidal sedem let.