1 Kraljev 4

1

In kralj Salomon je kraljeval vsemu Izraelu.

2

In ti so knezi, ki jih je imel: Azarija, sin Zadokov, duhovnik;

3

Elihoref in Ahija, sinova Sisova, sta bila pisarja; Josafat, sin Ahiludov, je bil deželni letopisec;

4

in Benaja, sin Jojadov, je bil nad vojsko, in Zadok in Abiatar sta bila duhovnika;

5

Azarija pa, sin Natanov, je bil nad uradniki, in Zabud, sin Natanov, je bil prvi dvorjan, kraljev prijatelj;

6

in Ahisar je bil nad dvorcem in Adoniram, sin Abdov, je bil nad davščinami.

7

In Salomon je imel dvanajst uradnikov nad vsem Izraelom, ki so oskrbovali kralja in družino njegovo z živežem: vsak je imel oskrbovati po en mesec v letu.

8

In ta so njih imena: Benhur na Efraimskem gorovju,

9

Bendeker v Makazu in v Saalbimu in Betsemesu in Elon-bethananu;

10

Benhesed v Arubotu, njemu je pripadalo Soko in vsa pokrajina Heferska;

11

Ben-abinadab na vsem hribovju Dorskem; on je imel Tafato, hčer Salomonovo, za ženo;

12

Baana, sin Ahiludov, v Taanahu in Megidu in v vsem Betseanu, ki je poleg Zaretana pod Jezreelom, od Betseana do Abel-mehole, tja daleč nasproti Jokmeamu;

13

Bengeber v Ramot-gileadu; njemu so pripadali trgi Jaira, sina Manaseja, ki so v Gileadu, njegov je bil kraj Argob, ki je v Basanu, šestdeset velikih mest z okopi in bronastimi zapahi;

14

Ahinadab, sin Idov, v Mahanaimu;

15

Ahimaaz v Neftaliju; on je tudi vzel Basemato, hčer Salomonovo, za ženo;

16

Baana, sin Husajev, v Aserju in Alotu;

17

Josafat, sin Parnahov, v Isaharju;

18

Simej, sin Elov, v Benjaminu;

19

Geber, sin Urijev, v Gileadski pokrajini, v deželi Sihona, kralja Amorejcev, in Oga, kralja v Basanu; in on je bil edini uradnik v pokrajini.

20

Juda in Izrael sta bila mnogoštevilna kakor pesek, ki ga je ob morju obilo; jedli so in pili ter se veselili.

21

In Salomon je gospodoval vsem kraljestvom od velereke do dežele Filistejcev in do egiptovske meje: prinašali so mu darila in služili Salomonu vse dni življenja njegovega.

22

In Salomonov potrebni živež na dan je bil: trideset meric bele moke in šestdeset meric druge moke,

23

deset pitanih volov in dvajset pašnih volov in sto ovac razen jelenov, srn in srnjakov in pitane perutnine.

24

Kajti imel je gospostvo nad vsemi pokrajinami na tej strani velereke, od Tifsaha do Gaze, nad vsemi kralji tostran reke; in imel je mir na vseh straneh naokoli.

25

In Juda in Izrael je prebival brez skrbi, vsak pod svojo trto in pod svojo smokvo, od Dana do Bersebe vse dni Salomonove.

26

In Salomon je imel štirideset tisoč jasli za vprežne konje in dvanajst tisoč konj za ježo.

27

In tisti uradniki so oskrbovali živež kralju Salomonu in vsem, ki so jedli pri kraljevi mizi, vsak v svojem mesecu, in so pazili, da ni ničesar primanjkalo.

28

Tudi ječmen in slamo za konje in mezge so spravljali na mesto, kjer je bilo treba, vsak po svojem naročilu.

29

In Bog je dal Salomonu modrosti in razumnosti jako obilo in širokosti srca kakor peska, ki je ob morskem bregu.

30

In večja je bila modrost Salomonova nego modrost vseh sinov na Jutrovem in vsa modrost Egipčanov.

31

Kajti modrejši je bil nego vsi ljudje, nego Etan Ezrahovec in Heman in Kalkol in Darda, sinovi Maholovi, in glas imena njegovega je šel po vseh narodih naokrog.

32

In govoril je tri tisoč pregovorov in pesmi njegovih je bilo tisoč in pet.

33

In govoril je o drevju, od cedre, ki je na Libanonu, do izopa, ki raste iz stene; govoril je tudi, o živini in o pticah in o laznini in o ribah.In prihajali so izmed vseh ljudstev poslušat modrost Salomonovo, od vseh kraljev zemlje, ki so začuli o modrosti njegovi.

34

In prihajali so izmed vseh ljudstev poslušat modrost Salomonovo, od vseh kraljev zemlje, ki so začuli o modrosti njegovi.